ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΕ.
Η Π.Ε.Σ.ΕΚ σε έχει ΑΝΑΓΚΗ και την έχεις ΑΝΑΓΚΗ. Από την πενιχρή σύνταξή σου ενίσχυσε την Ένωση. Γράψου στο σωματείο και ενημέρωσε και άλλους για την λειτουργία του. Κατέβασε την Αίτηση εγγραφής και ενημέρωσε μας με όποιον τρόπο σε εξυπηρετεί.
ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

menu

.

Print Friendly and PDF

Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2012

Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

ΑΔΑ:   Β4ΣΞΛ-Π4Μ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΑΙΣΗΣ &
ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Τηλ.2103368150-2,8156-7
Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Τηλ.2103368111-2,8124,8128,8254
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Τηλ.2103368075
Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ. ΑΥΤΟΑΠ/ΝΩΝ
Τηλ.2103368117,8,101,109
Ταχ. Δ/νση     : Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας: 10110

Αθήνα,      21 Νοεμβρίου 2012 Αρ.Πρωτ,: Φ80020/οικ.26785/987
ΠΡΟΣ: Όλους τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και το ΜΤΠΥ
ΚΟΙΝ: Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.
Λ. Συγγρού 101 & Λαγουμιτζή 40 117 45 Νέος Κόσμος- Αθήνα

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου πρώτου παράγραφος ΙΑ υποπαράγραφος ΙΑ.5. περίπτωση 1 του ν.4093/2012, σχετικά με την μείωση των συντάξεων.
Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 222/12.11.2012, τεύχος Α', δημοσιεύτηκε ο νόμος 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016.», στο άρθρο πρώτο της παραγράφου ΙΑ της υποπαραγράφου ΙΑ.5 της περ.1 του οποίου περιλαμβάνονται ρυθμίσεις, με τις οποίες μειώνονται, από 1ης Ιανουαρίου 2013, οι ήδη χορηγούμενες συντάξεις καθώς και όσες θα χορηγηθούν από την ημερομηνία αυτή από οποιονδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης και το Δημόσιο.
Οι μειώσεις αφορούν όλες τις συντάξεις που καταβάλλονται μεμονωμένες ή αθροιστικά (κύρια και επικουρική σύνταξη ή μέρισμα, ειδική προσαύξηση ΤΣΜΕΔΕ) για οποιαδήποτε αιτία (γήρατος-αναπηρίας-θανάτου) και από οποιαδήποτε πηγή,
δηλαδή      από      οποιονδήποτε     φορέα κοινωνικής ασφάλισης, το Δημόσιο καθώς και το ΜΤΠΥ και από κάθε άλλη πηγή.
Η μείωση, γίνεται στο  σύνολο της καταβαλλόμενης  κύριας σύνταξης ή του αθροίσματος των κύριων συντάξεων ή αθροίσματος κύριας και επικουρικής σύνταξης ή μερίσματος που το άθροισμα τους υπερβαίνει τα 1.000,00 ευρώ κατά μήνα.
Συγκεκριμένα, οι καταβαλλόμενες μηνιαίες συντάξεις μειώνονται από 1.1.2013, ως
εξής:
        Ποσό   σύνταξης ή αθροίσματος άνω των 1.000,01 ευρώ και έως 1.500,00
ευρώ, κατά ποσοστό 5% στο σύνολο του ποσού. Το ποσό της σύνταξης που
εναπομένει μετά την μείωση αυτή δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 1.000,01 ευρώ.
       Ποσό σύνταξης ή αθροίσματος από 1.500,01 ευρώ έως 2.000,00 ευρώ, κατάποσοστό 10% στο σύνολο του ποσού. Το ποσό της σύνταξης που εναπομένει μετά  την μείωση αυτή δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 1.425,01 ευρώ.
      Ποσό σύνταξης ή αθροίσματος από 2.000,01 ευρώ έως 3.000,00 ευρώ, κατά
ποσοστό 15% στο σύνολο του ποσού. Το ποσό της σύνταξης που εναπομένει μετά την μείωση αυτή δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 1.800,01 ευρώ.
      Ποσό  σύνταξης ή αθροίσματος από 3.000,01 ευρώ και άνω, κατά ποσοστό
20% στο σύνολο του ποσού. Το ποσό της σύνταξης που εναπομένει μετά την μείωση αυτή δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 2.550,01 ευρώ.
Στην περίπτωση που καταβάλλονται περισσότερες της μίας συντάξεις το ποσό που προκύπτει από τη μείωση επιμερίζεται σε κάθε σύνταξη αναλογικά, λαμβάνοντας υπόψη το ποσό της κάθε σύνταξης, όπως είχε διαμορφωθεί πριν τη μείωση και αποτελεί έσοδο του οικείου ασφαλιστικού φορέα ή τομέα, από τον οποίο καταβάλλεται η σύνταξη.
Για τις ανωτέρω μειώσεις λαμβάνεται υπόψη το καταβλητέο την 31.12.2012 ποσό σύνταξης ή του αθροίσματος των συντάξεων. Λαμβάνεται δηλαδή υπόψη: α) για την κύρια σύνταξη, το ποσό που εναπομένει μετά την παρακράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων του άρθρου 38 του ν.3863/2010(ΑΊ15), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.3865/2010 (ΑΊ20) και του άρθρου 44 του ν.3986/2011(ΑΊ52) καθώς και των μειώσεων του άρθρου 2 του ν.4024/2011(Α'226) και του άρθρου 1 του ν. 4051/2012 (Α'40) και
β) για την επικουρική σύνταξη, το ποσό που εναπομένει μετά την παρακράτηση της Ειδικής Εισφοράς Επικουρικής Ασφάλισης της παρ. 13α του άρθρου 44 του ν.3986/2011(ΑΊ52), καθώς και των μειώσεων των παρ. 3 και 4 άρθρου 2 του ν.4024/2011 (Α' 226) και της παρ.2 του άρθρου 6 του ν.4051/2012 (Α'40).
Από τις εν λόγω μειώσεις θα εξαιρεθούν μόνον οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν το μηνιαίο εξωϊδρυματικό επίδομα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 42 του ν. 1140/1981, όπως ισχύουν (παρ. 4 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του ν.4046/2012 και του ν.4093/2012», Α'229).
Παρακαλούμε για την ορθή εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων και τις άμεσες ενέργειες αρμοδιότητας σας. Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.
Η ΓΕΝ.Δ/ΝΤΡΙΑ Κ.Α.
Δρ. ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΔΕΔΟΥΛΗ
Εσωτερική διανοατί:
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2.      Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα
3.      Γραφείο κας Γενικής Δ/ντριας ΚΑ
4.      Γραφείο κας Γενικής Δ/ντριας Οικ.Υπηρεσιών
5.      Όλες τις Δ/νσεις & αυτοτελήΤμήματα της ΓΓΚΑ
6. Δ/νση Πρόσθετης ΑσφάλισηςΤμήματα Α' & Β' (3 αντίγραφα)
 
