ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΕ.
Η Π.Ε.Σ.ΕΚ σε έχει ΑΝΑΓΚΗ και την έχεις ΑΝΑΓΚΗ. Από την πενιχρή σύνταξή σου ενίσχυσε την Ένωση. Γράψου στο σωματείο και ενημέρωσε και άλλους για την λειτουργία του. Κατέβασε την Αίτηση εγγραφής και ενημέρωσε μας με όποιον τρόπο σε εξυπηρετεί.
ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

menu

.

Print Friendly and PDF

Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2014

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
    ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΣΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ    ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ   ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

                                                   

                                                                                               

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (COMISSION)
           
Συνάδελφοι,         

Επί της από 10.05.2012 αγωγής συναδέλφου για την απόδοση των Δικαιωμάτων Εκτέλεσης Τελωνειακών Εργασιών (Δ.Ε.Τ.Ε.) που καταργήθηκαν με το Ν. 4024/11 (Ενιαίο Μισθολόγιο), η οποία ως γνωστόν εκδικάσθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας κατά τη διαδικασία της πρότυπης δίκης, εκδόθηκε η με αριθμό 2741/2013 απόφασή του, με την οποία απορρίφθηκε η ως άνω αγωγή.

Όπως θα διαπιστώσετε, οι δικανικοί συλλογισμοί, οι οποίοι στήριξαν το απορριπτικό διατακτικό της ως άνω αποφάσεως, την οποία μπορείτε να διαβάσετε και από το site της Ομοσπονδίας (www.otye.gr), υπήρξαν πρόχειροι αναιτιολόγητοι και ελλιπείς, καθώς μέγα πλήθος νομικών ζητημάτων τα οποία είχαν τεθεί με την ως άνω αγωγή και αναπτυχθεί ενδελεχώς με το από 19.11.2012 υπόμνημά μας, διεκπεραιώθηκαν με εξαιρετικώς βραχυλογικό και ατεκμηρίωτο τρόπο εκ μέρους του ΣτΕ.

             Κατόπιν των ανωτέρω, και εν όψει του γεγονότος, ότι η εν λόγω απόφαση του ΣτΕ δεσμεύει όλα τα κατώτερα Δικαστήρια της χώρας αναφορικώς με τα ζητήματα τα οποία κρίθηκαν, η προσφυγή στην εσωτερική έννομη τάξη ως προς την κατάργηση των Δ.Ε.Τ.Ε. έχει πλέον εκ του νόμου και των πραγμάτων εξαντληθεί.

                 Ως εκ τούτου, σε περίπτωση κατά την οποία θα προκρινόταν η εξακολούθηση της εν λόγω υποθέσεως, οι μόνες εναπομείνασες προοπτικές είναι οι εξής:

1.      Προσφυγή ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ)
2.      Καταγγελία ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Commission)

                Προκειμένου να αποφασισθεί η πορεία της υπόθεσης των Δ.Ε.Τ.Ε. και ειδικότερα αναφορικά με τις ανωτέρω δύο εναλλακτικές, συνεδρίασε, κατ’ εξουσιοδότηση του Γενικού Συμβουλίου, η Εκτελεστική Επιτροπή την 21-11-2013 και συζητήθηκαν τα ακόλουθα δεδομένα αναφορικά με τη διαδικασία, τις πιθανότητες ευδοκίμησης και το κόστος καθεμιάς των επιλογών:

1.      Ως προς την προσφυγή ενώπιον του ΕΔΔΑ:

                         Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), είναι ένα διεθνές δικαιοδοτικό όργανο. Το ΕΔΔΑ εξετάζει, υπό ορισμένους όρους, προσφυγές ατόμων που παραπονούνται για παραβιάσεις δικαιωμάτων που διασφαλίζονται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΣΔΑ) και τα τέσσερα πρόσθετα πρωτόκολλα αυτής (τα 1,4, 6 και 7).

                        Μεταξύ των προστατευόμενων από την ΕΣΔΑ και τα πρόσθετα πρωτόκολλα δικαιωμάτων συγκαταλέγεται και το δικαίωμα προστασίας της περιουσίας, όπως άλλωστε προτάθηκε με την αγωγή και ενώπιον του ΣτΕ. Αν παραβιασθεί οποιοδήποτε δικαίωμα από οποιαδήποτε αρχή Κράτους - μέλους (νομοθετική, εκτελεστική, δικαστική), το ΕΔΔΑ επιβάλλει επανόρθωση και χρηματική αποζημίωση υπέρ του θιγέντος.

                        Η  προσφυγή ενώπιον του ΕΔΔΑ εικάζεται ότι θα είχε μάλλον λιγοστές πιθανότητες ευδοκιμήσεως, κυρίως εν όψει του γεγονότος ότι το εν λόγω Δικαστήριο, ιδίως από την εμφάνιση των αποτελεσμάτων της κρίσεως και εντεύθεν, είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικό αναφορικά με την δικαίωση των προσφευγόντων,καθώς δείχνει να παγιώνεται ως επιλογή του Δικαστηρίου αυτού η άρνηση υπεισελεύσεως στις εσωτερικές έννομες τάξεις των Κρατών – Μελών, αναφορικώς με τις δημοσιονομικές τους επιλογές.

