ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΕ.
Η Π.Ε.Σ.ΕΚ σε έχει ΑΝΑΓΚΗ και την έχεις ΑΝΑΓΚΗ. Από την πενιχρή σύνταξή σου ενίσχυσε την Ένωση. Γράψου στο σωματείο και ενημέρωσε και άλλους για την λειτουργία του. Κατέβασε την Αίτηση εγγραφής και ενημέρωσε μας με όποιον τρόπο σε εξυπηρετεί.
ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

menu

.

Print Friendly and PDF

Δευτέρα, 29 Απριλίου 2013

ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ ΤΠΔΥΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΠΔΥ
ΕΝΣΤΑΣΗ- ΠΡΟΣΦΥΓΗ
Του ………………………. του……………, κατοίκου ………………… οδός ………….. αρ………… (ΑΜΣ……………………………….)
ΚΑΤΑ
1.Της  με αριθμ. πρωτ………………….. πράξης - απόφασης  του Διευθυντή του Ταμείου Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων με την οποία μου χορηγήθηκε ασφαλιστική παροχή (εφάπαξ βοήθημα) ποσού …………. Ευρώ .
2. Κάθε συναφούς πράξης ή παράλειψης της διοίκησης του ΤΠΔΥ
……………………………………………………….
Με την προσβαλλόμενη πράξη –μου χορηγήθηκε ασφαλιστική παροχή (εφάπαξ βοήθημα) συνολικού ποσού …………… ευρώ αντί του ποσού ……………. Ευρω και ειδικότερα κατά τον τρόπο υπολογισμού της ως άνω ασφαλιστικής παροχής αφαιρέθηκαν α) ποσοστό 15% (αρ. 2 παρ. 6 του Ν. 4024/2011) και β) ποσοστό 22,67% (αρ. 63 Ι υποπ. ΙΑ.5 του Ν. 4093/2012).
Επειδή το ως άνω ποσόν το παρέλαβα με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος μου   
Επειδή οι ως άνω περικοπές ερειδόμενες στις διατάξεις των ως άνω νόμων  είναι καταχρηστικές παράνομες και αντισυνταγματικές.
 Ειδικότερα:
Επειδή το ως άνω βοήθημα – εφάπαξ έχει παρακρατηθεί από τον μισθό μου όλα τα έτη της προσφοράς των υπηρεσιών μου στην δημόσια εκπαίδευση  μου με σκοπό να μου χορηγηθεί κατά την συνταξιοδότηση μου ,σύμφωνα με του όρους και τις προυποθέσεις του νόμου, προς εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης  μου ως συνταξιούχου και προς αντιμετώπιση των ειδικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι απόμαχοι της εργασίας σε αυτήν την ηλικία
Επειδή το εφάπαξ – βοήθημα είναι έτσι καθαρά ανταποδοτικου χαρακτήρα. 
Επειδή οι ως άνω περικοπές είναι αντίθετες στα άρθρα 2 παρ. 1, 4 παρ. 5, 22 παρ. 4, και 25 παρ. 1 του ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ που μιλούν περί της εξασφάλισης αξιοπρεπούς διαβίωσης, περί ισότητας στην κατανομή των δημόσιων βαρών,   περι ισότητας εν γένει και περί του ότι το Κράτος πρέπει να σεβασθεί την αρχή της αναλογικότητας όταν πρέπει να επιβάλλει περιορισμούς σε δικαιώματα των πολιτών.
Επειδή  η προσβαλλόμενη πράξη -  απόφαση  στηρίζεται σε νόμους που πάσχουν από τυπική και ουσιαστική συνταγματικότητα αφού προσβάλλουν το κοινωνικό κεκτημένο και αντρέπουν τις θεσμικές εγγυήσεις που σχετίζονται με το δικαίωμα στην εργασία,  την κοινωνική ασφάλιση και την συνταξιοδότηση.
Επειδή η μείωση του εφάπαξ βοηθήματός μου  μου είναι αόριστη αναιτιολόγητη παράνομη και καταχρηστική αφού ο μισθός - σύνταξη και οι ασφαλιστικές παροχές εν γένει αποτελούν μέρος του δικαιώματος ιδιοκτησίας ενός φυσικού προσώπου.
Επειδή η μείωση αυτή συνιστά κατάφωρη παραβίαση του άρθρου 1 του από 20-3-1952 ,1ου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Σύμβασης της Ρώμης «Δια την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών ελευθεριών» , τα οποία κυρώθηκαν με το άρθρο πρώτο του ΝΔ 53/1974 (Α-256) και έχουν υπέρτερη των νόμων ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ.1 του Συντάγματος. 
Επειδή η επέμβαση στη συλλογική αυτονομία πρέπει να συνιστά μέτρο όλως εξαιρετικό και να μην υπερβαίνει μία εύλογη χρονική περίοδο, να συνοδεύεται δε από επαρκείς εγγυήσεις για την προστασία του επιπέδου ζωής των ασφαλισμένων, τηρουμένης, σε κάθε περίπτωση, της αρχής της αναλογικότητας, η οποία αποτελεί συνταγματικό περιορισμό των νομοθετικών περιορισμών των συνταγματικών θεμελιωδών δικαιωμάτων, επιτάσσοντας ότι μεταξύ του νόμιμου σκοπού που επιδιώκει ένας περιορισμός του δικαιώματος και του συγκεκριμένου περιορισμού πρέπει να υπάρχει εύλογη σχέση. Η εφαρμογή της αρχής αυτής θεμελιώνεται αφενός στο εσωτερικό μας δίκαιο, και συγκεκριμένα στο άρθρο 25 παράγραφος 1δ' του Συντάγματος, και αφετέρου στις διατάξεις της Ε.Σ.Δ.Α. για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, που έχει κυρωθεί από τη χώρα μας με τον Ν. 53/1979 και δυνάμει του άρθρου 28 παράγραφος 1 του Συντάγματος έχει υπερνομοθετική ισχύ. Έτσι, σε περίπτωση μείωσης ασφαλιστικών παροχών, πρέπει να εξετάζεται η αναλογικότητα του μέτρου προς τον επιδιωκόμενο σκοπό δημοσίου συμφέροντος και να τηρείται η προϋπόθεση ότι τα μέτρα δεν επιφέρουν δυσανάλογη προσβολή, εν όψει του επιδιωκόμενου σκοπού, σε συνταγματικά δικαιώματα και αγαθά, σε καμία περίπτωση δε δεν δικαιολογείται να καταλύονται θεμελιώδεις διατάξεις του Συντάγματος (22 παρ. 2 και 23 παρ. 1). Κατά συνέπεια, με τα επίδικα μέτρα παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας, καθώς, εκτός από την ανεπίτρεπτη μονιμότητα του χαρακτήρα τους, δεν βρίσκονται σε αντιστοιχία με τον επιδιωκόμενο σκοπό, ούτε συνοδεύονται με αντισταθμιστικά μέτρα και εγγυήσεις για την προστασία ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού της χώρας, όπως οι συνταξιούχοι . Επειδή επιπρόσθετα  όλες οι περικοπές έχουν επιβληθεί αναδρομικώς, με αποτέλεσμα και εκ του λόγου αυτού να παραβιάζουν το δικαίωμα της περιουσίας, δεδομένου, ότι κάθε υπάλληλος κατά την ημέρα υποβολής της αιτήσεως του, είχε θεμελιωμένο δικαίωμα λήψης ενός συγκεκριμένου ύψους παροχής, πράγμα, που χωρίς καμία ουσιαστική αιτιολογία περιορίστηκε και μάλιστα σε σημαντικό βαθμό. Με τον τρόπο αυτό παραβιάστηκε, ωστόσο, το εκ του άρθρου 17 του Συντάγματος και εκ του 1ου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ απορρέον δικαίωμα μου για προστασία της περιουσίας μου, δεδομένου, ότι αφενός υπέστην σοβαρή μείωση, χωρίς στην πραγματικότητα να συντρέχει λόγος δημοσίου συμφέροντος και αφετέρου, οι μειώσεις αυτές επιβλήθηκαν αναδρομικά και μάλιστα κατά τρόπο, που θίγει τον σκληρό πυρήνα του δικαιώματος στην περιουσία.
Συνεπεία των ανωτέρω η επιβληθείσα εις βάρος του εφάπαξ βοηθήματος, που μου καταβλήθηκε περικοπή έχει εκδοθεί έχουσα ως έρεισμα διάταξη νόμου αντικείμενη στην ΕΣΔΑ συνιστά παράνομη και ζημιογόνα δι’ εμέ πράξη των οργάνων του Ταμείου και συνεπεία αυτού πρέπει να μεταρρυθμιστεί η απόφαση για την χορήγηση του εφάπαξ βοηθήματος κατά τρόπο, ώστε να μου καταβληθεί το σύνολο αυτού, χωρίς περικοπές.
Επειδή με τη επίμαχη περικοπή, παραβιάζεται η αρχή της ισότητας μεταξύ των πολιτών, δεδομένου, ότι τα κριτήρια, που τέθηκαν από τον νομοθέτη για την επιλογή των διοικουμένων, που υπέστησαν τις δυσμενείς συνέπειες των μειώσεων είναι καθαρά τυχαία και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να δικαιολογηθούν από αντικειμενικούς παράγοντες.
Ειδικότερα  είναι παντελώς τυχαίοι οι χρονικοί διαχωρισμοί με βάση τους οποίους διαχωρίζονται οι υπάλληλοι σε μια σειρά κατηγορίες, άλλοι με μεγαλύτερες, άλλοι με μικρότερες και άλλοι με καθόλου μειώσεις του εφάπαξ, παρά το γεγονός ότι όλοι αυτοί οι υπάλληλοι είχαν τις ίδιες προϋποθέσεις με εμένα ή και λιγότερες. Έτσι συνάδελφοι μου, που κατέβαλαν τις ίδιες ή και λιγότερες εισφορές, υπηρέτησαν κατά τα ίδια χρονικά διαστήματα (και μάλιστα με λιγότερο χρόνο υπηρεσίας αφού αποχώρησαν νωρίτερα) με εμένα, έλαβαν αυξημένα ποσά εφάπαξ βοηθήματος σε σχέση με εμένα, χωρίς αυτό να δικαιολογείται από αντικειμενικούς παράγοντες.
 Επειδή με τη μείωση του εφάπαξ βοηθήματός μου παραβιάσθηκαν οι αρχές ασφάλειας του δικαίου και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης των πολιτών που αποβλέπουν στον μη αιφνιδιασμό των διοικούμενων αλλά και στην αρχή της προηγούμενης ακρόασης. Επιπρόσθετα παραβιάστηκε η δικαιολογημένη εμπιστοσύνη μου ως διοικούμενος αλλά και η αρχή της χρηστής διοικήσεως καθώς ο λόγος για τον οποίο υπέστην την αναδρομική περικοπή ήταν η ίδια η καθυστέρηση των οργάνων του Ταμείου να προβούν στην έκδοση της πράξεως χορήγησης του εφάπαξ βοηθήματος μου, δεδομένου, ότι εάν μου είχε χορηγηθεί ως όφειλε αμέσως μετά την υποβολή της αιτήσεως μου και όχι πολύ μεταγενεστέρως, τότε δεν θα είχε επιβληθεί και στην δική μου περίπτωση η ως άνω περικοπή.