!

Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΠΑΞ

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΩΨ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
& ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ    : ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ : Γ'
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ      : Σταδίου 29
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 101 10 ΑΘΗΝΑ
ΤΕΙΕΡΑΧ           : 210 3368148
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε. Σττύρου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ        : 210 3368159/79

Αθήνα,           21-11-2012
Α.Π.:  Φ.80020/οικ. 26522/978
ΠΡΟΣ:      1.       Όλα τα Υπουργεία
(με την παράκληση άμεσης ενημέρωσης των εκκαθαριστών των υπηρεσιών τους και των εποπτευομένων τους Φορέων)
2.   Όλους τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς
Προνοίας Αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας


ΘΕΜΑ : Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου πρώτου υποπαράγραφος ΙΑ.5. περίπτωση 2 του ν. 4093/2012, σχετικά με την μείωση των εφάπαξ βοηθημάτων.
Σας γνωρίζουμε ότι στο Νόμο 4093/2012 με τίτλο «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 222/Α/12-11 -2012 περιλαμβάνονται, μεταξύ των άλλων και οι διατάξεις της Υποπαραγράφου ΙΑ.5 του άρθρου πρώτου με τις οποίες επέρχεται η μείωση των καταβαλλομένων εφάπαξ βοηθημάτων από τους Τομείς Πρόνοιας που αναφέρονται σε αυτή. Ειδικότερα:
Με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης 2 προβλέπεται ότι στους ασφαλισμένους μέχρι 31.12.1992 που αποχώρησαν ή θα αποχωρήσουν της υπηρεσίας από 1.8.2010 και μετά, στους οποίους δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση χορήγησης του εφάπαξ βοηθήματος, το ποσό του εφάπαξ βοηθήματος μειώνεται ποσοστιαία κατά φορέα-τομέα πρόνοιας. Σύμφωνα με το ακροτελεύτιο άρθρο 3 του νόμου 4093/2012, η ισχύς αυτού αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης του εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του. Κατά συνέπεια, εφόσον στην περίπτωση 2 της Υποπαραγράφου ΙΑ.5 του άρθρου πρώτου δεν ορίζεται κάτι διαφορετικό, στο πεδίο εφαρμογής της περίπτωσης αυτής εμπίπτουν οι περιπτώσεις των ασφαλισμένων μέχρι 31.12.1992 που αποχώρησαν ή θα αποχωρήσουν της υπηρεσίας από 1.8.2010 και μετά, στους οποίους δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση χορήγησης του εφάπαξ βοηθήματος μέχρι την δημοσίευση του νόμου (ήτοι 12-11-2012).
Τα ποσοστά μείωσης ανά Τομέα ορίζονται στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης 2.
Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.5 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, στο οποίο προβλεπόταν εξουσιοδοτική διάταξη, καταργήθηκε με την παρ. 5 του αρθ. 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του ν.4046/2012 και του ν.4093/2012» (Α' 229).
Με τις διατάξεις της περίπτωσης 3 προβλέπεται ότι οι μειώσεις στα εφάπαξ βοηθήματα στους ασφαλισμένους του Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ και του Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚίί διενεργούνται μετά την εφαρμογή των μειώσεων που έχουν επιβληθεί στα εφάπαξ βοηθήματα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 4024/2011 (Α' 226) που αντικατέστησε την παρ. 5α του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α' 152) (και όχι αθροιστικά).