                        Ενδεικτική ως προς την στάση του ΕΔΔΑ, ειδικώς ως προς τα μνημόνια, τις δημοσιονομικές προσαρμογές της χώρας μας και τις ένεκεν αυτών μισθολογικές μειώσεις, είναι η πλέον πρόσφατη (07.05.2013) απόφασή του επί των προσφυγών με αριθμούς 57665/2012 και 57657/2012 της Ιωάννας ΚΟΥΦΑΚΗ κατά της Ελλάδας και της ΑΔΕΔΥ κατά της Ελλάδας, οι οποίες απορρίφθηκαν ως απαράδεκτες.

                        Ως προς το κόστος (δικηγορικές αμοιβές, έξοδα παραστάσεως κ.λπ.) η επιλογή της προσφυγής στο ΕΔΔΑ θα συνεπαγόταν μια δαπάνη ύψους   15.000 – 20.000 € πλέον ΦΠΑ 23%, με επιφύλαξη.

2. Ως προς την καταγγελία ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Commission):

Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού δικαίου ο κάθε ευρωπαίος πολίτης δικαιούται να απαιτεί από τις εθνικές αρχές ολόκληρης της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως να σέβονται τα ευρωπαϊκά δικαιώματά του. Οποιοσδήποτε μπορεί να στραφεί καθ’ οιουδήποτε Κράτους - Μέλους, υποβάλλοντας καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κάθε μέτρο (νομοθετικό, κανονιστικό ή διοικητικό) ή πρακτική κράτους μέλους, τα οποία θεωρεί αντίθετα με διάταξη ή αρχή του δικαίου της Ενώσεως.

Η καταγγελία για μέτρα ή πρακτικές που αντίκεινται στο δίκαιο της Ενώσεως, εξετάζεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός. Αρμόδιες για την επί της ουσίας εξέταση κάθε αλληλογραφίας ή/και καταγγελίας είναι οι γενικές διευθύνσεις και οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η εξέταση μιας υποθέσεως στο πλαίσιο της διαδικασίας παραβάσεως μπορεί να ακολουθήσει τα εξής στάδια:

Στάδιο έρευνας: Σε συνέχεια της καταγγελίας, ενδέχεται να αποδειχτεί αναγκαία η αναζήτηση επιπρόσθετων πληροφοριών από τις αρχές του κράτους-μέλους, κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία, για τον προσδιορισμό των γεγονότων και των νομικών ζητημάτων που σχετίζονται με τον φάκελο ή να κληθεί ο καταγγέλλων  να παράσχει περαιτέρω πληροφορίες. Εν συνεχεία, οι υπηρεσίες της Επιτροπής αποφασίζουν εάν πρέπει να δοθεί συνέχεια ή όχι στην καταγγελία.

Κίνηση διαδικασίας παραβάσεως: επίσημες επαφές μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του οικείου κράτους μέλους. Εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρίνει, ότι ενδέχεται να υπάρχει παράβαση του δικαίου της Ενώσεως, η οποία δικαιολογεί την κίνηση διαδικασίας παραβάσεως, απευθύνει στο οικείο Κράτος - Μέλος επιστολή αποκαλούμενη «προειδοποιητική επιστολή», με την οποία το καλεί να υποβάλει τις απόψεις του εντός καθορισμένης προθεσμίας.

Αναλόγως με την απάντηση του Κράτους - Μέλους, ή σε περίπτωση μη απαντήσεως, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να του αποστείλει «αιτιολογημένη γνώμη» στην οποία εκθέτει με σαφήνεια και οριστικώς τους λόγους για τους οποίους εκτιμά, ότι υπάρχει παράβαση του δικαίου της Ενώσεως και με την οποία καλεί το Κράτος - Μέλος να συμμορφωθεί προς το δίκαιο της Ενώσεως, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας (συνήθως δύο μηνών).

Σκοπός των επίσημων επαφών είναι να εξακριβωθεί, εάν όντως υπάρχει παράβαση του δικαίου της Ενώσεως και, εφ’ όσον υπάρχει, να καταβληθεί προσπάθεια επανορθώσεως στο στάδιο αυτό, χωρίς την άσκηση προσφυγής ενώπιον του Δικαστηρίου (Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως - ΔΕΕ).
 Αναλόγως με την απάντηση, η Επιτροπή μπορεί επίσης να αποφασίσει την μη συνέχιση της διαδικασίας παραβάσεως, εάν, για παράδειγμα, το Κράτος - Μέλος δώσει αξιόπιστες διαβεβαιώσεις, ότι θα τροποποιήσει την νομοθεσία ή την διοικητική του πρακτική. Οι περισσότερες περιπτώσεις διευθετούνται με τον τρόπο αυτό.

