ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΕ.
Η Π.Ε.Σ.ΕΚ σε έχει ΑΝΑΓΚΗ και την έχεις ΑΝΑΓΚΗ. Από την πενιχρή σύνταξή σου ενίσχυσε την Ένωση. Γράψου στο σωματείο και ενημέρωσε και άλλους για την λειτουργία του. Κατέβασε την Αίτηση εγγραφής και ενημέρωσε μας με όποιον τρόπο σε εξυπηρετεί.
ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

menu

.

Print Friendly and PDF


Κυριακή, 30 Σεπτεμβρίου 2012

Η ΑΠΟΦΑΣΗ

ΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
«ΠΑΝΕΛΛΗΝIΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

Άρθρο 1 : Έδρα - Επωνυμία
Ιδρύεται Σωματείο, το οποίο εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων (οδός Κορνάρου αριθ.2) και φέρει την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝIΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ».
Άρθρο 2 : Σκοποί

Σκοποί του σωματείου είναι :

         Η προάσπιση των πολιτικών οικονομικών, κοινωνικών, συνδικαλιστικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων των συνταξιούχων εκπαιδευτικών της  πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
         Η προάσπιση της δημόσιας δωρεάν εκπαίδευσης.
         Η ανάπτυξη αλληλεγγύης και ενότητας με όλους τους εργαζόμενους.
         Η προώθηση της συνεργασίας με όλους τους συνταξιούχους.
         Η συνεργασία με τις οργανώσεις των εν ενεργεία εκπαιδευτικών (ΟΛΜΕ, ΔΟΕ).

Άρθρο 3 : Μέλη
Κάθε εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχει συνταξιοδοτηθεί μπορεί, με αίτησή του, να γίνει μέλος στο σωματείο, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.


Άρθρο  4: Οργάνωση
Σε κάθε  έδρα νομού μπορεί να ιδρύεται τοπικό παράρτημα που θα συνεργάζεται με την «ΠΑΝΕΛΛΗΝIΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ».


Άρθρο 5 : Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των μελών
1.Όλα τα μέλη του Σωματείου καταβάλλουν υποχρεωτικά στο Σωματείο την ετήσια εισφορά, το ποσό της οποίας καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
2. Όλα τα μέλη του Σωματείου έχουν ίσα δικαιώματα.
3. Τα μέλη του Σωματείου που συμφωνούν με τις διατάξεις του παρόντος και τις διατάξεις της Γενικής Συνέλευσης δικαιούνται να λαμβάνουν μέρος στις συνελεύσεις των μελών του Σωματείου, να λαμβάνουν λόγο, να ελέγχουν σ’ αυτές τη διοίκηση του Σωματείου. Δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη.
4. Μέλη του Σωματείου που δεν έχουν καταβάλει την ετήσια εισφορά τους, δεν έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται.
Άρθρο 6 : Διαγραφή μελών
Μέλος του Σωματείου που αντιστρατεύεται τους σκοπούς του σωματείου, διαγράφεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
Άρθρο 7 :  Πόροι του Σωματείου
Οι πόροι του Σωματείου είναι:
α) οι ετήσιες εισφορές των μελών, όπως προσδιορίζονται εκάστοτε με απόφαση  της Γενικής  Συνέλευσης..
β) έσοδα απ’ τις κάθε είδους δραστηριότητες του Σωματείου.
γ) κληρονομιές, κληροδοσίες και δωρεές φυσικών ή νομικών προσώπων απ’ την Ελλάδα και το εξωτερικό, εφόσον δε δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τους σκοπούς του Σωματείου και ύστερα από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Δ.Σ μπορεί κατά την κρίση του να συγκαλεί Γενική Συνέλευση για να επικυρώνει την απόφαση του.
δ) κάθε άλλο έσοδο που περιέρχεται στο Σωματείο σύμφωνα με το νόμο.

Άρθρο 8 : Διαχειριστικό έτος
Το διαχειριστικό έτος του Σωματείου συμπίπτει με το ημερολογιακό. Ο οικονομικός απολογισμός για κάθε έτος υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση προς έγκριση.