Επειδή είναι προφανές ότι οι ανωτέρω διατάξεις των Νόμων 4024/2011 και 4093/2012, σύμφωνα με την οποία καθιερώνεται μείωση των εφάπαξ βοηθημάτων στους ασφαλισμένους του Τομέα Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλλων που υπάγονται στη ρύθμιση των εν λόγω άρθρων κατά γενικευμένο ποσοστό 15% και 22,67% αντίστοιχα, αντίκειται στο άρθρο 4 παρ. 5 του Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν στα δημόσια βάρη ανάλογα με τις δυνάμεις τους. Η μείωση των εφάπαξ βοηθημάτων αποδοχών κατά το ίδιο γενικό ποσοστό που καταλαμβάνει τόσο τους υψηλοσυνταξιούχους όσο και τους χαμηλοσυνταξιούχους αντίκειται στην ανωτέρω διάταξη και οδηγεί τους μεν υψηλοσυνταξιούχους στο να εξακολουθούν να διατηρούν ένα ικανοποιητικό και αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, ενώ τους χαμηλοσυνταξιούχους, οι οποίοι αποτελούν ένα ιδιαίτερα μεγάλο μέρος του ελληνικού πληθυσμού, το οποίο στο όνομα του γενικού συμφέροντος έπρεπε να προστατεύεται, τους οδηγούν στην κοινωνική και οικονομική εξαθλίωση, αφού εκμηδενίζουν στην ουσία τις αποδοχές τους και τους αναγκάζουν, κατά παράβαση της ως άνω διάταξης, να συνεισφέρουν στα δημόσια βάρη κατά φανερή αναντιστοιχία με τις δυνάμεις τους, ενισχύοντας δε την άποψη ότι η αιτιολογία της λήψης των οριζόμενων με τις ένδικες διατάξεις μέτρων που εδράζεται στο δημόσιο συμφέρον είναι προβληματική και ελλιπής.
Επειδή το σύνολο των ως άνω μειώσεων – περικοπών με έχει φέρει σε δυσχερή θέση εφόσον υπερβαίνουν κατά πολύ το όριο που θα μου εξασφάλιζε όχι την αξιοπρεπή – όπως απαιτεί το Σύνταγμα- διαβίωση αλλά ούτε  την στοιχειώδη   διαβίωση εμού και της οικογένειας μου.
Επειδή η μείωση του εφάπαξ- βοηθηματος σε εμένα  προσβάλλει πολλαπλώς εκτός των άλλων και τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της ισοτητας  των ελλήνων πολιτών που επιβάλλει το Σύνταγμα     
Κατόπιν των ως άνω
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Σας ζητώ
Να γίνει δεκτή η ως άνω ένστασή μου.
Να ακυρωθεί  η ως άνω προσβαλλόμενη απόφαση και να μου καταβληθούν τα  παρακρατηθέντα κατά τα ως άνω ποσά και όσα τυχόν παρακρατηθούν στο μέλλον.
 Η Αλλως Να μεταρρυθμιστεί η προσβαλλόμενη απόφαση κατά τρόπο, ώστε να μου καταβληθεί το σύνολο του οφειλόμενου σε εμένα ποσού, ήτοι …………………………………. αντί του καταβληθέντος σε εμένα ποσού των ………………….προσαυξημένου και με τους νόμιμους τόκους για την επί πολλά έτη απαράδεκτη μη καταβολή του με δική σας υπαιτιότητα


                                             Αθήνα ………………
…. ΕΝΙΣΤΑΜΕΝ….- ΠΡΟΣΦΕΥΓ…Πέμπτη, 25 Απριλίου 2013

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΜΤΠΥ

Δημοσιεύουμε χωρίς αξιολόγηση το νέο τρόπο υπολογισμού του μερίσματος στο ΜΤΠΥ που περιέχεται στο Πολυνομοσχέδιο που κατατίθεται  σήμερα στη Βουλή για ψήφιση.
Σύντομα θα έχετε τις παρατηρήσεις μας.
Θέλουμε να μας στείλετε και τις απόψεις σας.


Υποπαράγραφος ΙΑ.6.
Νέος τρόπος υπολογισμού μερίσματος του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων

                                      
Το άρθρο 49 του π.δ. 422/1981 (Α’114), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 παρ. 1 του κεφαλαίου Γ΄ του ν. 3336/2005 (Α’96),  ερμηνεύτηκε αυθεντικά με το άρθρο 8 του ν. 3517/2006 (Α’271), αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του ν.4024/2011 (Α’ 226) και εν συνεχεία οι παράγραφοι 3, 4 και 5 αντικαταστάθηκαν με  την περίπτωση 4 της παραγράφου Γ του άρθρου 138 του ν.4052/2012 (Α’41), αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 49: Νέος τρόπος υπολογισμού μερίσματος του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων

1. Το μηνιαίο μέρισμα (Μ) των μετόχων του Μ.Τ.Π.Υ. είναι ίσο με το άθροισμα:
Α) α) του 20% του βασικού μισθού του μισθολογικού κλιμακίου ή βαθμού που έφερε ο μέτοχος κατά την 31-10-2011 μαζί με το επίδομα χρόνου υπηρεσίας κατά την 31-10-2011 επί τις ημέρες υπηρεσίας για τις οποίες αποδόθηκε στο Μ.Τ.Π.Υ. η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ.1 περ.α του Π.Δ. 422/1981 ,όπως αυτό κάθε φορά ισχύει, κράτηση- κατάθεση υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ., δια 12.600 ημέρες επί το συντελεστή προσαρμογής (Σ) 0,8075 (α1 υπομέρισμα) και β) το 20% των βασικών μισθών από 1-11-2011 και στο εξής, μέχρι την έξοδο του μετόχου  από την υπηρεσία, όπως αυτοί διαμορφώνονται, ανάλογα με το εκάστοτε μισθολογικό κλιμάκιο ή βαθμό που έφερε ο μέτοχος, και το επίδομα χρόνου υπηρεσίας που έφερε ο μέτοχος από 1-11-2011 και στο εξής, μέχρι την έξοδό του  από την υπηρεσία , όπως αυτό κάθε φορά διαμορφώνεται, επί  τις ημέρες υπηρεσίας για τις οποίες αποδόθηκε στο Μ.Τ.Π.Υ. η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ.1 περ.α του Π.Δ. 422/1981 ,όπως αυτό κάθε φορά ισχύει, κράτηση- κατάθεση υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ., δια 12.600 ημέρες, επί το συντελεστή προσαρμογής (Σ) 0,8075 (α2, α3,…… κ.λ.π. υπομερίσματα) και
Β) του 20% των «Τυχόν άλλων αποδοχών» επί τις ημέρες υπηρεσίας για τις οποίες αποδόθηκε στο Μ.Τ.Π.Υ. η προβλεπόμενη  από τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ.1 περ.α του Π.Δ. 422/1981 ,όπως αυτό κάθε φορά ισχύει, κράτηση- κατάθεση υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ.,  δια 12.600 ημέρες, επί το συντελεστή προσαρμογής (Σ) 0,8075 (β΄ υπομέρισμα).

2. Απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να ληφθούν υπόψη για τον κανονισμό του μερίσματος, ο βασικός μισθός, το επίδομα χρόνου υπηρεσίας και οι «τυχόν άλλες αποδοχές», είναι να έχουν αποδοθεί στο Μ.Τ.Π.Υ. οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 1 περ. α΄ του Π.Δ. 422/1981, όπως  αυτό εκάστοτε ισχύει, κρατήσεις-καταθέσεις υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ.. Ουδεμία μισθολογική απολαβή ή τμήμα της δεν λαμβάνεται υπόψη για τον κανονισμό μερίσματος, εάν δεν έχουν αποδοθεί οι κρατήσεις-καταθέσεις που προαναφέρονται .

3. Ως «τυχόν άλλες αποδοχές» νοούνται τα επιδόματα, οι αποζημιώσεις και τα ποσά που συνεντέλλονται με τις συντάξιμες αποδοχές, αναλόγως των ημερών  που αποδόθηκε στο Μ.Τ.Π.Υ. η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ.1 περ.α του Π.Δ. 422/1981 ,όπως αυτό κάθε φορά ισχύει, κράτηση-κατάθεση υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ., και οι οποίες υπολογιζόμενες σύμφωνα με την παρ. 1 δίνουν ποσό β΄ υπομερίσματος.

4. Το άθροισμα των ποσών των υπομερισμάτων της παρ. 1, όπως αναλύονται στις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου, αποτελεί το συνολικό ποσό του δικαιούμενου μερίσματος, σύμφωνα με τους ακόλουθους μαθηματικούς τύπους, οι οποίοι βέβαια μπορεί να αναπτυχθούν σε περισσότερους ανάλογα με τους εκάστοτε βασικούς μισθούς και τα επιδόματα.:
Α) α΄ υπομέρισμα (Α.α + Α.β)
Α.α 20% * (ΒΜ κατά την 31-10-2011 + επίδομα χρόνου υπηρεσίας κατά την 31-10-2011) * [τις ημέρες υπηρεσίας για τις οποίες αποδόθηκε στο Μ.Τ.Π.Υ. η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ.1 περ.α του Π.Δ. 422/1981 ,όπως αυτό κάθε φορά ισχύει, κράτηση- κατάθεση υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ., / 12600] * Σ
Α.β 20%  * (ΒΜ που έφερε ο μέτοχος την 1-11-2011 και όπως αυτός κάθε φορά διαμορφώνεται από 1-11-2011 και στο εξής και μέχρι την έξοδο του μετόχου από την υπηρεσία + επίδομα χρόνου υπηρεσίας όπως αυτό κάθε φορά  διαμορφώνεται από 1-11-2011 και στο εξής και μέχρι την έξοδο του μετόχου από την υπηρεσία) * [τις ημέρες υπηρεσίας για τις οποίες αποδόθηκε στο Μ.Τ.Π.Υ. η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ.1 περ.α του Π.Δ. 422/1981 ,όπως αυτό κάθε φορά ισχύει, κράτηση- κατάθεση υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ./12600] * Σ
Β) β΄ υπομέρισμα= 20% * («τυχόν άλλες αποδοχές») * [τις ημέρες υπηρεσίας που αποδόθηκε στο Μ.Τ.Π.Υ. η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ.1 περ.α του Π.Δ. 422/1981 ,όπως αυτό κάθε φορά ισχύει, κράτηση- κατάθεση υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ./12600] * Σ

Μηνιαίο μέρισμα (Μ) = (α΄ υπομέρισμα  + β΄ υπομέρισμα)

5. Ο συντελεστής προσαρμογής της παρ.1, καθώς και το κατώτατο όριο μηνιαίου μερίσματος μπορεί να μεταβάλλεται με απόφαση του Υπουργού στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται το Μ.Τ.Π.Υ. που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Μ.Τ.Π.Υ. και προηγούμενη αιτιολογημένη αναλογιστική μελέτη.

6. Η ισχύς της παρούσης διάταξης αρχίζει από 1-11-2011.

7. Η παράγραφος 2 του άρθρου 39 του π.δ. 422/1981 καταργείται.»

Παρασκευή, 12 Απριλίου 2013

ΚΑΛΕΣΜΑ      ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ
     ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
      Π.Ε.Σ.ΕΚ         ΚΟΡΝΑΡΟΥ 2 ΑΘΗΝΑ 
      syntaxekpedeftikoi.blogspot.com
                                                         
                                            KAΛΕΣΜΑ
     Καλούμε τους συνταξιούχους εκπαιδευτικούς στη συγκέντρωση  διαμαρτυρίας στις 19 ΑΠΡΙΛΗ ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 11.30 π.μ. στην πλατεία Κλαυθμώνος
     και πορεία στον πρωθυπουργό στο μέγαρο Μαξίμου.

                 ΝΑ ΔΙΑΔΗΛΩΣΟΥΜΕ όλοι μαζί ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΑΙΤΗΣΟΥΜΕ
 Αποκατάσταση στις Κύριες και Επικουρικές συντάξεις,  στα Εφάπαξ , στα δώρα  και   επιδόματα.
 Καμία περικοπή στις Δαπάνες, για Φάρμακα και περίθαλψη.
 Κατάργηση των χαρατσιών της φοροληστείας, και όλων των αντεργατικών, αντιασφαλιστικών νόμων και μνημονίων. Δε χρωστάμε σε κανέναν.
Δωρεάν δημόσια Παιδεία και Υγεία για όλο το Λαό.
Ενιαίο Μέτωπο εργαζομένων-ανέργων -συνταξιούχων
Απαιτούμε να ζούμε αξιοπρεπώς με τη σύνταξή μας

ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ ΜΑΖΙΚΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ 19 ΑΠΡΙΛΗ ΣΤΙΣ 11:30
                 ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ
         ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ  ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΧΙΟΥΧΩΝ
                                                        ΑΘΗΝΑ  12 Απριλίου 2013

Πέμπτη, 11 Απριλίου 2013

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΓΙΑ ΕΦΑΠΑΞ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ
  

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ                    ΑΘΗΝΑ 11.4.2013

