ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΕ.
Η Π.Ε.Σ.ΕΚ σε έχει ΑΝΑΓΚΗ και την έχεις ΑΝΑΓΚΗ. Από την πενιχρή σύνταξή σου ενίσχυσε την Ένωση. Γράψου στο σωματείο και ενημέρωσε και άλλους για την λειτουργία του. Κατέβασε την Αίτηση εγγραφής και ενημέρωσε μας με όποιον τρόπο σε εξυπηρετεί.
ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

menu

.

Print Friendly and PDF

Πέμπτη, 25 Απριλίου 2013

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΜΤΠΥ

Δημοσιεύουμε χωρίς αξιολόγηση το νέο τρόπο υπολογισμού του μερίσματος στο ΜΤΠΥ που περιέχεται στο Πολυνομοσχέδιο που κατατίθεται  σήμερα στη Βουλή για ψήφιση.
Σύντομα θα έχετε τις παρατηρήσεις μας.
Θέλουμε να μας στείλετε και τις απόψεις σας.


Υποπαράγραφος ΙΑ.6.
Νέος τρόπος υπολογισμού μερίσματος του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων

                                      
Το άρθρο 49 του π.δ. 422/1981 (Α’114), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 παρ. 1 του κεφαλαίου Γ΄ του ν. 3336/2005 (Α’96),  ερμηνεύτηκε αυθεντικά με το άρθρο 8 του ν. 3517/2006 (Α’271), αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του ν.4024/2011 (Α’ 226) και εν συνεχεία οι παράγραφοι 3, 4 και 5 αντικαταστάθηκαν με  την περίπτωση 4 της παραγράφου Γ του άρθρου 138 του ν.4052/2012 (Α’41), αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 49: Νέος τρόπος υπολογισμού μερίσματος του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων

1. Το μηνιαίο μέρισμα (Μ) των μετόχων του Μ.Τ.Π.Υ. είναι ίσο με το άθροισμα:
Α) α) του 20% του βασικού μισθού του μισθολογικού κλιμακίου ή βαθμού που έφερε ο μέτοχος κατά την 31-10-2011 μαζί με το επίδομα χρόνου υπηρεσίας κατά την 31-10-2011 επί τις ημέρες υπηρεσίας για τις οποίες αποδόθηκε στο Μ.Τ.Π.Υ. η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ.1 περ.α του Π.Δ. 422/1981 ,όπως αυτό κάθε φορά ισχύει, κράτηση- κατάθεση υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ., δια 12.600 ημέρες επί το συντελεστή προσαρμογής (Σ) 0,8075 (α1 υπομέρισμα) και β) το 20% των βασικών μισθών από 1-11-2011 και στο εξής, μέχρι την έξοδο του μετόχου  από την υπηρεσία, όπως αυτοί διαμορφώνονται, ανάλογα με το εκάστοτε μισθολογικό κλιμάκιο ή βαθμό που έφερε ο μέτοχος, και το επίδομα χρόνου υπηρεσίας που έφερε ο μέτοχος από 1-11-2011 και στο εξής, μέχρι την έξοδό του  από την υπηρεσία , όπως αυτό κάθε φορά διαμορφώνεται, επί  τις ημέρες υπηρεσίας για τις οποίες αποδόθηκε στο Μ.Τ.Π.Υ. η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ.1 περ.α του Π.Δ. 422/1981 ,όπως αυτό κάθε φορά ισχύει, κράτηση- κατάθεση υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ., δια 12.600 ημέρες, επί το συντελεστή προσαρμογής (Σ) 0,8075 (α2, α3,…… κ.λ.π. υπομερίσματα) και
Β) του 20% των «Τυχόν άλλων αποδοχών» επί τις ημέρες υπηρεσίας για τις οποίες αποδόθηκε στο Μ.Τ.Π.Υ. η προβλεπόμενη  από τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ.1 περ.α του Π.Δ. 422/1981 ,όπως αυτό κάθε φορά ισχύει, κράτηση- κατάθεση υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ.,  δια 12.600 ημέρες, επί το συντελεστή προσαρμογής (Σ) 0,8075 (β΄ υπομέρισμα).

2. Απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να ληφθούν υπόψη για τον κανονισμό του μερίσματος, ο βασικός μισθός, το επίδομα χρόνου υπηρεσίας και οι «τυχόν άλλες αποδοχές», είναι να έχουν αποδοθεί στο Μ.Τ.Π.Υ. οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 1 περ. α΄ του Π.Δ. 422/1981, όπως  αυτό εκάστοτε ισχύει, κρατήσεις-καταθέσεις υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ.. Ουδεμία μισθολογική απολαβή ή τμήμα της δεν λαμβάνεται υπόψη για τον κανονισμό μερίσματος, εάν δεν έχουν αποδοθεί οι κρατήσεις-καταθέσεις που προαναφέρονται .

3. Ως «τυχόν άλλες αποδοχές» νοούνται τα επιδόματα, οι αποζημιώσεις και τα ποσά που συνεντέλλονται με τις συντάξιμες αποδοχές, αναλόγως των ημερών  που αποδόθηκε στο Μ.Τ.Π.Υ. η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ.1 περ.α του Π.Δ. 422/1981 ,όπως αυτό κάθε φορά ισχύει, κράτηση-κατάθεση υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ., και οι οποίες υπολογιζόμενες σύμφωνα με την παρ. 1 δίνουν ποσό β΄ υπομερίσματος.

4. Το άθροισμα των ποσών των υπομερισμάτων της παρ. 1, όπως αναλύονται στις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου, αποτελεί το συνολικό ποσό του δικαιούμενου μερίσματος, σύμφωνα με τους ακόλουθους μαθηματικούς τύπους, οι οποίοι βέβαια μπορεί να αναπτυχθούν σε περισσότερους ανάλογα με τους εκάστοτε βασικούς μισθούς και τα επιδόματα.:
Α) α΄ υπομέρισμα (Α.α + Α.β)
Α.α 20% * (ΒΜ κατά την 31-10-2011 + επίδομα χρόνου υπηρεσίας κατά την 31-10-2011) * [τις ημέρες υπηρεσίας για τις οποίες αποδόθηκε στο Μ.Τ.Π.Υ. η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ.1 περ.α του Π.Δ. 422/1981 ,όπως αυτό κάθε φορά ισχύει, κράτηση- κατάθεση υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ., / 12600] * Σ
Α.β 20%  * (ΒΜ που έφερε ο μέτοχος την 1-11-2011 και όπως αυτός κάθε φορά διαμορφώνεται από 1-11-2011 και στο εξής και μέχρι την έξοδο του μετόχου από την υπηρεσία + επίδομα χρόνου υπηρεσίας όπως αυτό κάθε φορά  διαμορφώνεται από 1-11-2011 και στο εξής και μέχρι την έξοδο του μετόχου από την υπηρεσία) * [τις ημέρες υπηρεσίας για τις οποίες αποδόθηκε στο Μ.Τ.Π.Υ. η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ.1 περ.α του Π.Δ. 422/1981 ,όπως αυτό κάθε φορά ισχύει, κράτηση- κατάθεση υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ./12600] * Σ
Β) β΄ υπομέρισμα= 20% * («τυχόν άλλες αποδοχές») * [τις ημέρες υπηρεσίας που αποδόθηκε στο Μ.Τ.Π.Υ. η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ.1 περ.α του Π.Δ. 422/1981 ,όπως αυτό κάθε φορά ισχύει, κράτηση- κατάθεση υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ./12600] * Σ

Μηνιαίο μέρισμα (Μ) = (α΄ υπομέρισμα  + β΄ υπομέρισμα)

5. Ο συντελεστής προσαρμογής της παρ.1, καθώς και το κατώτατο όριο μηνιαίου μερίσματος μπορεί να μεταβάλλεται με απόφαση του Υπουργού στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται το Μ.Τ.Π.Υ. που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Μ.Τ.Π.Υ. και προηγούμενη αιτιολογημένη αναλογιστική μελέτη.

6. Η ισχύς της παρούσης διάταξης αρχίζει από 1-11-2011.

7. Η παράγραφος 2 του άρθρου 39 του π.δ. 422/1981 καταργείται.»

3 σχόλια:

  1. ΚΑΛΆ ΚΆΘΕ ΜΉΝΑ μου αλλάζετε το ποσό που μου καταβάλλετε μα κάθε μήνα, θα παίζουμε δηλαδή !

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΜΠΙΛΙΤΗ

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  3. ΔΥΣΤΥΧΩΣ Η ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΧΕΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΟ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ!

    ΑπάντησηΔιαγραφή