Για παράδειγμα, στους ασφαλισμένους του Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ, που αποχώρησαν από την υπηρεσία τους από την 1-8-2010 μέχρι και την 31-12-2010 και δεν έχει εκδοθεί μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου (12-11-2012) η σχετική απόφαση

χορήγησης εφάπαξ, στο ποσό του εφάπαξ βοηθήματος επιβάλλεται πρώτα το ποσοστό μείωσης κατά 15% (βάσει του ν. 4024/2011) και στην συνέχεια στο προκύπτον ποσό επιβάλλεται η μείωση της Υποπαραγράφου ΙΑ.5 περ. 2, κατά 22,67%.
 Με τις διατάξεις της περίπτωσης 4 ορίζεται ότι η ποσοστιαία μείωση 42,29 % στο ποσό του εφάπαξ βοηθήματος που χορηγεί ο Τομέας ΝΠΔΔ του ΤΠΔΥ έχει εφαρμογή και στο ποσό του εφάπαξ βοηθήματος που καταβάλλεται από το νομικό πρόσωπο στο οποίο τηρείτο ο λογαριασμός του ν. 103/1975 (Α' 167) και αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα μέχρι την 31-12-2005.
Με τις διατάξεις της περίπτωσης 5 ορίζεται ότι, στα πρόσωπα που δεν έχουν καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές για τη χορήγηση εφάπαξ παροχής ή οποιασδήποτε άλλης αποζημίωσης καταβάλλεται η αποζημίωση, λόγω αποχώρησης από την υπηρεσία για οποιοδήποτε λόγο του ν. 3198/1955 (Α' 98) σε συνδυασμό με το ν. 2112/1920 (Α' 67) όπως ισχύουν και καθορίζεται ως ανώτατο όριο αυτής το ποσό των 15.000,00 ευρώ. Με το δεύτερο εδάφιο προβλέπεται ότι το ποσό της καταβαλλόμενης αποζημίωσης θα είναι ανάλογο με το χρόνο υπηρεσίας που έχει πραγματοποιηθεί εκτός της ασφάλισης σε φορέα-τομέα πρόνοιας προς το συνολικό χρόνο υπηρεσίας τους.
Με τη διάταξη της περίπτωσης 6 καθορίζεται η κατάργηση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης που ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο όλα τα θέματα που προσδιορίζονται σε όλες τις διατάξεις των περιπτώσεων 2, 3, 4 και 5 της Υποπαραγράφου ΙΑ.5.
Τέλος, με τις διατάξεις της περίπτωσης 7 προβλέπεται ότι μέχρι 31-12-2012 θα εκδοθεί Υπουργική Απόφαση, μετά από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, με την οποία θα καθοριστεί η νέα τεχνική βάση με την οποία θα υπολογίζεται το εφάπαξ βοήθημα από 1.1.2014 σε όλους τους φορείς - τομείς πρόνοιας. Η θέσπιση νέου τρόπου υπολογισμού του εφάπαξ βοηθήματος, σε όλους τους φορείς-τομείς πρόνοιας ήταν επιβεβλημένη μετά τη ρητή μνημονιακή δέσμευση του ν. 4046/2012 για να γίνουν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, ώστε να εξαλειφθούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές και τα ελλείμματα στους φορείς προνοίας.
Παρακαλούμε για την ορθή εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων και τις άμεσες ενέργειες αρμοδιότητας σας. Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.
Η ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΔΡ ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΕΔΟΥΛΗ
ΕΣΩΤΕΡΓΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :
1.     Γραφείο κ. Υπουργού
2.  Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
3.     Γραφείο κας Γεν. Δ/ντριας Κ.Α.
4.  Δ/νση Πρόσθετης Ασφάλισης Τμήμα Γ' (4)
5.     Όλες τις Δ/νσεις της ΓΤΚΑ & το Τμήμα Διαδοχικής Ασφάλισης

Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012

ΠΡΣΚΛΗΣΗ SOS

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ      ΑΘΗΝΑ  19.11.2012 
               ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- πρόσκληση  σε σύσκεψη.
·        Η  τρικομματική  κυβέρνηση  Ν.Δ,ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ συνεχίζει την πολιτική της εξαθλίωσης του κόσμου της εργασίας  και των συνταξιούχων. Αυτό ανέλαβε να κάνει με εντολή της Ε. Ε και ΔΝΤ  και αυτό κάνει. Υπηρετεί με συνέπεια την πολιτική καταστροφής του λαού και της εκποίησης της δημόσιας  περιουσίας , συνεπικουρούμενη από τα ΜΜΕ και τις ηγεσίες των συνδικαλιστικών ηγεσιών ΑΔΕΔΥ και ΓΣΕΕ.
·        Η ανατροπή  αυτής της πολιτικής  και η εκδίωξης της τρόικας από  τη χώρας μας απαιτεί συντονισμένους απεργιακούς – πολιτικούς αγώνες  με άμεσο στόχο την την κατάργηση των μνημονίων, τη διαγραφή του χρέους, την ανάκτηση της εθνικής κυριαρχίας που τώρα βρίσκεται στα χέρια των τραπεζιτών της Ε.Ε. Αν αυτή η πολιτική δεν ανατραπεί , θα συνεχισθούν οι περικοπές σε μισθούς , συντάξεις, υγεία και πρόνοια.
·        Με τις νέες περικοπές  οι συντάξεις θα υποστούν νέα μεγάλη μείωση που θα γίνει ακόμη μεγαλύτερη από την αύξηση της παρακράτησης από το νέο φορολογικό νόμο. Επισημαίνουμε ότι η περικοπή  θα γίνει στο σύνολο των μεικτών συντάξιμων αποδοχών( κύρια σύνταξη + ΤΕΑΔΥ+ΜΤΠΥ). Στο  ΕΦΑΠΑΞ  γίνεται συμμέτοχος το κράτος, αφού στο ήδη μειωμένο προστίθεται  η νέα περικοπή κατά 22.6%. Έτσι  «επιτυγχάνεται»  ο στόχος της τρόικας που απαιτούσε μείωση του εφάπαξ κατά 50%.
·        Η  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ   καταγγέλλει  την πολιτική εξόντωσης των συνταξιούχων, αλλά αυτό δε φτάνει. Απαιτείται εδώ και τώρα συντονισμός όλων των σωματείων των εργαζομένων  και των συνταξιούχων από τα κάτω με αίτημα να ανατραπεί η κυβέρνηση τώρα και να ανοίξει ο δρόμος για μια άλλη πολιτική προς όφελος του λαού. Οι συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί θα κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί άλλος δρόμος δεν υπάρχει. Οι κλαδικοί αγώνες, οι ασυντόνιστες κινητοποιήσεις κατά κλάδο δεν μπορούν να σηκώσουν  το βάρος της ανατροπής μιας πολιτικής που μας γυρίζει στον καπιταλισμό του 19ου αιώνα. Ο συντονισμός δεν είναι εύκολος, γιατί ΑΔΕΔΥ και ΓΣΕΕ δυστυχώς με τη στάση τους είναι μέρος του προβλήματος και μέχρι τώρα αποφεύγουν να κάνουν το αυτονόητο. Ούτε εμείς πρέπει να τρέφουμε αυταπάτες και να απαιτούμε πως ο συνομιλητής της  Μέρκελ  Παναγόπουλο  που άφησε  τους απεργούς της Ελληνικής Χαλυβουργίας επί  9 μήνες στην τύχη  τους  θα μπει μπροστά σε τέτοιους αγώνες. 
·        Η  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ   καλεί σε πρώτη συνέλευση τους συναδέλφους την Κυριακή,  25 Νοεμβρίου  2012, στα γραφεία της ΔΟΕ, ώρα 10.00.(  ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ  15α, 3ος  όροφος).
                                    Από την προσωρινή διοικούσα επιτροπή
·                Τάσος Σταυρόπουλος,      210-6444768,6944-554161,   tasstavro@ath.forthnet.gr
·                Ροζίτα Σουραή, 6977-350521, rosai@pathfinder.gr 
·                Πόπη Μαζοκόπου, 210-2019567, 6976-777815
·                Παναγιώτης Γιαννακόπουλος, 6984-612185, takgiannak@hotmail.com
·                Σταύρος Κωστόπουλος, 6944-711798, skostopls@yahoo.gr
·        Νέα και ανακοινώσεις των Συνταξιούχων Εκπαιδευτικών μπορείτε να βρείτε στο :
·         http://syntaxekpedeftikoi.blogspot.com/
·        mail  syntaxekpedeftikoi@gmail.com                        

Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2012

KAI ΟΡΟΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΜΕΝΟ ΕΦΑΠΑΞ

Φόρος 10%-45% στο εφάπαξ
«Χέρι» και στο εφάπαξ βάζει η κυβέρνηση με το διάταξη του νέου φορολογικού νομοσχεδίου. Μετά τη μείωση που επέρχεται στα ποσά του εφάπαξ, οι εργαζόμενοι που αποχωρούν από την ενεργό υπηρεσία για να συνταξιοδοτηθούν θα δουν το εφάπαξ να «κουρεύεται» επιπλέον, καθώς καταργείται η φοροαπαλλαγή που ισχύει σήμερα και θα φορολογείται με συντελεστές από 10% έως και 45%.
Ειδικότερα με τις νέες ρυθμίσεις:
Το εφάπαξ βοήθημα που χορηγείται σε δημοσίους υπαλλήλους και βοηθητικό προσωπικό λόγω εθελουσίας εξόδου από την υπηρεσία με παραίτηση θα φορολογείται με κλίμακα αυτοτελούς φορολόγησης που θα προβλέπει συντελεστές φόρου:
  • 10% για τα πρώτα 12. 000 ευρώ του εφάπαξ.
  • 30% για τα επόμενα 48. 000 ευρώ του εφάπαξ, δηλαδή για το τμήμα της παροχής από τις 12. 001 ευρώ μέχρι τις 60. 000 ευρώ.
  • 45% για το πέραν των 60. 000 ευρώ τμήμα του εφάπαξ.

Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2012

ΟΙ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΤΟ ΕΦΑΠΑΞ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΑ ΝΕΑ
 
.........."Οσον αφορά τα εφάπαξ, με το προωθούμενο πολυνομοσχέδιο προβλέπεται ότι στους ασφαλισμένους μέχρι 31-12-1992 που αποχώρησαν ή θα αποχωρήσουν από την υπηρεσία τους από 1-8-2010 και μετά, στους οποίους δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση χορήγησης του εφάπαξ βοηθήματος, το ποσό του εφάπαξ μειώνεται από 1,94% έως 83% (ανάλογα με το Ταμείο). Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι μειώσεις για τους ασφαλισμένους του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων και τον Κλάδο Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (του ΤΑΥΤΕΚΩ) θα εφαρμοστούν παράλληλα με την περικοπή που είχε γίνει τον Νοέμβριο. Σημειώνεται ότι αποφασίστηκε να μην υπάρξει επιβολή αναδρομικής εισφοράς από 1% έως 3% για περίπου 400.000 συνταξιούχους κυρίως του Δημοσίου και ΔΕΚΟ που έλαβαν εφάπαξ από το 1995 και μετά.
Επίσης όπως διευκρινίστηκε κατά τη χθεσινή συνάντηση:
n Η αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης από τα 65 στα 67 θα γίνει άπαξ από την 1-1-2013 και αναμένεται να θίξει περίπου 50.000 ασφαλισμένους το 2013 και 50.000 ασφαλισμένους το 2014. Ανοικτό παραμένει το ενδεχόμενο μεταβατικής περιόδου. "