             Ενημερωτικό σημείωμα  επί της προσφυγής  για το  ΕΦΑΠΑΞ 
1.     Αποστέλλεται  το υπόδειγμα υπομνήματος  που προτείνεται  να υποβάλλεται  στο  ΤΠΔΥ   μόνο  από όσους συναδέλφους έχουν λάβει το ΕΦΑΠΑΞ. 
2.     Η ένσταση –προσφυγή θα υποβληθεί  στο     ΤΠΔΥ, Σταδίου  31, 10559, Αθήνα.   (Πρωτόκολλο  7ος  όροφος), σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στο site  του σωματείου.
3.     Μετά την παρέλευση διμήνου τα σωματείο θα σας ενημερώσει  για την περαιτέρω διαδικασία. Επίσης  στην εκλογοαπολογιστική συνέλευση  του σωματείου  θα προηγηθεί ενημέρωση  για τις προσφυγές .
                                    Από τη διοικούσα επιτροπή

ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

 


ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΠΔΥ
ΕΝΣΤΑΣΗ- ΠΡΟΣΦΥΓΗ
Του ………………………. του……………, κατοίκου ………………… οδός ………….. αρ………… (ΑΜΣ……………………………….)
ΚΑΤΑ
1.Της  με αριθμ. πρωτ………………….. πράξης - απόφασης  του Διευθυντή του Ταμείου Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων με την οποία μου χορηγήθηκε ασφαλιστική παροχή (εφάπαξ βοήθημα) ποσού …………. Ευρώ .
2. Κάθε συναφούς πράξης ή παράλειψης της διοίκησης του ΤΠΔΥ
……………………………………………………….
Με την προσβαλλόμενη πράξη –μου χορηγήθηκε ασφαλιστική παροχή (εφάπαξ βοήθημα) συνολικού ποσού …………… ευρώ αντί του ποσού ……………. Ευρω και ειδικότερα κατά τον τρόπο υπολογισμού της ως άνω ασφαλιστικής παροχής αφαιρέθηκαν α) ποσοστό 15% (αρ. 2 παρ. 6 του Ν. 4024/2011) και β) ποσοστό 22,67% (αρ. 63 Ι υποπ. ΙΑ.5 του Ν. 4093/2012).
Επειδή το ως άνω ποσόν το παρέλαβα με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος μου   
Επειδή οι ως άνω περικοπές ερειδόμενες στις διατάξεις των ως άνω νόμων  είναι καταχρηστικές παράνομες και αντισυνταγματικές.
 Ειδικότερα:
Επειδή το ως άνω βοήθημα – εφάπαξ έχει παρακρατηθεί από τον μισθό μου όλα τα έτη της προσφοράς των υπηρεσιών μου στην δημόσια εκπαίδευση  μου με σκοπό να μου χορηγηθεί κατά την συνταξιοδότηση μου ,σύμφωνα με του όρους και τις προυποθέσεις του νόμου, προς εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης  μου ως συνταξιούχου και προς αντιμετώπιση των ειδικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι απόμαχοι της εργασίας σε αυτήν την ηλικία
Επειδή το εφάπαξ – βοήθημα είναι έτσι καθαρά ανταποδοτικου χαρακτήρα 
Επειδή οι ως άνω περικοπές είναι αντίθετες στα άρθρα 2 παρ. 1, 4 παρ. 5, 22 παρ. 4, και 25 παρ. 1 του ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ που μιλούν περί της εξασφάλισης αξιοπρεπούς διαβίωσης, περί ισότητας στην κατανομή των δημόσιων βαρών,   περι ισότητας εν γένει και περί του ότι το Κράτος πρέπει να σεβασθεί την αρχή της αναλογικότητας όταν πρέπει να επιβάλλει περιορισμούς σε δικαιώματα των πολιτών.
Επειδή  η προσβαλλόμενη πράξη -  απόφαση  στηρίζεται σε νόμους που πάσχουν από τυπική και ουσιαστική συνταγματικότητα αφού προσβάλλουν το κοινωνικό κεκτημένο και αντρέπουν τις θεσμικές εγγυήσεις που σχετίζονται με το δικαίωμα στην εργασία,  την κοινωνική ασφάλιση και την συνταξιοδότηση.
Επειδή η μείωση του εφάπαξ βοηθήματός μου  μου είναι αόριστη αναιτιολόγητη παράνομη και καταχρηστική αφού ο μισθός - σύνταξη και οι ασφαλιστικές παροχές εν γένει αποτελούν μέρος του δικαιώματος ιδιοκτησίας ενός φυσικού προσώπου.
Επειδή με τη μείωση του εφάπαξ βοηθήματός μου παραβιάσθηκαν οι αρχές ασφάλειας του δικαίου και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης των πολιτών που αποβλέπουν στον μη αιφνιδιασμό των διοικούμενων αλλά και στην αρχή της προηγούμενης ακρόασης.
Επειδή η μείωση αυτή συνιστά κατάφωρη παραβίαση του άρθρου 1 του από 20-3-1952 ,1ου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Σύμβασης της Ρώμης «Δια την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών ελευθεριών» , τα οποία κυρώθηκαν με το άρθρο πρώτο του ΝΔ 53/1974 (Α-256) και έχουν υπέρτερη των νόμων ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ.1 του Συντάγματος. 
Επειδή η επέμβαση στη συλλογική αυτονομία πρέπει να συνιστά μέτρο όλως εξαιρετικό και να μην υπερβαίνει μία εύλογη χρονική περίοδο, να συνοδεύεται δε από επαρκείς εγγυήσεις για την προστασία του επιπέδου ζωής των ασφαλισμένων, τηρουμένης, σε κάθε περίπτωση, της αρχής της αναλογικότητας, η οποία αποτελεί συνταγματικό περιορισμό των νομοθετικών περιορισμών των συνταγματικών θεμελιωδών δικαιωμάτων, επιτάσσοντας ότι μεταξύ του νόμιμου σκοπού που επιδιώκει ένας περιορισμός του δικαιώματος και του συγκεκριμένου περιορισμού πρέπει να υπάρχει εύλογη σχέση. Η εφαρμογή της αρχής αυτής θεμελιώνεται αφενός στο εσωτερικό μας δίκαιο, και συγκεκριμένα στο άρθρο 25 παράγραφος 1δ' του Συντάγματος, και αφετέρου στις διατάξεις της Ε.Σ.Δ.Α. για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, που έχει κυρωθεί από τη χώρα μας με τον Ν. 53/1979 και δυνάμει του άρθρου 28 παράγραφος 1 του Συντάγματος έχει υπερνομοθετική ισχύ. Έτσι, σε περίπτωση μείωσης ασφαλιστικών παροχών, πρέπει να εξετάζεται η αναλογικότητα του μέτρου προς τον επιδιωκόμενο σκοπό δημοσίου συμφέροντος και να τηρείται η προϋπόθεση ότι τα μέτρα δεν επιφέρουν δυσανάλογη προσβολή, εν όψει του επιδιωκόμενου σκοπού, σε συνταγματικά δικαιώματα και αγαθά, σε καμία περίπτωση δε δεν δικαιολογείται να καταλύονται θεμελιώδεις διατάξεις του Συντάγματος (22 παρ. 2 και 23 παρ. 1). Κατά συνέπεια, με τα επίδικα μέτρα παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας, καθώς, εκτός από την ανεπίτρεπτη μονιμότητα του χαρακτήρα τους, δεν βρίσκονται σε αντιστοιχία με τον επιδιωκόμενο σκοπό, ούτε συνοδεύονται με αντισταθμιστικά μέτρα και εγγυήσεις για την προστασία ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού της χώρας, όπως οι συνταξιούχοι .

Επειδή είναι προφανές ότι οι ανωτέρω διατάξεις των Νόμων 4024/2011 και 4093/2012, σύμφωνα με την οποία καθιερώνεται μείωση των εφάπαξ βοηθημάτων στους ασφαλισμένους του Τομέα Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλλων που υπάγονται στη ρύθμιση των εν λόγω άρθρων κατά γενικευμένο ποσοστό 15% και 22,67% αντίστοιχα, αντίκειται στο άρθρο 4 παρ. 5 του Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν στα δημόσια βάρη ανάλογα με τις δυνάμεις τους. Η μείωση των εφάπαξ βοηθημάτων αποδοχών κατά το ίδιο γενικό ποσοστό που καταλαμβάνει τόσο τους υψηλοσυνταξιούχους όσο και τους χαμηλοσυνταξιούχους αντίκειται στην ανωτέρω διάταξη και οδηγεί τους μεν υψηλοσυνταξιούχους στο να εξακολουθούν να διατηρούν ένα ικανοποιητικό και αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, ενώ τους χαμηλοσυνταξιούχους, οι οποίοι αποτελούν ένα ιδιαίτερα μεγάλο μέρος του ελληνικού πληθυσμού, το οποίο στο όνομα του γενικού συμφέροντος έπρεπε να προστατεύεται, τους οδηγούν στην κοινωνική και οικονομική εξαθλίωση, αφού εκμηδενίζουν στην ουσία τις αποδοχές τους και τους αναγκάζουν, κατά παράβαση της ως άνω διάταξης, να συνεισφέρουν στα δημόσια βάρη κατά φανερή αναντιστοιχία με τις δυνάμεις τους, ενισχύοντας δε την άποψη ότι η αιτιολογία της λήψης των οριζόμενων με τις ένδικες διατάξεις μέτρων που εδράζεται στο δημόσιο συμφέρον είναι προβληματική και ελλιπής.
Επειδή το σύνολο των ως άνω μειώσεων – περικοπών με έχει φέρει σε δυσχερή θέση εφόσον υπερβαίνουν κατά πολύ το όριο που θα μου εξασφάλιζε όχι την αξιοπρεπή – όπως απαιτεί το Σύνταγμα- διαβίωση αλλά ούτε  την στοιχειώδη   διαβίωση εμού και της οικογένειας μου.
Επειδή η μείωση του εφάπαξ- βοηθηματος σε εμένα  προσβάλλει πολλαπλώς εκτός των άλλων και τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της ισοτητας  των ελλήνων πολιτών που επιβάλλει το Σύνταγμα     
Κατόπιν των ως άνω
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Σας ζητώ
Να γίνει δεκτή η ως άνω ένστασή μου.
Να ακυρωθεί η ως άνω προσβαλλόμενη απόφαση και να μου καταβληθούν τα  παρακρατηθέντα κατά τα ως άνω ποσά και όσα τυχόν παρακρατηθούν στο μέλλον.
Να μου καταβληθεί  το ποσόν των ……………… που αποτελεί την  ασφαλιστική παροχή  (εφάπαξ βοήθημα) μου που δικαιούμαι .

                                             Αθήνα ………………
…. ΕΝΙΣΤΑΜΕΝ….- ΠΡΟΣΦΕΥΓ…
Τετάρτη, 10 Απριλίου 2013

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΕΝΩΣΗ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ                          ΑΘΗΝΑ 10.4.2013
                                                               ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
1.      Το σωματείο  σχετικά με τη δικαστική διεκδίκηση  της περικοπής  των ΕΦΑΠΑΞ, συντάξεων και δώρων σε συνεργασία με δικηγόρους προτείνει πρώτα την υποβολή ενστάσεων   στο ταμείο πρόνοιας  και λογιστήριο του κράτους . Μετά την παρέλευση διμήνου  , σε περίπτωση που δεν υπάρξει απάντηση ,  θα ασκηθεί αγωγή στο δικαστήριο. Αν υπάρξει απάντηση, θα πρέπει να ασκηθεί αγωγή εντός διμήνου από την ημερομηνία απάντησης.
2.      Το υπόδειγμα της ένστασης για τις περικοπές των συντάξεων και δώρων θα  αναρτηθεί σήμερα στο  site του σωματείου. Το έντυπο της ένστασης προς το ΤΠΔΥ( ταμείο πρόνοιας που χορηγεί το ΕΦΑΠΑΞ), Θα αναρτηθεί μέχρι αύριο βράδυ, Πέμπτη  11/4.
3.      Η καθυστέρηση γίνεται για νομικούς λόγους , γιατί  η ένσταση πρέπει να περιέχει όλους τους λόγους που θα επικαλεσθούμε στην προσφυγή προς  το δικαστήριο. Πρέπει να επικαλεσθούμε τους ίδιους λόγους και  στην ένσταση και στην  προσφυγή προς το δικαστήριο.
4.      Το σωματείο προτείνει την οδό αυτή, για να υπάρξει καλύτερη προετοιμασία για τις προσφυγές και από νομικής και οικονομικής πλευράς.  Οι ενστάσεις θα υποβληθούν είτε αυτοπροσώπως είτε με συστημένη επιστολή. (   ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, Κάνιγγος  29, Τ.Θ 1116, Τ.Κ 10110.    ΤΠΔΥ, Σταδίου  31, 10559, Αθήνα.   Πρωτόκολλο  7ος  όροφος).
5.      Το σωματείο είναι υποχρεωμένο να είναι φειδωλό και πρέπει να μην καλλιεργεί αυταπάτες, γιατί οι πρώτες προσφυγές για την αντισυνταγματικότητα του πρώτου μνημονίου εκ μέρους του Δικηγορικού συλλόγου  απορρίφθηκαν από το ΣΤΕ, που το έκρινε ως συνταγματικό, αν και όλοι σχεδόν οι συνταγματολόγοι το είχαν κρίνει αντισυνταγματικό. Πρόσφατη είναι και η απόφαση του ΣΤΕ για απόρριψη της διεκδίκησης του επιδόματος των 176 , με αποτέλεσμα δεκάδες χιλιάδες συνάδελφοι να απογοητευθούν, γιατί κάποιοι είχαν καλλιεργήσει κλίμα ευφορίας.
6.      Δεν απορρίπτουμε τις προσφυγές, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι  να σας ενημερώσουμε από όλες τις πλευρές. Η μάχη θα κριθεί κυρίως από την αντίσταση στην πολιτική κατά των μνημονίων και από την ανατροπή της πολιτικής αυτής.
                           Από τη διοικούσα επιτροπή

Για το υπόδειγμα της ένστασης προς το ΤΠΔΥ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Κυριακή, 7 Απριλίου 2013

ΑΜΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ      Πραγματοποιήθηκε σήμερα Κυριακή  7 Απριλίου   2013 η προγραμματισμένη συγκέντρωση των συνταξιούχων εκπαιδευτικών.
      Η ενημέρωση και η ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα στους δεκάδες συνταξιούχους ήταν γόνιμη και ειλικρινής.                       Εκφράστηκε η αγανάκτηση όλων για τις περικοπές στις συντάξεις ,τα ταμεία , στην εφάπαξ παροχής κλπ
    Εντός των επόμενων 2-3 ημερών η προσωρινή διοικούσα επιτροπή  δεσμεύτηκε να ανακοινώσει την διαδικασία των νομικών προσφυγών που προτείνει  (έντυπα κλπ)
    Πολύ σύντομα θα λειτουργήσουν και τα γραφεία της ένωσης με μόνιμη παρουσία εκπροσώπων  (τηλέφωνα, fax ,κλπ )  σε αυτά για καταγγελίες , ενημέρωση και το συντονισμό των ενεργειών διεκδίκησης όλων των θεμάτων μας.
    Θα προσπαθήσουμε να σας ενημερώνουμε καθημερινά για τις εξελίξεις.

  Στείλτε μας τις προτάσεις ,  τις καταγγελίες σας και τις ερωτήσεις σας και θα τις προωθήσουμε  στην Προσωρινή Διοικούσα της Π.Ε.Σ.ΕΚ για την αξιοποίηση τους
              
                 Από τους διαχειριστές του blog

Πέμπτη, 4 Απριλίου 2013

THN KYΡIAKH 7/4 ΣΤΙΣ 6μμ στα ΠΡΟΠΥΛΑΙΑΔιαδήλωση στα Προπύλαια και πορεία στο Σύνταγμα, οργανώνουν την Κυριακή 7/4, στις 6.00μ.μ., εργατικά σωματεία με σύνθημα:

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ! ΔΕ ΘΑ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΕ-ΔΝΤ ΝΑ ΜΑΣ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΠΑΛΛΑΪΚΟΣ ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ
ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ


Η  Π.Ε.Σ ΕΚ καλεί όλους τους συνταξιούχους εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν αγωνιστικά στη διαδήλωση και πορεία


Τετάρτη, 3 Απριλίου 2013

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΎΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΑΘΗΝΑ 2.4.2013

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
       Κυριακή, 7/4, ώρα 11.00, στα γραφεία της ΟΛΜΕ, Κορνάρου 2, 6ος όροφος,
  καλούνται οι συνταξιούχοι συνάδελφοι σε σύσκεψη με θέματα:

  1. Τη νομική ενημέρωση για το θέμα της προσφυγής στα δικαστήρια για τις περικοπές στο ΕΦΑΠΑΞ και στις συντάξεις.
  2. Τον καθορισμό Γ.Σ και εκλογών για την ανάδειξη Δ.Σ (εκλογή εφορευτικής επιτροπής, υποψηφιότητες κλπ).
 Σχετικά με τις περικοπές των συντάξεων  και τις διαφορές που υπάρχουν σε άλλους 5%και σε άλλους 10%-  οφείλεται σε μη αποστολή από τα ταμεία μας ΤΕΑΔΥ και ΜΤΠΥ   στην ΗΔΙΚΑ  των επικουρικών συντάξεων όλων των συνταξιούχων για λόγους  ελλιπών στοιχείων( διαφορές στα ονόματα ή λάθη στο ΑΜΚΑ)  . Είναι χαρακτηριστικό  ότι από ενημέρωση που είχαμε από το ΜΤΠΥ δεν είχε σταλεί  στην ΗΔΙΚΑ το μέρισμα 62.000 συνταξιούχων. Έτσι σε αυτούς  τους συναδέλφους η περικοπή ήταν 5%, επειδή το άθροισμα των συντάξεων ( κύριας και ΤΕΔΑΥ)  δεν υπερέβαινε το ποσό των 1500€.  Οι περικοπές θα γίνουν αναδρομικά (από 1.1.2013) με 10%, όταν σταλούν οι επικουρικές συντάξεις .
Από τη διοικούσα επιτροπή
      Τάσος Σταυρόπουλος,  210-6444768,6944-554161,   tasstavro@ath.forthnet.gr 
      Ροζίτα Σουραή, 6977-350521, rosai@pathfinder.gr 
     Πόπη Μαζοκόπου, 210-2019567, 6976-777815
     Παναγιώτης Γιαννακόπουλος, 6984-612185, takgiannak@hotmail.com
     Σταύρος Κωστόπουλος, 6944-711798, bikostop@ath.forthnet.gr 

Δευτέρα, 1 Απριλίου 2013

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ

Στην εγκύκλιο του υπουργείου αναφέρονται τα εξής:
 
Για τις αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών μετά τη 10η Ιουλίου και κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους που γίνονται αποδεκτές με απόφαση του υπουργού Εθνικής Παιδείας, ύστερα από γνώμη του οικείου Κ.Υ.Σ.Π.Ε./Κ.Υ.Σ.Δ.Ε για εξαιρετικούς λόγους, όπως βαριές και δυσίατες ασθένειες ή για ιδιαίτερα σοβαρούς οικογενειακούς λόγους, θα πρέπει οι λόγοι αυτοί να αποδεικνύονται από πιστοποιητικά Υγειονομικής Επιτροπής ή Δημόσιου Νοσοκομείου.
 
Σημειώνεται ότι οι παραιτήσεις για λόγους υγείας δεν έχουν κανένα από τα συνταξιοδοτικά ευεργετήματα της απόλυσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 153 του Υπαλληλικού Κώδικα για σωματική ή πνευματική ανικανότητα. Επειδή, κατά τον έλεγχο των τελευταίων αιτήσεων και των απαραίτητων δικαιολογητικών που δεχθήκαμε, προκειμένου να τα διαβιβάσουμε στο ΚΥΣΠΕ/ΚΥΣΔΕ παρατηρήθηκαν πολλά λάθη τόσο στις αιτήσεις που υποβλήθηκαν από τους εκπαιδευτικούς όσο και ελλείψεις στα πιστοποιητικά υπηρεσιακών μεταβολών, αλλά και στα συνοδευτικά δικαιολογητικά των νοσοκομείων, σας παραθέτουμε τις παρακάτω οδηγίες και παρακαλούμε για την τήρησή τους στις επόμενες αιτήσεις παραίτησης:
 
Δικαιολογητικά
1 Αίτηση του εκπαιδευτικού την οποία υποβάλλει στη Διεύθυνση που ανήκει οργανικά και διαβιβάζεται με σχετικό έγγραφο από την Ιδια την Διεύθυνση στα αντίστοιχα Τμήματά μας μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και όχι από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό. Η αίτηση θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης. ΠΡΟΣΟΧΗ: στην αίτηση ο εκπαιδευτικός να ζητά να παραιτηθεί από την Υπηρεσία και όχι να συνταξιοδοτηθεί. Παρακαλούμε να γίνεται σωστός έλεγχος κατά την παραλαβή των αιτήσεων, εκτός από τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματός τους και ως προς τα κωλύματα λύσης της υπαλληλικής τους σχέσης π.χ. υποχρέωση υπηρέτησης/παραμονής έπειτα από χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας, άδειες άνευ αποδοχών, ποινική ή πειθαρχική δίωξη που μπορεί να επισύρει την ποινή οριστικής παύσης κλπ.
 
 
2 Υπεύθυνη δήλωση του εκπαιδευτικού, στην οποία θα αναγράφουν:
 
τους επικαλούμενους λόγους,
εάν έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα βάσει του Ν.3865/2010,
το έτος θεμελίωσής τους και αν είχαν ανήλικα τέκνα κατά το έτος θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος,
την εξαγορά ή όχι της στρατιωτικής τους θητείας,
το έτος έναρξης πρώτης ασφάλισης και
αν γνωρίζουν ή όχι για την άμεση καταβολή της σύνταξής τους μετά την παραίτησή τους.
Εφιστούμε ιδιαίτερα την προσοχή στη συμπλήρωση της Υπεύθυνης Δήλωσης λόνω ύπαρξης φαινομένων ανάκλησης παραίτησης εκπαιδευτικών που θεμελιώνουν μεν συνταξιοδοτικό δικαίωμα, χωρίς όμως να τους καταβάλλεται άμεσα η σύνταξη, επειδή δεν συμπληρώνουν το απαραίτητο όριο ηλικίας νια την καταβολή της.
 
3 Στην περίπτωση αίτησης παραίτησης για λόγους υγείας υποβάλλουν δικαιολογητικά μόνο από Δημόσιο Νοσοκομείο. Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (άρθρο 6 του Ν. 3863/2010), Υνειονομικές Επιτροπές (άρθρο 5 του Ν.3865/2010).
 
4 Στην περίπτωση αίτησης παραίτησης για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους, αναγράφονται στη σχετική υπεύθυνη δήλωση οι επικαλούμενοι λόγοι και υποβάλλονται δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν τους παραπάνω λόγους.
 
5 Η Διεύθυνση που ανήκει οργανικά ο εκπαιδευτικός διαβιβάζει πλήοες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών. το οποίο θα περιέχει τα εξης: Αριθμό Μητρώου, ημερομηνία γέννησης, ΦΕΚ διορισμού, ορκωμοσία, ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας, ημερομηνία μονιμοποίησης, βαθμολογική/μισθολογική κατάταξη, άδειες άνευ αποδοχών, εκπαιδευτική άδεια με ή χωρίς αποδοχές, ποινές, οποιαδήποτε προϋπηρεοία συμπεριλαμβανομένης και αυτής στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και τον χρόνο έναρξης πρώτης ασφάλισης, συνολικός χρόνος υπηρεσίας μέχρι και την ημέρα υποβολής της αίτησης, με τη διευκρίνιση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις παραίτησης-συνταξιοδότησης και επομένως δεν συντρέχουν οι λόγοι που περιγράφονται στην παρ. 2 του άρθρου 148 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007 – Φ.Ε.Κ. 26 τ.Α79-2-2007).
 
Οι διατάξεις αυτές προβλέπουν ότι η παραίτηση θεωρείται ότι δεν έχει υποβληθεί αν κατά την υποβολή της εκκρεμεί ποινική ή πειθαρχική δίωξη για συγκεκριμένα παραπτώματα ή αν η δίωξη αυτή ασκηθεί μέσα σε δύο (2) μήνες από την υποβολή της αίτησης παραίτησης και πριν από την αποδοχή της.
 
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΤΡΙΓΚΑ
 
ΕΘΝΟΣ