Προσφυγή στο Δικαστήριο: Εάν το οικείο Κράτος - Μέλος δεν συμμορφωθεί με την αιτιολογημένη γνώμη, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει την άσκηση προσφυγής ενώπιον του Δικαστηρίου (ΔΕΕ). Κατά μέσο όρο χρειάζονται περίπου δύο (2) έτη μέχρι την έκδοση αποφάσεως από το Δικαστήριο. Μετά το πέρας της διαδικασίας, το Δικαστήριο εκδίδει απόφαση με την οποία διαπιστώνεται η ύπαρξη (ή μη) της παραβάσεως.

Το Δικαστήριο δεν μπορεί να ακυρώσει εθνική διάταξη μη συμβατή με το δίκαιο της Ενώσεως, να επιβάλει σε μια εθνική διοίκηση να ικανοποιήσει το αίτημα ιδιώτη, ούτε να επιβάλει στο Κράτος - Μέλος την καταβολή αποζημιώσεως σε ιδιώτη, ο οποίος έχει θιγεί από την παράβαση του δικαίου της Ενώσεως. Εναπόκειται στο καταδικασθέν από το Δικαστήριο Κράτος - Μέλος να λάβει τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να συμμορφωθεί με την απόφαση, με στόχο κυρίως την επίλυση της διαφοράς εξ αιτίας της οποίας προέκυψε η διαδικασία. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως ενός Κράτους - Μέλους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να προσφύγει εκ νέου στο Δικαστήριο και να ζητήσει την επιβολή κατ' αποκοπή ποσού ή/και χρηματικής ποινής στο Κράτος – Μέλος, έως ότου αυτό θέσει τέρμα στην παράβαση.

                        Η καταγγελία ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ιδίως εν όψει της προφανούς παραβάσεως του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα ως προς το ότι εισπράττονται ΔΕΤΕ, τα οποία δεν αποδίδονται στους τελωνειακούς υπαλλήλους για τις ιδιαίτερες υπηρεσίες των οποίων ανταποδοτικώς εισπράττονται, παρά αυτά ενθυλακώνονται από το ελληνικό κράτος, θα κινητοποιήσει τις ευρωπαϊκές αρχές ως προς το να διευθετηθεί η εν λόγω κατάσταση εκ μέρους του ελληνικού κράτους.

                        Η καταγγελία αποτελεί την μάλλον ενδεδειγμένη πρόταση περαιτέρω νομικής διεκδικήσεως της εν λόγω υποθέσεως. Τούτο δε, παρά το γεγονός, ότι, ούτε η Επιτροπή ούτε το ΔΕΕ, εάν βεβαίως η πρώτη αποφασίσει να παραπέμψει στο τελευταίο την υπόθεση, κατά την κυριαρχική της επιλογή, έχουν δικαίωμα να εξαναγκάσουν σε κανονιστικό επίπεδο το ελληνικό κράτος να εξακολουθήσει να καταβάλει τα ΔΕΤΕ τα οποία εισπράττει στους τελωνειακούς υπαλλήλους. Αλλά, η καταγγελία ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναμένεται ότι θα αποτελέσει, αν μη τι άλλο, ένα ουσιώδες μέσον πιέσεως του ελληνικού δημοσίου, προκειμένου  να καταβάλει τα εισπραττόμενα ΔΕΤΕ στους κατά νόμο δικαιούχους τους.

                         Ως προς το κόστος (δικηγορικές αμοιβές, έξοδα καταρτίσεως του φακέλου κ.λπ.), το οποίο η επιλογή της προσφυγής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεπαγόταν,  υπολογίζεται στο επίπεδο των 4.500 - € 6.000 € πλέον ΦΠΑ 23%, με επιφύλαξη.

                        Κατόπιν των ανωτέρω, η Εκτελεστική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να υποβληθεί καταγγελία ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όχι μόνο λόγω του σημαντικά μικρότερου κόστους της αλλά και λόγω της ύπαρξης περισσότερων πιθανοτήτων ευδοκίμησης που φαίνεται ότι έχει αυτή η επιλογή.

                        Παράλληλα, η Ομοσπονδία μη περιοριζόμενη στη νομική διεκδίκηση, συνεχίζει αμείωτες τις προσπάθειές της μέσω της συνδικαλιστικής και διαπραγματευτικής οδού, για την επίλυση του ζητήματος της απόδοσης στους τελωνειακούς υπαλλήλους των ΔΕΤΕ, τα οποία δικαιούνται βάσει της κοινοτικής νομοθεσίας.Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Ο.Τ.Υ.Ε.

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΙΜΠΟΝΙΑΣ             ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου