ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΕ.
Η Π.Ε.Σ.ΕΚ σε έχει ΑΝΑΓΚΗ και την έχεις ΑΝΑΓΚΗ. Από την πενιχρή σύνταξή σου ενίσχυσε την Ένωση. Γράψου στο σωματείο και ενημέρωσε και άλλους για την λειτουργία του. Κατέβασε την Αίτηση εγγραφής και ενημέρωσε μας με όποιον τρόπο σε εξυπηρετεί.
ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

menu

.

Print Friendly and PDF

Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2012

Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

ΑΔΑ:   Β4ΣΞΛ-Π4Μ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΑΙΣΗΣ &
ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Τηλ.2103368150-2,8156-7
Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Τηλ.2103368111-2,8124,8128,8254
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Τηλ.2103368075
Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ. ΑΥΤΟΑΠ/ΝΩΝ
Τηλ.2103368117,8,101,109
Ταχ. Δ/νση     : Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας: 10110

Αθήνα,      21 Νοεμβρίου 2012 Αρ.Πρωτ,: Φ80020/οικ.26785/987
ΠΡΟΣ: Όλους τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και το ΜΤΠΥ
ΚΟΙΝ: Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.
Λ. Συγγρού 101 & Λαγουμιτζή 40 117 45 Νέος Κόσμος- Αθήνα

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου πρώτου παράγραφος ΙΑ υποπαράγραφος ΙΑ.5. περίπτωση 1 του ν.4093/2012, σχετικά με την μείωση των συντάξεων.
Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 222/12.11.2012, τεύχος Α', δημοσιεύτηκε ο νόμος 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016.», στο άρθρο πρώτο της παραγράφου ΙΑ της υποπαραγράφου ΙΑ.5 της περ.1 του οποίου περιλαμβάνονται ρυθμίσεις, με τις οποίες μειώνονται, από 1ης Ιανουαρίου 2013, οι ήδη χορηγούμενες συντάξεις καθώς και όσες θα χορηγηθούν από την ημερομηνία αυτή από οποιονδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης και το Δημόσιο.
Οι μειώσεις αφορούν όλες τις συντάξεις που καταβάλλονται μεμονωμένες ή αθροιστικά (κύρια και επικουρική σύνταξη ή μέρισμα, ειδική προσαύξηση ΤΣΜΕΔΕ) για οποιαδήποτε αιτία (γήρατος-αναπηρίας-θανάτου) και από οποιαδήποτε πηγή,
δηλαδή      από      οποιονδήποτε     φορέα κοινωνικής ασφάλισης, το Δημόσιο καθώς και το ΜΤΠΥ και από κάθε άλλη πηγή.
Η μείωση, γίνεται στο  σύνολο της καταβαλλόμενης  κύριας σύνταξης ή του αθροίσματος των κύριων συντάξεων ή αθροίσματος κύριας και επικουρικής σύνταξης ή μερίσματος που το άθροισμα τους υπερβαίνει τα 1.000,00 ευρώ κατά μήνα.
Συγκεκριμένα, οι καταβαλλόμενες μηνιαίες συντάξεις μειώνονται από 1.1.2013, ως
εξής:
        Ποσό   σύνταξης ή αθροίσματος άνω των 1.000,01 ευρώ και έως 1.500,00
ευρώ, κατά ποσοστό 5% στο σύνολο του ποσού. Το ποσό της σύνταξης που
εναπομένει μετά την μείωση αυτή δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 1.000,01 ευρώ.
       Ποσό σύνταξης ή αθροίσματος από 1.500,01 ευρώ έως 2.000,00 ευρώ, κατάποσοστό 10% στο σύνολο του ποσού. Το ποσό της σύνταξης που εναπομένει μετά  την μείωση αυτή δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 1.425,01 ευρώ.
      Ποσό σύνταξης ή αθροίσματος από 2.000,01 ευρώ έως 3.000,00 ευρώ, κατά
ποσοστό 15% στο σύνολο του ποσού. Το ποσό της σύνταξης που εναπομένει μετά την μείωση αυτή δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 1.800,01 ευρώ.
      Ποσό  σύνταξης ή αθροίσματος από 3.000,01 ευρώ και άνω, κατά ποσοστό
20% στο σύνολο του ποσού. Το ποσό της σύνταξης που εναπομένει μετά την μείωση αυτή δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 2.550,01 ευρώ.
Στην περίπτωση που καταβάλλονται περισσότερες της μίας συντάξεις το ποσό που προκύπτει από τη μείωση επιμερίζεται σε κάθε σύνταξη αναλογικά, λαμβάνοντας υπόψη το ποσό της κάθε σύνταξης, όπως είχε διαμορφωθεί πριν τη μείωση και αποτελεί έσοδο του οικείου ασφαλιστικού φορέα ή τομέα, από τον οποίο καταβάλλεται η σύνταξη.
Για τις ανωτέρω μειώσεις λαμβάνεται υπόψη το καταβλητέο την 31.12.2012 ποσό σύνταξης ή του αθροίσματος των συντάξεων. Λαμβάνεται δηλαδή υπόψη: α) για την κύρια σύνταξη, το ποσό που εναπομένει μετά την παρακράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων του άρθρου 38 του ν.3863/2010(ΑΊ15), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.3865/2010 (ΑΊ20) και του άρθρου 44 του ν.3986/2011(ΑΊ52) καθώς και των μειώσεων του άρθρου 2 του ν.4024/2011(Α'226) και του άρθρου 1 του ν. 4051/2012 (Α'40) και
β) για την επικουρική σύνταξη, το ποσό που εναπομένει μετά την παρακράτηση της Ειδικής Εισφοράς Επικουρικής Ασφάλισης της παρ. 13α του άρθρου 44 του ν.3986/2011(ΑΊ52), καθώς και των μειώσεων των παρ. 3 και 4 άρθρου 2 του ν.4024/2011 (Α' 226) και της παρ.2 του άρθρου 6 του ν.4051/2012 (Α'40).
Από τις εν λόγω μειώσεις θα εξαιρεθούν μόνον οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν το μηνιαίο εξωϊδρυματικό επίδομα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 42 του ν. 1140/1981, όπως ισχύουν (παρ. 4 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του ν.4046/2012 και του ν.4093/2012», Α'229).
Παρακαλούμε για την ορθή εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων και τις άμεσες ενέργειες αρμοδιότητας σας. Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.
Η ΓΕΝ.Δ/ΝΤΡΙΑ Κ.Α.
Δρ. ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΔΕΔΟΥΛΗ
Εσωτερική διανοατί:
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2.      Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα
3.      Γραφείο κας Γενικής Δ/ντριας ΚΑ
4.      Γραφείο κας Γενικής Δ/ντριας Οικ.Υπηρεσιών
5.      Όλες τις Δ/νσεις & αυτοτελήΤμήματα της ΓΓΚΑ
6. Δ/νση Πρόσθετης ΑσφάλισηςΤμήματα Α' & Β' (3 αντίγραφα)
 
!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου