ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΕ.
Η Π.Ε.Σ.ΕΚ σε έχει ΑΝΑΓΚΗ και την έχεις ΑΝΑΓΚΗ. Από την πενιχρή σύνταξή σου ενίσχυσε την Ένωση. Γράψου στο σωματείο και ενημέρωσε και άλλους για την λειτουργία του. Κατέβασε την Αίτηση εγγραφής και ενημέρωσε μας με όποιον τρόπο σε εξυπηρετεί.
ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

menu

.

Print Friendly and PDF

Δευτέρα, 29 Απριλίου 2013

ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ ΤΠΔΥΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΠΔΥ
ΕΝΣΤΑΣΗ- ΠΡΟΣΦΥΓΗ
Του ………………………. του……………, κατοίκου ………………… οδός ………….. αρ………… (ΑΜΣ……………………………….)
ΚΑΤΑ
1.Της  με αριθμ. πρωτ………………….. πράξης - απόφασης  του Διευθυντή του Ταμείου Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων με την οποία μου χορηγήθηκε ασφαλιστική παροχή (εφάπαξ βοήθημα) ποσού …………. Ευρώ .
2. Κάθε συναφούς πράξης ή παράλειψης της διοίκησης του ΤΠΔΥ
……………………………………………………….
Με την προσβαλλόμενη πράξη –μου χορηγήθηκε ασφαλιστική παροχή (εφάπαξ βοήθημα) συνολικού ποσού …………… ευρώ αντί του ποσού ……………. Ευρω και ειδικότερα κατά τον τρόπο υπολογισμού της ως άνω ασφαλιστικής παροχής αφαιρέθηκαν α) ποσοστό 15% (αρ. 2 παρ. 6 του Ν. 4024/2011) και β) ποσοστό 22,67% (αρ. 63 Ι υποπ. ΙΑ.5 του Ν. 4093/2012).
Επειδή το ως άνω ποσόν το παρέλαβα με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος μου   
Επειδή οι ως άνω περικοπές ερειδόμενες στις διατάξεις των ως άνω νόμων  είναι καταχρηστικές παράνομες και αντισυνταγματικές.
 Ειδικότερα:
Επειδή το ως άνω βοήθημα – εφάπαξ έχει παρακρατηθεί από τον μισθό μου όλα τα έτη της προσφοράς των υπηρεσιών μου στην δημόσια εκπαίδευση  μου με σκοπό να μου χορηγηθεί κατά την συνταξιοδότηση μου ,σύμφωνα με του όρους και τις προυποθέσεις του νόμου, προς εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης  μου ως συνταξιούχου και προς αντιμετώπιση των ειδικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι απόμαχοι της εργασίας σε αυτήν την ηλικία
Επειδή το εφάπαξ – βοήθημα είναι έτσι καθαρά ανταποδοτικου χαρακτήρα. 
Επειδή οι ως άνω περικοπές είναι αντίθετες στα άρθρα 2 παρ. 1, 4 παρ. 5, 22 παρ. 4, και 25 παρ. 1 του ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ που μιλούν περί της εξασφάλισης αξιοπρεπούς διαβίωσης, περί ισότητας στην κατανομή των δημόσιων βαρών,   περι ισότητας εν γένει και περί του ότι το Κράτος πρέπει να σεβασθεί την αρχή της αναλογικότητας όταν πρέπει να επιβάλλει περιορισμούς σε δικαιώματα των πολιτών.
Επειδή  η προσβαλλόμενη πράξη -  απόφαση  στηρίζεται σε νόμους που πάσχουν από τυπική και ουσιαστική συνταγματικότητα αφού προσβάλλουν το κοινωνικό κεκτημένο και αντρέπουν τις θεσμικές εγγυήσεις που σχετίζονται με το δικαίωμα στην εργασία,  την κοινωνική ασφάλιση και την συνταξιοδότηση.
Επειδή η μείωση του εφάπαξ βοηθήματός μου  μου είναι αόριστη αναιτιολόγητη παράνομη και καταχρηστική αφού ο μισθός - σύνταξη και οι ασφαλιστικές παροχές εν γένει αποτελούν μέρος του δικαιώματος ιδιοκτησίας ενός φυσικού προσώπου.
Επειδή η μείωση αυτή συνιστά κατάφωρη παραβίαση του άρθρου 1 του από 20-3-1952 ,1ου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Σύμβασης της Ρώμης «Δια την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών ελευθεριών» , τα οποία κυρώθηκαν με το άρθρο πρώτο του ΝΔ 53/1974 (Α-256) και έχουν υπέρτερη των νόμων ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ.1 του Συντάγματος. 
Επειδή η επέμβαση στη συλλογική αυτονομία πρέπει να συνιστά μέτρο όλως εξαιρετικό και να μην υπερβαίνει μία εύλογη χρονική περίοδο, να συνοδεύεται δε από επαρκείς εγγυήσεις για την προστασία του επιπέδου ζωής των ασφαλισμένων, τηρουμένης, σε κάθε περίπτωση, της αρχής της αναλογικότητας, η οποία αποτελεί συνταγματικό περιορισμό των νομοθετικών περιορισμών των συνταγματικών θεμελιωδών δικαιωμάτων, επιτάσσοντας ότι μεταξύ του νόμιμου σκοπού που επιδιώκει ένας περιορισμός του δικαιώματος και του συγκεκριμένου περιορισμού πρέπει να υπάρχει εύλογη σχέση. Η εφαρμογή της αρχής αυτής θεμελιώνεται αφενός στο εσωτερικό μας δίκαιο, και συγκεκριμένα στο άρθρο 25 παράγραφος 1δ' του Συντάγματος, και αφετέρου στις διατάξεις της Ε.Σ.Δ.Α. για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, που έχει κυρωθεί από τη χώρα μας με τον Ν. 53/1979 και δυνάμει του άρθρου 28 παράγραφος 1 του Συντάγματος έχει υπερνομοθετική ισχύ. Έτσι, σε περίπτωση μείωσης ασφαλιστικών παροχών, πρέπει να εξετάζεται η αναλογικότητα του μέτρου προς τον επιδιωκόμενο σκοπό δημοσίου συμφέροντος και να τηρείται η προϋπόθεση ότι τα μέτρα δεν επιφέρουν δυσανάλογη προσβολή, εν όψει του επιδιωκόμενου σκοπού, σε συνταγματικά δικαιώματα και αγαθά, σε καμία περίπτωση δε δεν δικαιολογείται να καταλύονται θεμελιώδεις διατάξεις του Συντάγματος (22 παρ. 2 και 23 παρ. 1). Κατά συνέπεια, με τα επίδικα μέτρα παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας, καθώς, εκτός από την ανεπίτρεπτη μονιμότητα του χαρακτήρα τους, δεν βρίσκονται σε αντιστοιχία με τον επιδιωκόμενο σκοπό, ούτε συνοδεύονται με αντισταθμιστικά μέτρα και εγγυήσεις για την προστασία ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού της χώρας, όπως οι συνταξιούχοι . Επειδή επιπρόσθετα  όλες οι περικοπές έχουν επιβληθεί αναδρομικώς, με αποτέλεσμα και εκ του λόγου αυτού να παραβιάζουν το δικαίωμα της περιουσίας, δεδομένου, ότι κάθε υπάλληλος κατά την ημέρα υποβολής της αιτήσεως του, είχε θεμελιωμένο δικαίωμα λήψης ενός συγκεκριμένου ύψους παροχής, πράγμα, που χωρίς καμία ουσιαστική αιτιολογία περιορίστηκε και μάλιστα σε σημαντικό βαθμό. Με τον τρόπο αυτό παραβιάστηκε, ωστόσο, το εκ του άρθρου 17 του Συντάγματος και εκ του 1ου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ απορρέον δικαίωμα μου για προστασία της περιουσίας μου, δεδομένου, ότι αφενός υπέστην σοβαρή μείωση, χωρίς στην πραγματικότητα να συντρέχει λόγος δημοσίου συμφέροντος και αφετέρου, οι μειώσεις αυτές επιβλήθηκαν αναδρομικά και μάλιστα κατά τρόπο, που θίγει τον σκληρό πυρήνα του δικαιώματος στην περιουσία.
Συνεπεία των ανωτέρω η επιβληθείσα εις βάρος του εφάπαξ βοηθήματος, που μου καταβλήθηκε περικοπή έχει εκδοθεί έχουσα ως έρεισμα διάταξη νόμου αντικείμενη στην ΕΣΔΑ συνιστά παράνομη και ζημιογόνα δι’ εμέ πράξη των οργάνων του Ταμείου και συνεπεία αυτού πρέπει να μεταρρυθμιστεί η απόφαση για την χορήγηση του εφάπαξ βοηθήματος κατά τρόπο, ώστε να μου καταβληθεί το σύνολο αυτού, χωρίς περικοπές.
Επειδή με τη επίμαχη περικοπή, παραβιάζεται η αρχή της ισότητας μεταξύ των πολιτών, δεδομένου, ότι τα κριτήρια, που τέθηκαν από τον νομοθέτη για την επιλογή των διοικουμένων, που υπέστησαν τις δυσμενείς συνέπειες των μειώσεων είναι καθαρά τυχαία και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να δικαιολογηθούν από αντικειμενικούς παράγοντες.
Ειδικότερα  είναι παντελώς τυχαίοι οι χρονικοί διαχωρισμοί με βάση τους οποίους διαχωρίζονται οι υπάλληλοι σε μια σειρά κατηγορίες, άλλοι με μεγαλύτερες, άλλοι με μικρότερες και άλλοι με καθόλου μειώσεις του εφάπαξ, παρά το γεγονός ότι όλοι αυτοί οι υπάλληλοι είχαν τις ίδιες προϋποθέσεις με εμένα ή και λιγότερες. Έτσι συνάδελφοι μου, που κατέβαλαν τις ίδιες ή και λιγότερες εισφορές, υπηρέτησαν κατά τα ίδια χρονικά διαστήματα (και μάλιστα με λιγότερο χρόνο υπηρεσίας αφού αποχώρησαν νωρίτερα) με εμένα, έλαβαν αυξημένα ποσά εφάπαξ βοηθήματος σε σχέση με εμένα, χωρίς αυτό να δικαιολογείται από αντικειμενικούς παράγοντες.
 Επειδή με τη μείωση του εφάπαξ βοηθήματός μου παραβιάσθηκαν οι αρχές ασφάλειας του δικαίου και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης των πολιτών που αποβλέπουν στον μη αιφνιδιασμό των διοικούμενων αλλά και στην αρχή της προηγούμενης ακρόασης. Επιπρόσθετα παραβιάστηκε η δικαιολογημένη εμπιστοσύνη μου ως διοικούμενος αλλά και η αρχή της χρηστής διοικήσεως καθώς ο λόγος για τον οποίο υπέστην την αναδρομική περικοπή ήταν η ίδια η καθυστέρηση των οργάνων του Ταμείου να προβούν στην έκδοση της πράξεως χορήγησης του εφάπαξ βοηθήματος μου, δεδομένου, ότι εάν μου είχε χορηγηθεί ως όφειλε αμέσως μετά την υποβολή της αιτήσεως μου και όχι πολύ μεταγενεστέρως, τότε δεν θα είχε επιβληθεί και στην δική μου περίπτωση η ως άνω περικοπή.

Επειδή είναι προφανές ότι οι ανωτέρω διατάξεις των Νόμων 4024/2011 και 4093/2012, σύμφωνα με την οποία καθιερώνεται μείωση των εφάπαξ βοηθημάτων στους ασφαλισμένους του Τομέα Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλλων που υπάγονται στη ρύθμιση των εν λόγω άρθρων κατά γενικευμένο ποσοστό 15% και 22,67% αντίστοιχα, αντίκειται στο άρθρο 4 παρ. 5 του Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν στα δημόσια βάρη ανάλογα με τις δυνάμεις τους. Η μείωση των εφάπαξ βοηθημάτων αποδοχών κατά το ίδιο γενικό ποσοστό που καταλαμβάνει τόσο τους υψηλοσυνταξιούχους όσο και τους χαμηλοσυνταξιούχους αντίκειται στην ανωτέρω διάταξη και οδηγεί τους μεν υψηλοσυνταξιούχους στο να εξακολουθούν να διατηρούν ένα ικανοποιητικό και αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, ενώ τους χαμηλοσυνταξιούχους, οι οποίοι αποτελούν ένα ιδιαίτερα μεγάλο μέρος του ελληνικού πληθυσμού, το οποίο στο όνομα του γενικού συμφέροντος έπρεπε να προστατεύεται, τους οδηγούν στην κοινωνική και οικονομική εξαθλίωση, αφού εκμηδενίζουν στην ουσία τις αποδοχές τους και τους αναγκάζουν, κατά παράβαση της ως άνω διάταξης, να συνεισφέρουν στα δημόσια βάρη κατά φανερή αναντιστοιχία με τις δυνάμεις τους, ενισχύοντας δε την άποψη ότι η αιτιολογία της λήψης των οριζόμενων με τις ένδικες διατάξεις μέτρων που εδράζεται στο δημόσιο συμφέρον είναι προβληματική και ελλιπής.
Επειδή το σύνολο των ως άνω μειώσεων – περικοπών με έχει φέρει σε δυσχερή θέση εφόσον υπερβαίνουν κατά πολύ το όριο που θα μου εξασφάλιζε όχι την αξιοπρεπή – όπως απαιτεί το Σύνταγμα- διαβίωση αλλά ούτε  την στοιχειώδη   διαβίωση εμού και της οικογένειας μου.
Επειδή η μείωση του εφάπαξ- βοηθηματος σε εμένα  προσβάλλει πολλαπλώς εκτός των άλλων και τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της ισοτητας  των ελλήνων πολιτών που επιβάλλει το Σύνταγμα     
Κατόπιν των ως άνω
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Σας ζητώ
Να γίνει δεκτή η ως άνω ένστασή μου.
Να ακυρωθεί  η ως άνω προσβαλλόμενη απόφαση και να μου καταβληθούν τα  παρακρατηθέντα κατά τα ως άνω ποσά και όσα τυχόν παρακρατηθούν στο μέλλον.
 Η Αλλως Να μεταρρυθμιστεί η προσβαλλόμενη απόφαση κατά τρόπο, ώστε να μου καταβληθεί το σύνολο του οφειλόμενου σε εμένα ποσού, ήτοι …………………………………. αντί του καταβληθέντος σε εμένα ποσού των ………………….προσαυξημένου και με τους νόμιμους τόκους για την επί πολλά έτη απαράδεκτη μη καταβολή του με δική σας υπαιτιότητα


                                             Αθήνα ………………
…. ΕΝΙΣΤΑΜΕΝ….- ΠΡΟΣΦΕΥΓ…2 σχόλια:

  1. Θέλω να ρωτήσω το εξής:
    Στο παραπάνω νέο έντυπο για προσφυγή στο ΤΠΔΥ, μπορούμε να ΠΡΟΣΘΕΣΟΥΜΕ και άλλους πιο συγκεκριμένους λόγους για τον προσφεύγοντα (όπως ημ. παραλαβής της συνταξιοδοτικής πράξης από το ΤΠΔΥ κ.ά.) εξειδικεύοντας έτσι περισσότερο την προσφυγή και ισχυροποιώντας περαιτέρω τη θέση του προσφεύγοντα στην μετέπειτα διαδικασία;

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. τι κανουμε μετα την απορριψη της ενστανσης απο το ΤΠΔΥ ΓΙΑ το εφ απαξ?

    ΑπάντησηΔιαγραφή