Άρθρο 9 : Όργανα του Σωματείου

Τα όργανα του Σωματείου είναι:
α) η Γενική Συνέλευση,
β) το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 10 : Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο του Σωματείου και έχει αρμοδιότητα να εξετάζει και να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά το Σωματείο μέσα στα πλαίσια του καταστατικού του.
2. Στη Γενική Συνέλευση συμμετέχουν όλα τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του Σωματείου  για τα οποία δεν υπάρχει άλλος λόγος εξαίρεσης.
3. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μία φορά τον Ιανουάριο εκάστου έτους, έκτακτα δε, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβούλιου ή αν το ζητήσει εγγράφως το 1/5 των ταμιακώς εντάξει μελών του Σωματείου, αν συντρέχει λόγος που καθιστά αναγκαία τη σύγκληση. Στην αίτηση αυτή πρέπει να αναφέρονται ακριβώς οι λόγοι της σύγκλησης και τα προς συζήτηση θέματα.
4. Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου, έστω και αν δεν έχουν τακτοποιήσει τις προς το Σωματείο οικονομικές τους υποχρεώσεις, ειδοποιούνται τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης με ατομικές  προσκλήσεις ταχυδρομικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο κρίνει πρόσφορο το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι προσκλήσεις υποχρεωτικά πρέπει να αναφέρουν τον τόπο, το χρόνο και τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης. Θέματα εκτός ημερησίας διάταξης μπορούν να συζητηθούν μετά από  απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
Άρθρο 11 : Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης
1. Στις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης ανήκουν όλα τα θέματα που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου βάση του παρόντος καταστατικού και ιδιαίτερα :
α) Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που πραγματοποιείται στην τακτική Γενική Συνέλευση του Ιανουαρίου, με εξαίρεση την περίπτωση της παραγράφου 6 του άρθρου 15 του παρόντος.
β) Η έγκριση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου στην τακτική Γενική Συνέλευση του Ιανουαρίου.
γ) Η έγκριση του οικονομικού απολογισμού-ισολογισμού του προηγούμενου έτους στην τακτική Γενική Συνέλευση του Ιανουαρίου.
δ) Ο έλεγχος της καλής λειτουργίας των οργάνων του Σωματείου.
ε) Η απόφαση για την τροποποίηση των διατάξεων του καταστατικού, τη διάλυση του Σωματείου και τη διάθεση της περιουσίας του.
στ) Η εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής στην τακτική Γενική Συνέλευση του Ιανουαρίου. Η εκλογή της εφορευτικής επιτροπής γίνεται με ανάταση των χειρών.
2. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην εκλογοαπολογιστική διευθύνει  τριμελές προεδρείο που εκλέγεται από τη Γ.Σ  με ανάταση των χειρών.
3. Στις συνεδριάσεις των Γενικών Συνελεύσεων κρατούνται πρακτικά.
4. Απαρτία της Γενικής Συνέλευσης υπάρχει, όταν είναι παρόντα τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών του Σωματείου. Ειδικά για την τροποποίηση του καταστατικού ή τη διάλυση του Σωματείου απαιτείται η παρουσία των μισών τουλάχιστον μελών. Η ύπαρξη της απαρτίας διαπιστώνεται από το Γραμματέα και ανακοινώνεται στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης.
5. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται χωρίς άλλη πρόσκληση μετά επτά (7) ημερολογιακές ημέρες, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα. Στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση υφίσταται απαρτία με όσα μέλη είναι παρόντα.
6. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία, ήτοι του πενήντα επί τοις εκατό συν ένα (50% + 1) των παρόντων μελών, εκτός αν ειδικά ορίζεται διαφορετικά σε άλλα άρθρα του παρόντος. Ειδικά για τη λήψη απόφασης τροποποίησης του καταστατικού ή διάλυσης του Σωματείου απαιτείται πλειοψηφία των μισών ταμιακώς εντάξει μελών και η πλειοψηφία των  τριών τεσσάρων (3/4) των παρόντων μελών του Σωματείου.
7. Στην ψηφοφορία για την έγκριση του Ισολογισμού και την απαλλαγή της Διοίκησης από την διαχειριστική της ευθύνη, δε συμμετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Για όλα τα θέματα της αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης, τα μέλη αποφασίζουν με φανερή ψηφοφορία.
9. Τα πρακτικά συνεδριάσεων υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 12 : ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ- ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ

1.Στην περίπτωση αρχαιρεσιών εκλέγεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με σχετική πλειοψηφία και με ανάταση των χειρών τριμελής Εφορευτική Επιτροπή.
2. Η Εφορευτική Επιτροπή συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον πρόεδρο, εφόσον οι εκλογές διεξάγονται χωρίς την παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου.
3. Η Εφορευτική Επιτροπή μπορεί να διεξάγει τις εκλογές χωρίς την παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου, μετά από απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
4. Η Εφορευτική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού.  Μετά το τέλος της ψηφοφορίας προβαίνει στη συγκέντρωση των φακέλων με τα ψηφοδέλτια, καταμετράει τις ψήφους και καταγράφει το αποτέλεσμα το οποίο και ανακοινώνει.
5. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στο απερχόμενο Δ.Σ το αργότερο 3 μέρες, πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γ.Σ.


Άρθρο 13 : Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου απαρτίζεται από επτά (7) μέλη ως εξής :
α) Πρόεδρος
β) Αντιπρόεδρος
γ) Γενικός Γραμματέας
δ) Οργανωτικός Γραμματέας
ε) Ταμίας
στ) Μέλος
ζ) Μέλος
2. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν μόνο μέλη του Σωματείου.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται με το σύστημα της απλής αναλογικής, με μυστική ψηφοφορία, από ψηφοδέλτια παρατάξεων ή μεμονωμένων υποψηφίων. Τα ψηφοδέλτια υποβάλλονται στο Δ.Σ., το αργότερο τρεις(3) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση. Τα ψηφοδέλτια είναι ομοιόμορφα και τυπώνονται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε κάθε ψηφοδέλτιο αναγράφονται με απόλυτη αλφαβητική σειρά τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων.
4. Τα μέλη έχουν δικαίωμα να βάλουν μέχρι επτά (7) σταυρούς προτίμησης σε κάθε ψηφοδέλτιο για το Διοικητικό Συμβούλιο.
5.Οι εκλογές διεξάγονται με την ευθύνη της τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής.
Η καταμέτρηση των ψήφων γίνεται δημόσια από την Εφορευτική Επιτροπή. Σε περίπτωση ισοψηφίας δύο ή περισσότερων ισόψηφων πραγματοποιείται κλήρωση.
Τυχόν ενστάσεις κατά του κύρους της εκλογής, υποβάλλονται αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας και κρίνονται από την Εφορευτική Επιτροπή .
Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν ως υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο.
6. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ετήσια.

