ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΕ.
Η Π.Ε.Σ.ΕΚ σε έχει ΑΝΑΓΚΗ και την έχεις ΑΝΑΓΚΗ. Από την πενιχρή σύνταξή σου ενίσχυσε την Ένωση. Γράψου στο σωματείο και ενημέρωσε και άλλους για την λειτουργία του. Κατέβασε την Αίτηση εγγραφής και ενημέρωσε μας με όποιον τρόπο σε εξυπηρετεί.
ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

menu

.

Print Friendly and PDF

Πέμπτη, 11 Απριλίου 2013

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΓΙΑ ΕΦΑΠΑΞ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ
  

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ                    ΑΘΗΝΑ 11.4.2013

             Ενημερωτικό σημείωμα  επί της προσφυγής  για το  ΕΦΑΠΑΞ 
1.     Αποστέλλεται  το υπόδειγμα υπομνήματος  που προτείνεται  να υποβάλλεται  στο  ΤΠΔΥ   μόνο  από όσους συναδέλφους έχουν λάβει το ΕΦΑΠΑΞ. 
2.     Η ένσταση –προσφυγή θα υποβληθεί  στο     ΤΠΔΥ, Σταδίου  31, 10559, Αθήνα.   (Πρωτόκολλο  7ος  όροφος), σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στο site  του σωματείου.
3.     Μετά την παρέλευση διμήνου τα σωματείο θα σας ενημερώσει  για την περαιτέρω διαδικασία. Επίσης  στην εκλογοαπολογιστική συνέλευση  του σωματείου  θα προηγηθεί ενημέρωση  για τις προσφυγές .
                                    Από τη διοικούσα επιτροπή

ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

 


ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΠΔΥ
ΕΝΣΤΑΣΗ- ΠΡΟΣΦΥΓΗ
Του ………………………. του……………, κατοίκου ………………… οδός ………….. αρ………… (ΑΜΣ……………………………….)
ΚΑΤΑ
1.Της  με αριθμ. πρωτ………………….. πράξης - απόφασης  του Διευθυντή του Ταμείου Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων με την οποία μου χορηγήθηκε ασφαλιστική παροχή (εφάπαξ βοήθημα) ποσού …………. Ευρώ .
2. Κάθε συναφούς πράξης ή παράλειψης της διοίκησης του ΤΠΔΥ
……………………………………………………….
Με την προσβαλλόμενη πράξη –μου χορηγήθηκε ασφαλιστική παροχή (εφάπαξ βοήθημα) συνολικού ποσού …………… ευρώ αντί του ποσού ……………. Ευρω και ειδικότερα κατά τον τρόπο υπολογισμού της ως άνω ασφαλιστικής παροχής αφαιρέθηκαν α) ποσοστό 15% (αρ. 2 παρ. 6 του Ν. 4024/2011) και β) ποσοστό 22,67% (αρ. 63 Ι υποπ. ΙΑ.5 του Ν. 4093/2012).
Επειδή το ως άνω ποσόν το παρέλαβα με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος μου   
Επειδή οι ως άνω περικοπές ερειδόμενες στις διατάξεις των ως άνω νόμων  είναι καταχρηστικές παράνομες και αντισυνταγματικές.
 Ειδικότερα:
Επειδή το ως άνω βοήθημα – εφάπαξ έχει παρακρατηθεί από τον μισθό μου όλα τα έτη της προσφοράς των υπηρεσιών μου στην δημόσια εκπαίδευση  μου με σκοπό να μου χορηγηθεί κατά την συνταξιοδότηση μου ,σύμφωνα με του όρους και τις προυποθέσεις του νόμου, προς εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης  μου ως συνταξιούχου και προς αντιμετώπιση των ειδικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι απόμαχοι της εργασίας σε αυτήν την ηλικία
Επειδή το εφάπαξ – βοήθημα είναι έτσι καθαρά ανταποδοτικου χαρακτήρα 
Επειδή οι ως άνω περικοπές είναι αντίθετες στα άρθρα 2 παρ. 1, 4 παρ. 5, 22 παρ. 4, και 25 παρ. 1 του ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ που μιλούν περί της εξασφάλισης αξιοπρεπούς διαβίωσης, περί ισότητας στην κατανομή των δημόσιων βαρών,   περι ισότητας εν γένει και περί του ότι το Κράτος πρέπει να σεβασθεί την αρχή της αναλογικότητας όταν πρέπει να επιβάλλει περιορισμούς σε δικαιώματα των πολιτών.
Επειδή  η προσβαλλόμενη πράξη -  απόφαση  στηρίζεται σε νόμους που πάσχουν από τυπική και ουσιαστική συνταγματικότητα αφού προσβάλλουν το κοινωνικό κεκτημένο και αντρέπουν τις θεσμικές εγγυήσεις που σχετίζονται με το δικαίωμα στην εργασία,  την κοινωνική ασφάλιση και την συνταξιοδότηση.
Επειδή η μείωση του εφάπαξ βοηθήματός μου  μου είναι αόριστη αναιτιολόγητη παράνομη και καταχρηστική αφού ο μισθός - σύνταξη και οι ασφαλιστικές παροχές εν γένει αποτελούν μέρος του δικαιώματος ιδιοκτησίας ενός φυσικού προσώπου.
Επειδή με τη μείωση του εφάπαξ βοηθήματός μου παραβιάσθηκαν οι αρχές ασφάλειας του δικαίου και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης των πολιτών που αποβλέπουν στον μη αιφνιδιασμό των διοικούμενων αλλά και στην αρχή της προηγούμενης ακρόασης.
Επειδή η μείωση αυτή συνιστά κατάφωρη παραβίαση του άρθρου 1 του από 20-3-1952 ,1ου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Σύμβασης της Ρώμης «Δια την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών ελευθεριών» , τα οποία κυρώθηκαν με το άρθρο πρώτο του ΝΔ 53/1974 (Α-256) και έχουν υπέρτερη των νόμων ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ.1 του Συντάγματος. 
Επειδή η επέμβαση στη συλλογική αυτονομία πρέπει να συνιστά μέτρο όλως εξαιρετικό και να μην υπερβαίνει μία εύλογη χρονική περίοδο, να συνοδεύεται δε από επαρκείς εγγυήσεις για την προστασία του επιπέδου ζωής των ασφαλισμένων, τηρουμένης, σε κάθε περίπτωση, της αρχής της αναλογικότητας, η οποία αποτελεί συνταγματικό περιορισμό των νομοθετικών περιορισμών των συνταγματικών θεμελιωδών δικαιωμάτων, επιτάσσοντας ότι μεταξύ του νόμιμου σκοπού που επιδιώκει ένας περιορισμός του δικαιώματος και του συγκεκριμένου περιορισμού πρέπει να υπάρχει εύλογη σχέση. Η εφαρμογή της αρχής αυτής θεμελιώνεται αφενός στο εσωτερικό μας δίκαιο, και συγκεκριμένα στο άρθρο 25 παράγραφος 1δ' του Συντάγματος, και αφετέρου στις διατάξεις της Ε.Σ.Δ.Α. για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, που έχει κυρωθεί από τη χώρα μας με τον Ν. 53/1979 και δυνάμει του άρθρου 28 παράγραφος 1 του Συντάγματος έχει υπερνομοθετική ισχύ. Έτσι, σε περίπτωση μείωσης ασφαλιστικών παροχών, πρέπει να εξετάζεται η αναλογικότητα του μέτρου προς τον επιδιωκόμενο σκοπό δημοσίου συμφέροντος και να τηρείται η προϋπόθεση ότι τα μέτρα δεν επιφέρουν δυσανάλογη προσβολή, εν όψει του επιδιωκόμενου σκοπού, σε συνταγματικά δικαιώματα και αγαθά, σε καμία περίπτωση δε δεν δικαιολογείται να καταλύονται θεμελιώδεις διατάξεις του Συντάγματος (22 παρ. 2 και 23 παρ. 1). Κατά συνέπεια, με τα επίδικα μέτρα παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας, καθώς, εκτός από την ανεπίτρεπτη μονιμότητα του χαρακτήρα τους, δεν βρίσκονται σε αντιστοιχία με τον επιδιωκόμενο σκοπό, ούτε συνοδεύονται με αντισταθμιστικά μέτρα και εγγυήσεις για την προστασία ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού της χώρας, όπως οι συνταξιούχοι .

Επειδή είναι προφανές ότι οι ανωτέρω διατάξεις των Νόμων 4024/2011 και 4093/2012, σύμφωνα με την οποία καθιερώνεται μείωση των εφάπαξ βοηθημάτων στους ασφαλισμένους του Τομέα Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλλων που υπάγονται στη ρύθμιση των εν λόγω άρθρων κατά γενικευμένο ποσοστό 15% και 22,67% αντίστοιχα, αντίκειται στο άρθρο 4 παρ. 5 του Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν στα δημόσια βάρη ανάλογα με τις δυνάμεις τους. Η μείωση των εφάπαξ βοηθημάτων αποδοχών κατά το ίδιο γενικό ποσοστό που καταλαμβάνει τόσο τους υψηλοσυνταξιούχους όσο και τους χαμηλοσυνταξιούχους αντίκειται στην ανωτέρω διάταξη και οδηγεί τους μεν υψηλοσυνταξιούχους στο να εξακολουθούν να διατηρούν ένα ικανοποιητικό και αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, ενώ τους χαμηλοσυνταξιούχους, οι οποίοι αποτελούν ένα ιδιαίτερα μεγάλο μέρος του ελληνικού πληθυσμού, το οποίο στο όνομα του γενικού συμφέροντος έπρεπε να προστατεύεται, τους οδηγούν στην κοινωνική και οικονομική εξαθλίωση, αφού εκμηδενίζουν στην ουσία τις αποδοχές τους και τους αναγκάζουν, κατά παράβαση της ως άνω διάταξης, να συνεισφέρουν στα δημόσια βάρη κατά φανερή αναντιστοιχία με τις δυνάμεις τους, ενισχύοντας δε την άποψη ότι η αιτιολογία της λήψης των οριζόμενων με τις ένδικες διατάξεις μέτρων που εδράζεται στο δημόσιο συμφέρον είναι προβληματική και ελλιπής.
Επειδή το σύνολο των ως άνω μειώσεων – περικοπών με έχει φέρει σε δυσχερή θέση εφόσον υπερβαίνουν κατά πολύ το όριο που θα μου εξασφάλιζε όχι την αξιοπρεπή – όπως απαιτεί το Σύνταγμα- διαβίωση αλλά ούτε  την στοιχειώδη   διαβίωση εμού και της οικογένειας μου.
Επειδή η μείωση του εφάπαξ- βοηθηματος σε εμένα  προσβάλλει πολλαπλώς εκτός των άλλων και τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της ισοτητας  των ελλήνων πολιτών που επιβάλλει το Σύνταγμα     
Κατόπιν των ως άνω
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Σας ζητώ
Να γίνει δεκτή η ως άνω ένστασή μου.
Να ακυρωθεί η ως άνω προσβαλλόμενη απόφαση και να μου καταβληθούν τα  παρακρατηθέντα κατά τα ως άνω ποσά και όσα τυχόν παρακρατηθούν στο μέλλον.
Να μου καταβληθεί  το ποσόν των ……………… που αποτελεί την  ασφαλιστική παροχή  (εφάπαξ βοήθημα) μου που δικαιούμαι .

                                             Αθήνα ………………
…. ΕΝΙΣΤΑΜΕΝ….- ΠΡΟΣΦΕΥΓ…
10 σχόλια:

 1. Αγαπητοί αδελφοί εν λάκκω συστήματος,μνημονίων, Ε.Ε, δεν είμαι εκπαιδευτικός. Είμαι υπάλληλος άλλου υπουργείου. Μου επιτρέπεταινα χρησιμοποιήσω το υπόδειγμα της ένστασης προς το ταμείο πρόνοιας; Αν πρέπει να συνεισφέρω στο σωματείο σας, ευχαρίστως για τη δουλειά σας. Νικ. χρον.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. είμαι συνταξιούχος του θπουργείου οικονομικών. μπορώ και εγώ να χρησιμοποιήσω το έντυπό σας ή μηπως ειναι για το υπουργείο σας; δεν έχω αντίρρηση να πληρώσω και εγώ για τους δικηγόρους σας.Μπορείτε να ανεβάσετε το λογαριασμό στην τράπεζα του σωματείου σας. ΑΘ. ΜΗΤΡ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Θ α ήθελα να μας ενημερώσετε ,αν θέλετε, αν το έντυποτης προσφυγής για το εφαπαξ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από συνταξιούχους άλλων υπουργείων, ή αφορά μόνο εκπαιδευτικούς. Σας ευχαριστώ προκατοβολικά. Βασ.Κοκκότης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Συνάδελφοι - συνταξιούχοι άλλων υπουργείων, το έντυπο της προσφυγής για το ΕΦΑΠΑΞ μπορεί να χρησιμοποιηθεί βεβαίως και από συνταξιούχους άλλων υπουργείων, που λαμβάνουν ΕΦΑΠΑΞ από το ταμείο πρόνοιας. Πρόθεση του σωματείου είναι να βοηθήσει τους συνταξιούχους να ακολουθήσουν δρόμους που δε θα επιβαρυνθούν οικονομικά, καικυρίως να μην καλλιεργήσει αυταπάτες σχετικά με τη δικαίωσή τους μέσω δικαστηρίων, όπως συνέβη με τη διεκδίκηση των 176 ευρώ.Επομένως δεν έχουμε κανένα πρόβλημα ως σωματείο, αν μπορούμε να προσφέρουμε΄οπιαδήποτε βοήθεια σε ΄συναδέλφους άλλων υπουργείων. Στο ίδιο καζάνι μας έχει τοποθετήσει η τρόικα και όλους θα μας ξεζουμίσει, αν δεν ενωθούμε , για να ανατρέψουμε τους δήμιούς μας. Π.Ε.Σ.ΕΚ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Συναδελφοι καλησπέρα. Απαιτειται καποιο παραβολο για την καταθεση της ενστασης του ΕΦΑΠΑΞ? Μπορουμε και μεσω ΕΛΤΑ συστημενα να το στείλουμε? Επισης απο ποτε ξεκιναει το τριμηνο εφόσον μας κοινοποιήθηκε και την παραλαβαμε μεσω απλης επιστολής και οχι με συστημενο εγγραφο? Σας ευχαριστώ εκ των προτερων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. στο ενημερωτικό σημείωμα δεν αναφέρουμε για παράβολο. Δεν απαιτείται παράβολο. Μπορείτε να στείλετε την ένσταση με συστημένη επιστολή. Το τρίμηνο -αν και δεν είναι δίκαιο- μετράει από την ημερομηνία που αναφέρει το έγγραφο με το οποίο ενημερωθήκατε από το ΤΠΔΥ. από το σωματείο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. α. Exω και εγώ απορία Γιατί επιλέγετε την ένσταση και δεν πάμε κατευθείαν στα δικαστήρια. Υπάρχει νομικός λόγος ;
  β.Αν απορριφθεί και από τα δικαστήρια οι προσφυγές μας , σκοπεύετε να πάτε και στο ευρωπαϊκό δικαστήριο;
  Ευχαριστώ Πάνος Ελευθ. ΑΡΤΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ερώτηση: Μπορούμε στο υπόδειγμα της ένστασης-προσφυγής που προτείνετε, να προσθέσουμε και επιπλέον λόγους? Π.χ.το ότι η συνταξιοδοτική μου πράξη (βάσει της οποίας το Τ.Π.Δ.Υ. υπολογίζει το εφάπαξ βοήθημα), εκδόθηκε πολύ πριν την ισχύ των νόμων 4024/2011 και 4093/2012, πλέον του ενός έτους.

   Ευχαριστώ

   Διαγραφή
 8. Ερώτηση: Μπορούμε στο υπόδειγμα της ένστασης-προσφυγής που προτείνετε, να προσθέσουμε και επιπλέον λόγους? Π.χ.το ότι η συνταξιοδοτική μου πράξη (βάσει της οποίας το Τ.Π.Δ.Υ. υπολογίζει το εφάπαξ βοήθημα), εκδόθηκε πολύ πριν την ισχύ των νόμων 4024/2011 και 4093/2012, πλέον του ενός έτους.

  Ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Ερώτηση: Γιατί δεν αναφέρεται πουθενά ότι, μια επιπλέον μείωση έχει γίνει και στον υπολογισμό του μισθού με βάση τον οποίο υπολογίζεται το εφάπαξ. Έχουν κάνει τις ίδιες περικοπές, όπως και στο ποσόν της μηνιαίας σύνταξης, παρά το ότι τα δικαιολογητικά κατατέθηκαν 2 ή 3 χρόνια πριν. πχ. για μένα ο Β.Μ. εξόδου σύμφωνα με την απόφαση του Γ.Λ.τΚ., με τον οποίο υπολογίστηκε η σύνταξή μου είναι 1666 ευρώ. Το ΤΠΔΥ υπολογίζει ως μισθό το ποσό των 1540 ευρώ και με βάση αυτό υπολογίζει το εφάπαξ. Επικαλείται δε τους νόμους που θεσπίσθηκαν για την μείωση μισθών και συντάξεων. Μείωση μισθού λοιπόν τη στιγμή που δεν έχεις μισθό. Από πού προκύπτει αυτό;

  ΑπάντησηΔιαγραφή