Άρθρο 14 : ΣΥΓκΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται με πρόσκληση του συμβούλου που πλειοψήφησε από τον πρώτο σε ψήφους συνδυασμό, εντός οχτώ (8) ημερών από την εκλογή του και συγκροτείται σε Σώμα.
2. Με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία εκλέγονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, ο Οργανωτικός Γραμματέας και ο Ταμίας. Αν αποβεί άκαρπη η πρώτη και η δεύτερη ψηφοφορία, στην τρίτη ψηφοφορία, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα με σχετική πλειοψηφία.
3. Εντός πέντε ημερών από τη συγκρότησή του σε σώμα, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο παραλαμβάνει από το απερχόμενο τη Διοίκηση του Σωματείου.
Το παλαιό Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να διαχειρίζεται τις τρέχουσες υποθέσεις μέχρι της αναλήψεως των καθηκόντων από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 15 : Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια φορά κάθε μήνα και έκτακτα, όποτε κριθεί απαραίτητο από τον Πρόεδρο ή ύστερα από αίτημα δύο μελών του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρευρίσκονται τέσσερα από τα μέλη του.  Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του προέδρου υπολογίζεται διπλή.
3. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ είναι ανοικτές. Τα μέλη του Σωματείου μπορούν να πάρουν το λόγο με απόφαση του Δ.Σ.
 Άρθρο 16 : Αρμοδιότητες και λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ευθύνη της διοίκησης του Σωματείου και της διαχείρισης όλων των υποθέσεων και της περιουσίας του, πλην εκείνων που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Για την εκπλήρωση της αποστολής του κινείται μέσα στα πλαίσια του παρόντος Καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου.
3. Για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις αποφάσεις που λαμβάνονται σ’ αυτές, κρατούνται πρακτικά από το Γραμματέα. Τα πρακτικά αυτά επικυρώνονται μετά από κάθε συνεδρίαση με τις υπογραφές των μελών που συμμετείχαν σ’ αυτήν. Κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά της συνεδρίασης, στην οποία συμμετείχε, όλα όμως τα μέλη έχουν το δικαίωμα στην περίπτωση που διαφωνούν να ζητήσουν να καταχωρηθεί στα πρακτικά η άποψη τους συνοπτικώς κατά τα ουσιαστικά της σημεία.
4. Σε περίπτωση παραίτησης ή αποχώρησης μέλους του προεδρείου, πλην του προέδρου, η κενή θέση αναπληρώνεται με μυστική ψηφοφορία. Σε περίπτωση παραίτησης ή αποχώρησης του προέδρου, το Δ.Σ. συγκροτείται εκ νέου σε σώμα.
5. Σε περίπτωση που μέλος ή μέλη (όχι περισσότερα από τρία) του Δ.Σ παραιτηθούν, αναπληρώνονται από τον πρώτο στη σειρά αναπληρωματικό μέλος του αντίστοιχου ψηφοδελτίου. Σε περίπτωση μεμονωμένου υποψηφίου ή συνδυασμού που δεν έχει αναπληρωματικούς, γίνεται ανακατανομή των εδρών μεταξύ των συνδυασμών που απομένουν.
6. Σε περίπτωση που παραιτούνται από τέσσερα και πάνω μέλη του Δ.Σ, τα απομένοντα μέλη συγκαλούν, το αργότερο σε ένα μήνα, έκτακτη Γ.Σ., για να εκλέξει νέο Δ.Σ.
 Άρθρο 17 : Αρμοδιότητες μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
1. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου :
α) Εκπροσωπεί το Σωματείο σε όλα τα δικαστήρια, στις δικαστικές Αρχές και γενικά στις σχέσεις του προς τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου.
β) Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση.
γ) Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις συζητήσεις, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία για την λήψη αποφάσεων.
δ) Επικυρώνει με την υπογραφή του, τα αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.
2. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον απόντα ή κωλυόμενο Πρόεδρο στα καθήκοντά του.
3. Ο Γενικός γραμματέας:
α) Έχει την ευθύνη διεκπεραίωσης της αλληλογραφίας και της καλής λειτουργίας του γραφείου.
β) Τηρεί το Πρωτόκολλο, το Αρχείο, τα Μητρώα των μελών και γενικά όλα τα βιβλία του Σωματείου εκτός από τα λογιστικά και τα ταμειακά.
γ) Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, φροντίζει για την καταχώρισή τους στο ειδικό βιβλίο και εκδίδει αντίγραφα και αποσπάσματα αυτών.
δ) Φυλάσσει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης και φροντίζει για την καταχώρισή τους στο ειδικό βιβλίο και εκδίδει αντίγραφα και αποσπάσματα αυτών.
ε) Υπογράφει όλα τα αντίγραφα ή τις βεβαιώσεις που χορηγεί το Σωματείο από τα βιβλία του.
στ) Καταρτίζει μαζί με τον Πρόεδρο και κοινοποιεί την  ημερήσια διάταξη συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών  Συνελεύσεων  του Σωματείου.
ζ) Είναι υπεύθυνος για τη διαρκή ενημέρωση με τα απαραίτητα έγγραφα και στοιχεία των ειδικών φακέλων του Σωματείου στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
ι) Φυλάσσει τη σφραγίδα του Σωματείου.
4. Ο Οργανωτικός Γραμματέας είναι υπεύθυνος για την αποτελεσματικότερη οργάνωση των σχέσεων και επαφών του Σωματείου με άλλα συνδικαλιστικά σωματεία.
5. Ο ταμίας:
α) Φροντίζει για τα οικονομικά του Σωματείου.
β) Εισπράττει κάθε ποσό που δίδεται στο Σωματείο και εκδίδει ειδικές διπλότυπες αριθμημένες και σφραγισμένες αποδείξεις.
γ) Πληρώνει και εξοφλεί όλες τις υποχρεώσεις του Σωματείου με βάση τα εντάλματα πληρωμής που φέρουν την υπογραφή του Προέδρου και έχουν εκδοθεί σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
δ) Συγκεντρώνει τα παραστατικά του ταμείου και ενημερώνει το βιβλίο του ταμείου.
ε) Τηρεί με ευθύνη του όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο βιβλία καθώς και όσα κρίνει αναγκαία για τη λογιστική τάξη του Σωματείου.
στ)  Στο τέλος του έτους υποβάλλει προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο τον απολογισμό του Σωματείου για το έτος που πέρασε. Ο  απολογισμός υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση του Σωματείου προς έγκριση.
ΑΡΘΡΟ 18 : Βιβλία του Σωματείου
Με την ευθύνη του  Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται υποχρεωτικά από το Σωματείο τα εξής βιβλία:
-                                Μητρώα των μελών του Σωματείου με το ονοματεπώνυμο, την διεύθυνση, το έτος γεννήσεως και την ημερομηνία εγγραφής για κάθε μέλος.
-                                Βιβλίο πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων.
-                                Βιβλίο πρακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
-                                Βιβλίο ταμείου – εισπράξεων και πληρωμών.
-                                Βιβλίο περιουσίας του Σωματείου.
-                                Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.

Κάθε μέλος του Σωματείου μπορεί να ενημερώνεται για το περιεχόμενο των βιβλίων αυτών..
Άρθρο 19 : Τροποποίηση καταστατικού
Καμία μεταβολή δεν μπορεί να γίνει στο παρόν Καταστατικό χωρίς απόφαση της Γενική Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με απόφαση των ¾ των παρόντων. Συνελεύσεις στις οποίες τίθεται πρόταση για αλλαγή του καταστατικού έχουν απαρτία, εφόσον παρίστανται  τουλάχιστο τα μισά  από τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη. Ειδικά, για τη μεταβολή των σκοπών του Σωματείου, είναι απαραίτητη η συναίνεση όλων των μελών του. Οι απόντες συναινούν εγγράφως.
Άρθρο 20 : Διάλυση του Σωματείου
1. Η διάλυση του Σωματείου μπορεί να γίνει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων. Η Συνέλευση που αποφασίζει διάλυση του σωματείου βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον παρίστανται το ½ τουλάχιστον των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών.
2. Τα περιουσιακά στοιχεία του Σωματείου, μετά τη διάλυσή του και την εκκαθάριση, σύμφωνα με το νόμο,  θα περιέρχονται στην ΟΛΜΕ και ΔΟΕ, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
ΑΡΘΡΟ 21 : ΣΦΡΑΓΙΔΑ
Το Σωματείο έχει σφραγίδα την οποία θα επιλέξει το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο.
Άρθρο 22: ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Το Καταστατικό αυτό ρυθμίζει τη λειτουργία του Σωματείου. Κάθε θέμα που τυχόν δεν προβλέπεται στο παρόν, ρυθμίζεται κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και  το νόμο περί Σωματείων.
Το παρόν Καταστατικό, αποτελούμενο από είκοσι ένα (22) άρθρα, διαβάστηκε, συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του στη συνεδρίαση των  ιδρυτικών μελών του  Σωματείου στις ….. 2012, στην Αθήνα και  υπογράφεται ως έπεται.

ΤΑ  ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ                                                          ΥΠΟΓΡΑΦΗ
1.      Σταυρόπουλος   Τάσος
2.      Κωστόπουλος    Σταύρος
3.      Γιαννακόπουλος  Παναγιώτης
4.      Φαρδέλλα            Χρύσα
5.      Χατζή                   Ζωή
6.      Αναγνώστου      Δημήτρης
7.      Καϊράκης          Θεόδωρος
8.      Μίχου               Χρύσα
9.      Τριανταφυλλόπουλος    Κων/νος
10. Αλεβίζου      Ευαγγελία
11. Κομπότης    Γεώργιος
12. Βαλίνος     Χρήστος
13. Τόπα Ελβίρα
14. Αντζουλάτου Ελένη
15. Σουραή   Ροδάνθη
16. Μαζοκόπου   Καλλιόπη
17. Μάζη  Αναστασία
18. Παπαγεωργίου Βασιλική
19. Οικονόμου Φλώρα
20. Αναγνωστόπουλος  Παναγιώτης
21. Αλεβίζος  Αριστείδης
22. Κωστόπουλος  Κώστας
ANAKOΙΝΩΣΗ Π.Ε.Σ.Ε

       ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ   ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ  
                                             ενημερωτικό σημείωμα
·        Με την υπ.αριθ.81/2012 απόφαση του Μονομελούς   Πρωτοδικείου  Αθηνών  εγκρίθηκε, στις   8.4.2012, καταστατικό του  Σωματείου μας  με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»
·        Στο  site  του Σωματείου  θα υπάρχει το καταστατικό του σωματείου και όλα τα σχετικά έγγραφα  που αφορούν την ίδρυση του σωματείου.
·        Σε λίγες ημέρες θα γίνει  η πρώτη συνέλευση του σωματείου.  Η ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο  site  του σωματείου.
·        Παρακαλούνται  όλοι οι συνάδελφοι να μας αποστείλουν  την ηλεκτρονική τους διεύθυνση για επικοινωνία.
·        Έχει αποσταλεί  επιστολή  στην ΟΛΜΕ για παραχώρηση γραφείου.
                               Από την προσωρινή διοικούσα επιτροπή
     Τάσος   Σταυρόπουλος,               210-6444768,6944-554161,   tasstavro@ath.forthnet.gr 
     Ροζίτα Σουραή, 6977-350521, rosai@pathfinder.gr 
     Πόπη Μαζοκόπου, 210-2019567, 6976-777815
     Παναγιώτης Γιαννακόπουλος, 6984-612185, takgiannak@hotmail.com
     Σταύρος Κωστόπουλος, 6944-711798, bikostop@ath.forthnet.gr 
          Νέα και ανακοινώσεις των Συνταξιούχων Εκπαιδευτικών μπορείτε να βρείτε στο :
          http://syntaxekpedeftikoi.blogspot.com/,   mail:  syntaxekpedeftikoi@gmail.com
A

Π.Ε.Σ.Ε προς ΟΛΜΕ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΕΝΩΣΗ   ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ             ΑΘΗΝΑ 28.6.2012

                                                                         ΠΡΟΣ   Δ. Σ   ΟΛΜΕ
                                                                      
·        Την επόμενη εβδομάδα  εγκρίνεται  το πρακτικό  ίδρυσης του σωματείου συνταξιούχων εκπαιδευτικών   Πρωτοβάθμιας  και Δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης. Η συζήτηση έγινε στο πρωτοδικείο Αθηνών.
·        Η προσωρινή διοικούσα επιτροπή  παρακαλεί να εγκρίνεται ποσό 400 € για τα δικαστικά έξοδα, εφόσον υπάρχει δυνατότητα.
·        Επίσης παρακαλεί ,αν υπάρχει δυνατότητα, να μας διαθέσετε ένα γραφείο . Το σωματείο εξυπηρετεί και θα εξυπηρετεί πολλούς συναδέλφους  κυρίως από την επαρχία . Πιστεύουμε ότι στο συνταξιοδοτικό  τομέα το σωματείο μπορεί να  βοηθάει  την ΟΛΜΕ και να είναι στο πλευρό των συναδέλφων που δικαιολογημένα αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα.
·        Παρακαλούμε  να συζητηθεί το αίτημά μας στο Δ.Σ της ΟΛΜΕ.                               Από την προσωρινή διοικούσα επιτροπή
·             Τάσος   Σταυρόπουλος,               210-6444768,6944-554161,   tasstavro@ath.forthnet.gr 
·             Ροζίτα Σουραή, 6977-350521, rosai@pathfinder.gr 
·             Πόπη Μαζοκόπου, 210-2019567, 6976-777815
·             Παναγιώτης Γιαννακόπουλος, 6984-612185, takgiannak@hotmail.com
·             Σταύρος Κωστόπουλος, 6944-711798, bikostop@ath.forthnet.gr 
·        Νέα και ανακοινώσεις των Συνταξιούχων Εκπαιδευτικών μπορείτε να βρείτε στο :
·         http://syntaxekpedeftikoi.blogspot.co   mail:  syntaxekpedeftikoi@gmail.com