ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΕ.
Η Π.Ε.Σ.ΕΚ σε έχει ΑΝΑΓΚΗ και την έχεις ΑΝΑΓΚΗ. Από την πενιχρή σύνταξή σου ενίσχυσε την Ένωση. Γράψου στο σωματείο και ενημέρωσε και άλλους για την λειτουργία του. Κατέβασε την Αίτηση εγγραφής και ενημέρωσε μας με όποιον τρόπο σε εξυπηρετεί.
ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

menu

.

Print Friendly and PDF

Σάββατο 14 Μαΐου 2016

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ENΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΑΙΤΗΣΗ
Του ………………..κατοίκου Αθηνών, οδός                    κατόχου του υπ’ αριθ. ……………….Δ.Α.Τ., με Α.Φ.Μ…………….. (ΑΜ…………….., τηλ…………….)
ΚΑΤΑ
 Tου Ελληνικού Δημοσίου, εκπροσωπούμενου από τον Υπουργό Οικονομικών
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΙΡΕΣΗ
Της υπ’αριθ       ……..αποφάσεως του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΙΙ Τμήμα).

Με την υπ’αριθμ. …….ως άνω απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου(ΙΙ Τμήμα) απορρίφθηκε η  από …………..έφεσή μου (με αριθμό βιβλίου δικογράφων…………….) κατά της …………πράξης του Διευθυντή της 42ης Διεύθυνσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με την οποία ζητούσα τη μεταρρύθμιση της παραπάνω ……………….πράξης του Διευθυντή της 42ης Διεύθυνσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με την οποία δε  συνυπολογίστηκε στις συντάξιμες αποδοχές μου  το επίδομα θέσης ευθύνης Διευθυντή ή  Υποδιευθυντή Σχολικής Μονάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν.3620/2007.  
Την ως άνω απόφαση πλήττουμε  με την παρούσα αίτηση αναιρέσεως,  διότι με το περιεχόμενο της  η προσβαλλόμενη ερμηνεύει εσφαλμένως και εφαρμόζει πλημμελώς τους  νόμους  που εφαρμόζονται  στην ένδικη περίπτωση.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: 
1.     Η προσβαλλόμενη δέχεται εσφαλμένα ότι «…..Ως εκ τούτου, στις συντάξιμες αποδοχές συνυπολογίζεται το επίδομα θέσης ευθύνης προϊσταμένου οργανικής μονάδας μόνο υπό την προϋπόθεση ότι το επίδομα αυτό το ελάμβανε ο συγκεκριμένος υπάλληλος λόγω επιλογής και τοποθέτησής του στη θέση αυτή κατά την οριζόμενη από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις νόμιμη διαδικασία (σχ. Ε.Σ. II Τμ. 2386/2014, 4719, 4058, 1819, 1466/2013, 3605, 2523, 2522, 1900, 1011/2012, 2498, 1084, 225/2011). Συνεπώς, δεν επιτρέπεται ο συνυπολογισμός στις συντάξιμες αποδοχές του ως άνω επιδόματος σε όσους δεν επιλέχθηκαν και τοποθετήθηκαν σε θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας κατόπιν κρίσεως από το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο καθώς και  σε όσους έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένων κατά ανάθεση ή αναπλήρωση, ανεξαρτήτως της χρονικής διάρκειας και των λόγων μη κίνησης της διαδικασίας για την πλήρωση της θέσης προϊσταμένου (σχ. Ε.Σ. II Τμ. 225/2011, 4719, 1466/2013).»                          

Πλην όμως η ως άνω κρίση  ερμηνεύει εσφαλμένα το νόμο. Διότι ενώ, όπως αναφέρεται και στην ως άνω απόφαση ότι τον υπολογισμό του Επιδόματος Θέσης ευθύνης στις συντάξιμες αποδοχές το  δικαιούνται όσοι επιλέχθηκαν και τοποθετήθηκαν σε θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας κατόπιν κρίσεως από το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο
δέχεται εσφαλμένα μόνο όσους εκλέχτηκαν  μέσω των αξιολογικών πινάκων και απορρίπτει ως δικαιούχους την περίπτωση που σαφώς ορίζεται από το νόμο όσων επιλέγονται στην περίπτωση κάλυψης κενών θέσεων για οποιονδήποτε λόγο.
 Ειδικότερα, δυνάμει του Ν.1566/85 καθορίζεται η  περίπτωση κατά την οποία  επιλέγονται τα διευθυντικά στελέχη στην  εκπαίδευση και ορίζεται η διαδικασία με την οποία καλύπτεται υπάρχουσα θέση διευθυντή ή υποδιευθυντή όταν υπάρχουν κενά για οποιονδήποτε λόγο  .
Σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 56 παρ.1 του ν. 1566/1985 (Α'167) στην έδρα κάθε νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος ιδρύθηκαν οι διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τα γραφεία με έδρα και περιοχή αρμοδιότητας που καθορίζεται με απόφαση του υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία ορίζεται προϊστάμενος εκπαιδευτικός του κλάδου δασκάλων ή νηπιαγωγών με βαθμό Α' και εξαετή ή πενταετή, αντιστοίχως υπηρεσία στο βαθμό του. Στη συνέχεια, με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2188/1994 «ρύθμιση θεμάτων εκπαίδευσης» (ΑΠ8) καταργήθηκε η μονιμότητα των προϊσταμένων διευθύνσεων και γραφείων εκπαίδευσης των νομών και νομαρχιών, την οποία είχε εισαγάγει ο ν. 2043/1992 (Α'79), και προβλέφθηκε η αυτοδίκαιη λήξη της Θητείας των υπηρετούντων στις εν λόγω θέσεις προϊσταμένων και η τοποθέτηση νέων προσωρινών προϊστάμενων, που επιλέγονται από το οικείο περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο, μέχρι  να εκλεγούν νέοι προϊστάμενοι και πάντως όχι  αργότερα από τις 31-8-1994, ενώ με το Π.Δ 25/2002 (Α '20) αναπροσδιορίσθηκαν τα προσόντα και κριτήρια επιλογής των στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τροποποιήθηκε η διαδικασία επιλογής τους με παράλληλη κατάργηση του προηγουμένου Π. Δ. 398/1995 (Α '223).


Ακολούθησε η δημοσίευση του Ν. 3260 /2004 όπου στις διατάζεις της παρ. 2 του ίδιου άρθρου 12 του Ν.3260/2004 ορίζεται ότι: «2. α) Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου λήγει αυτοδικαίως η Θητεία των Διευθυντών Εκπαίδευσης και Προϊστάμενων Γραφείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Γραφείων Φυσικής Αγωγής και Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Όσοι υπηρετούν στις θέσεις αυτές, συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους και να λαμβάνουν τα Επιδόματα Θέσης Ευθύνης, τα οποία προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, ως την επιλογή και τοποθέτηση των προσωρινών Διευθυντών Εκπαίδευσης και Προϊσταμένων Γραφείων που επιλέγονται κατά τις διατάξεις των επόμενων εδαφίων της παραγράφου αυτής, β) Ως τον ορισμό νέων Διευθυντών Εκπαίδευσης, Προϊσταμένων Γραφείων, Γραφείων Φυσικής Αγωγής, Γραφείων Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και σε κάθε περίπτωση ως την 31.8.2005 τοποθετούνται προσωρινοί, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από πρόταση των οικείων Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Γραφείων Εκπαίδευσης, της παραγράφου 31 του άρθρου 14 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α.), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 παράγραφος 3 του ν. 2986/2002, τα οποία για την επιλογή των προσωρινών Διευθυντών Εκπαίδευσης και Προϊσταμένων του παρόντος άρθρου αποτελούνται από.... γ) Για την επιλογή των προσωρινών Διευθυντών και Προϊσταμένων εκδίδεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετική πρόσκληση, η οποία δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο και κοινοποιείται σε όλες τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Εκπαίδευσης, με την οποία καθορίζονται οι θέσεις που θα πληρωθούν, τα δικαιολογητικά που θα περιλαμβάνει ο φάκελος υποψηφιότητας, η προθεσμία και η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, η διαδικασία επιλογής και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με το θέμα αυτό. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί της αντίστοιχης βαθμίδας που έχουν 15ετή τουλάχιστον συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία και βαθμό Α.... δ) Για την αξιολόγηση των υποψήφιων προσωρινών Διευθυντών και Προϊσταμένων συνεκτιμώνται ιδίως η υπηρεσιακή κατάσταση, η επιστημονική και παιδαγωγική συγκρότηση, η ικανότητα ανάληψης διοικητικών ευθυνών, η ικανότητα συνεργασίας με τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας και η εν γένει συγκρότηση και προσωπικότητα των υποψηφίων, όπως αυτή συνάγεται από το φάκελο υποψηφιότητας εκάστου υποψηφίου, ε) Οι προσωρινοί Διευθυντές και Προϊστάμενοι Οργανικών Μονάδων λαμβάνουν για  όσο διάστημα ασκούν τα καθήκοντά τους το Επίδομα Θέσης Ευθύνης που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για  τους Διευθυντές και Προϊσταμένους. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται “Διευθυντής” και “Προϊστάμενος”, νοούνται οι προσωρινοί Διευθυντές και Προϊστάμενοι».
Δηλαδή είναι αναμφισβήτητο ότι οι προσωρινοί διευθυντές οργανικών μονάδων λαμβάνουν το επίδομα αυτό για  όσο χρόνο  ασκούν τα καθήκοντά τους, και μάλιστα ρητά όπου ο νόμος αναφέρει «Δ/ντης» ή «Προϊστάμενος» νοούνται οι προσωρινοί Δ/ντες και προϊστάμενοι (ad hoc  ΣτΕ 1843/2008. ΣτΕ 1842/2008 και ΣτΕ 1662/2008.)

Σύμφωνα   με τα  παραπάνω προκύπτει αβίαστα ότι τα διευθυντικά στελέχη στην εκπαίδευση επιλέγονται, αφενός, με ειδική διαδικασία και για τετραετή θητεία (δηλαδή για   συγκεκριμένο χρόνο), αφετέρου, καθορίζεται η διαδικασία επιλογής στην περίπτωση με την οποία καλύπτεται υπάρχουσα οργανική θέση διευθυντή ή υποδιευθυντή σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι για αξιολογικούς πίνακες ή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που υπάρχει κενή θέση.   
Στην εκπαίδευση τα διευθυντικά στελέχη με την εφαρμογή του Ν. 1566/1985 επιλέγονται με θητεία με βάση τους αξιολογικούς πίνακες υποψηφίων. Όταν κενωθεί μία θέση για οποιονδήποτε λόγο πχ. παραίτηση, συνταξιοδότηση τότε με συγκεκριμένη διαδικασία επιλέγεται και τοποθετείται άλλος.

Σύμφωνα δηλαδή με τα ως άνω, καθορίζονται επακριβώς οι διαδικασίες επιλογής των προσωρινών διευθυντών και υποδιευθυντών.  Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αξιολογικός πίνακας ή έχει λήξει η ισχύς του, τότε τοποθετείται   Διευθυντής ή Προϊστάμενος με απόφαση της διοίκησης ύστερα από πρόταση του αντίστοιχου υπηρεσιακού συμβουλίου, με προσωρινή άσκηση των καθηκόντων του.

Ο προσωρινός  Διευθυντής ή υποδιευθυντής  στα σχολεία ασκεί σύμφωνα με το νόμο όλα τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της Θέσης που υπηρετεί και για το χρόνο  αυτό λαμβάνει, σύμφωνα με τις διατάζεις, το αντίστοιχο Επίδομα  Θέσης Ευθύνης σε αντίθεση με την έννοια του Αναπληρωτή Διευθυντή στη Δημόσια Διοίκηση που δεν έχει πλήρεις αρμοδιότητες και αντικαθιστά τον διευθυντή ή υποδιευθυντή.
 Έτσι υπήρξαν και θα υπάρξουν  προσωρινοί  Διευθυντές ή Προϊστάμενοι των οποίων η θητεία ήταν από μήνες  έως μερικά χρόνια με πλήρεις αρμοδιότητες.

Επόμενα των ως άνω προκύπτει αβίαστα ότι από το νόμο καθορίζεται επακριβώς ποιοι και πώς επιλέγονται για την κάλυψη διευθυντικών στελεχών στην εκπαίδευση είτε για τετραετή θητεία είτε στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο κενούνται οι θέσεις και πρέπει να πληρωθούν . Δηλαδή όλοι οι   διευθυντές ή  οι  προσωρινοί διευθυντές  έχουν επιλεγεί και τοποθετηθεί στη θέση αυτή κατά την οριζόμενη από τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις νόμιμη διαδικασία.  Καθορίζεται έτσι εκ του νόμου συγκεκριμένος κλειστός αριθμός  που  λαμβάνει και  το επίδομα θέσης ευθύνης κατά τα ως άνω. Επομένως   εσφαλμένα  η προσβαλλόμενη ερμηνεύει το νόμο δεδομένου ότι κατά παράβαση της αρχής της ισότητας κάνει διάκριση από ένα κλειστό αριθμό προσώπων που επιλέγονται κατά την διαδικασία που σαφώς εκ του νόμου προσδιορίζεται ως διευθυντές ή προσωρινοί διευθυντές  και εξαιρεί χωρίς αιτιολογία όσους επιλέγηκαν  κατά την ως άνω νόμιμη διαδικασία,   για να καλύψουν κενά ως προσωρινοί διευθυντές, ενώ παρέχουν ακριβώς τις ίδιες υπηρεσίες και έχουν ακριβώς τις ίδιες αρμοδιότητες κα όλοι λαμβάνουν το επίδομα θέσης ευθύνης.
Πολύ περισσότερο δε που σύμφωνα  με την πάγια νομολογία του ΣτΕ, ως άνω,  ρητά όπου ο νόμος αναφέρει «Διευθυντής » ή «Προϊστάμενος» νοούνται και οι προσωρινοί Διευθυντές και προϊστάμενοι.
Γίνεται δε συγκεκριμένη μνεία στις ως άνω διαταξεις για όσους αναπληρώνουν διευθυντές ή υποδιευθυντές κατά την απουσία τους (λόγω ασθενείας κλπ) οι οποίοι δεν λαμβάνουν το επίδομα θέσης ευθύνης.

2.     Σύμφωνα με το  άρθρο  4 παρ.4 του Ν.  3620/2007 στις συντάξιμες αποδοχές προστίθεται και το Επίδομα Θέσης Ευθύνης σε όσους άσκησαν πλήρη καθήκοντα και ελάμβαναν το επίδομα αυτό ανεξάρτητα χρόνου παραμονής τους στη θέση ή ανεξάρτητα της ονομασίας της θέσης.
Το ίδιο το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους με το υπ’ αριθμ. 23823/0092/20-5-08 έγγραφό που απέστειλε σε όλα τα Υπουργεία, Περιφέρειες και Νομαρχίες του Κράτους, για  την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 4 του Ν. 3620/2007 αποφαίνεται ότι τα πρόσωπα τα οποία εμπίπτουν είναι όσοι διατέλεσαν «Προϊστάμενοι Οργανικών Μονάδων» ήτοι υπολογίζεται στις συντάξιμες αποδοχές σε όλους του πολιτικούς δημοσίους υπάλληλους προϊσταμένους οργανικών μονάδων, οποιουδήποτε επιπέδου, και κατά συνέπεια Διευθυντές/υποδιευθυντές σχολικών μονάδων ανεξάρτητα από το εάν αποχώρησαν από τη θέση αυτή, από το πότε αποχώρησαν και από το συνολικό χρονικό διάστημα που διετέλεσαν στη θέση αυτή. Τα πρόσωπα μάλιστα αυτά που υπάγονται στις παραπάνω διατάξεις είναι όσοι διετέλεσαν Προϊστάμενοι Οργανικών Μονάδων, ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΠΙΠΕΔΟΥ, των οποίων οι αποδοχές καταβάλλονται ή η σύνταξή τους υπολογίζεται με βάση τις διατάξεις του Μέρους Α' του Ν. 3205/2003, όπως ισχύει κάθε φορά, ανεξαρτήτως του χρόνου που  άσκησαν τα καθήκοντα αυτά.
Αναφέρεται στο ως άνω έγγραφο  συγκεκριμένα « Αρκεί δηλαδή να έχουν τοποθετηθεί σε θέση Προϊστάμενου  Οργανικής  Μονάδας  ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΧΡΟΝΙΚΟ  ΔΙΑΣΤΗΜΑ της συνολικής δημόσιας υπηρεσίας τους, μετά  από κρίση του αρμόδιου Διοικητικού Οργάνου (στην υπό κρίση περίπτωση ΠΥΣΔΕ) και να έχουν  ασκήσει τα καθήκοντα αυτά.»
Επιπροσθέτως, η ένδικη περίπτωσή μου δεν υπάγεται στην κατηγορία των Υποδιευθυντών-Διευθυντών που αναπληρώνουν Προϊστάμενους τους κατά την απουσία τους, που σύμφωνα με το παραπάνω έγγραφο δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του προαναφερόμενου νόμου, αφού τοποθετήθηκα στη θέση του Υποδιευθυντή  ή   Διευθυντή, με επιλογή και μετά από κρίση του αρμόδιου οργάνου όταν αυτή κενώθηκε και άσκησα τα καθήκοντα του Διευθυντή ή   υποδιευθυντή  μέχρι την τοποθέτηση άλλου.

Η προσβαλλόμενη απόφαση  δεν έλαβε υπόψη της  όπως αναφέρω στην  έφεση μου, ότι άσκησα καθήκοντα Υποδιευθυντή  ή  Διευθυντή  του ……………….για …………..έτη. Συγκεκριμένα, ανέλαβα την θέση υποδιευθυντή ή   Διευθυντή  στο ως άνω Λύκειο ή Γυμνάσιο    στην πρώτη θητεία μου που διήρκησε ……….(από               έως             ) με απόφαση του Προϊσταμένου εκπαίδευσης , αφού συγκλήθηκε ο Σύλλογος καθηγητών και διατύπωσε την πρόταση του , μετά από κρίση και επικύρωση του αρμοδίου οργάνου του ΠΥΣΔΕ , που υπέβαλε την πρόταση προς την Διεύθυνση Εκπαίδευσης, όπως δηλαδή ο Νόμος ορίζει σε αυτήν την περίπτωση.

Η διαδικασία επιλογής κάθε φορά πραγματοποιείτο όπως προβλέπει στη συγκεκριμένη περίπτωση η ως άνω  κείμενη νομοθεσία  δηλαδή μετά από κρίση και τελική πρόταση του αρμοδίου Υπηρεσιακού Συμβουλίου (ΠΥΣΔΕ) .
Είχα όλες τις αρμοδιότητες της θέσης ασκώντας  πλήρη καθήκοντα. Στη θέση αυτή του Διευθυντή ή  Υποδιευθυντή   ελάμβανα το Επίδομα Θέσης Ευθύνης, διότι δεν είχα την ιδιότητα του Αναπληρωτή Διευθυντή, ο οποίος αναπληρώνει Προϊστάμενό του Διευθυντή όταν αυτός (Προϊστάμενος) κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αλλά επιλέχθηκα στη θέση του Υποδιευθυντή   ή   Διευθυντή, εκτελώντας υπό την ιδιότητα αυτή όλα τα καθήκοντα και ενεργώντας όλες τις πράξεις που αυστηρά προσιδιάζουν στην ιδιότητα αυτή.

Επίσης , το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στην ίδια Πράξη  του έκρινε ως προσωρινή ακόμα και τη θητεία μου στη θέση του Υποδιευθυντή  ή  Διευθυντή   με πλήρη καθήκοντα επί ……….σχολικά έτη και δε συνυπολόγισε στη σύνταξη μου  το επίδομα θέσης Υποδιευθυντή  ή Διευθυντή ,     αν και στη θέση αυτή τοποθετήθηκα σύμφωνα με αποφάσεις της  ΔΔΕ Ή ΔΠΕ   που στηριζόταν κάθε σχολική χρονιά  σε προτάσεις του αρμόδιου οργάνου (ΠΥΣΔΕ ή ΠΥΣΠΕ) , και για την οποία  ελάμβανα το αντίστοιχο  επίδομα θέσης ευθύνης.
Και ασφαλώς δεν μπορεί να γίνει δεκτό, κατά καμία  έννοια, ότι η σταθερή μου  απασχόληση στη θέση του   Υποδιευθυντή  ή Διευθυντή    επί …….. , με πλήρη ευθύνη για τα καθήκοντα  μου , ενέχει  δήθεν την έννοια της προσωρινότητας, αφού απασχολούμαι στη θέση αυτή με την πραγματική υπηρεσία σε θέση σταθερή, συνεχή και αδιάλειπτη, στοιχεία που συνηγορούν στο χαρακτήρα της υπηρεσίας μου κάθε άλλο παρά προσωρινής.
Κατά τα προαναφερόμενα, και        για το λόγο αυτό αναμφίβολα δικαιούμαι το συνυπολογισμό στη σύνταξή   μου του   Επιδόματος Θέσης Ευθύνης το οποίο πρωτίστως δικαιούμαι εφόσον σύμφωνα με τον νόμο που ίσχυε κατά την συνταξιοδότηση μου, αφενός δεν απαιτείτο ορισμένο χρονικό διάστημα υπηρεσίας αφετέρου επί συρροής αξιώσεων για υπολογισμό των εν λόγω επιδομάτων από δύο βαθμίδες λαμβάνεται υπόψη το ποσό που αντιστοιχεί στην ανώτερη βαθμίδα (άρθρο 4 παρ.4 Ν. 3620/2007). Για τον λόγο αυτό ζητώ να συνυπολογισθεί στις συντάξιμες αποδοχές μου το επίδομα Διευθυντή  ή   άλλως και επικουρικά αυτό του υποδιευθυντή.

Να σημειωθεί ότι τα επιδόματα που  λαμβάνουν  οι διευθυντές και υποδιευθυντές  τετραετούς θητείας όπως και  οι  προσωρινοί  υπόκεινται  σε κράτηση για κυρία σύνταξη υπέρ Δημοσίου, και ο μη υπολογισμός  στις συντάξιμες αποδοχές στους προσωρινούς  διευθυντές είναι ενάντια σε κάθε έννοια της χρηστής διοίκησης . (άρθρο 4 παρ.5 γ. Ν. 3620/2007)

Επόμενα, η ερμηνεία του άρθρου 4 της παρ. 4 του Ν. 3620/2007, πρέπει πρωτίστως να διέπεται  από την αρχή της ίσης μεταχείρισης μεταξύ προσώπων που τελούν σε όμοια κατάσταση.
Η  προσβαλλόμενη  κάνει διάκριση ως ανωτέρω αναφέρω κατά παράβαση της αρχής της ισότητας δεχόμενη ότι οι προσωρινοί διευθυντές δεν δικαιούνται  στον υπολογισμό της σύνταξης τους το επίδομα θέσης ευθύνης.  Είναι παράλογο, παράνομο, άδικο και αντίκειται προδήλως στις αρχές της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του πολίτη προς αυτή, η προσβαλλόμενη απόφαση να επικυρώνει την άρνηση της Διοίκησης  να λάβει υπόψη  στις συντάξιμες αποδοχές το Επίδομα Θέσης Ευθύνης σε όσους εκπαιδευτικούς άσκησαν πλήρη καθήκοντα στελέχους της διοίκησης και είχαν τον τίτλο του Προσωρινού Διευθυντή ή Υποδιευθυντή, όπως στην ένδικη περίπτωση.

3. Η προσβαλλόμενη επιπροσθέτως  προς θεμελίωση της  «στενής ερμηνείας» των ως άνω διατάξεων,  επικαλείται, όπως αναφέρει, την βούληση του νομοθέτη που καταδεικνύεται από την μεταγενέστερη διάταξη του άρθρου 3 παρ. 3 του Ν. 4151/2013 .     Έτσι όμως  η προσβαλλόμενη και δεδομένου ότι σε πολλούς συναδέλφους μου , οι οποίοι άσκησαν καθήκοντα  Υποδιευθυντή ή διευθυντή έχοντας επιλεγεί όπως εγώ, δηλαδή για άσκηση προσωρινά των καθηκόντων Διευθυντή ή Υποδιευθυντή υπολογίστηκε στην σύνταξη τους το επίδομα θέσης ευθύνης,  σαφώς προσβάλλει την αρχή της εύνοιας προς τον ασφαλισμένο (υπό την έννοια της υιοθέτησης της λιγότερο επαχθούς ερμηνείας) ως εκδήλωση της αρχής της χρηστής διοίκησης, την αρχή της επιεικείας, εφόσον αποδέχεται  και εφαρμόζει δυσμενέστερο μεταγενέστερο καθεστώς δεδομένου ότι εγώ συνταξιοδοτήθηκα το έτος 2……. και την αρχή της αναλογικότητας.
Επιπλέον, η επίκληση της «στενής ερμηνείας» παραβλέπει τη ratio legis της εν λόγω διάταξης και το γεγονός ότι μόνο η τελολογική ερμηνεία της διάταξης που θα επιδιώκει την ανεύρεση του αντικειμενικού σκοπού του νόμου, μπορεί να διασφαλίσει την απαιτούμενη ασφάλεια δικαίου. Η θεμελίωση ορθών νομικών κρίσεων είναι εφικτή, όταν η ερμηνεία βασίζεται στις αρχές της ισότητας, της μη διάκρισης μεταξύ ομοίων και την αρχή της αναλογικότητας, και συνεπώς όταν συνάδει με τις γενικές αρχές και τις συνταγματικές επιταγές ενός δημοκρατικά νομιμοποιημένου κράτους δικαίου.
Επειδή η προσβαλλόμενη απόφαση αποτελεί απόρροια και αποτέλεσμα εσφαλμένης ερμηνείας του νόμου, που βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με την αρχή της χρηστής διοίκησης, καθώς σύμφωνα πάντα με την εν λόγω βασική αρχή, που ισχύει στο διοικητικό δίκαιο, τα διοικητικά όργανα πρέπει να ασκούν τις αρμοδιότητες τους, σύμφωνα προς το επικρατούν περί δικαίου αίσθημα, ώστε να αποφεύγονται οι ανεπιεικείς και απλώς δογματικές ερμηνείες και να επιδιώκεται η προσαρμογή τους προς τις επικρατούσες κοινωνικές συνθήκες και απαιτήσεις.


Επειδή η αρχή της ισότητας όταν εφαρμόζεται από τη Δημόσια Διοίκηση επιβάλει την ίση μεταχείριση όμοιων περιπτώσεων.  
Επειδή, η διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 του Συντάγματος η οποία ορίζει ότι "οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου", καθιερώνει όχι μόνο την ισότητα των πολιτών έναντι του νόμου, αλλά και την ισότητα του νόμου έναντι αυτών, δεσμεύει και υποχρεώνει τον κοινό νομοθέτη, όταν πρόκειται να ρυθμίσει ουσιωδώς όμοια πράγματα, σχέσεις ή καταστάσεις και κατηγορίες προσώπων, να μη μεταχειρίζεται κατά τρόπο ανόμοιο τις περιπτώσεις αυτές, εισάγοντας εξαιρέσεις και κάνοντας διακρίσεις, εκτός αν αυτό επιβάλλεται από λόγους γενικότερου κοινωνικού ή δημοσίου συμφέροντος, η συνδρομή των οποίων υπόκειται στον έλεγχο των δικαστηρίων. Επομένως, αν γίνει από το νόμο ειδική ρύθμιση για ορισμένη κατηγορία προσώπων και αποκλεισθεί από τη ρύθμιση αυτή, κατ’ αδικαιολόγητη δυσμενή διάκριση, άλλη κατηγορία προσώπων, για την οποία συντρέχει ο ίδιος λόγος που επιβάλλει την ειδική μεταχείριση, η διάταξη αυτή που εισάγει την αδικαιολόγητη δυσμενή μεταχείριση είναι ανίσχυρη, ως αντισυνταγματική. Τα ίδια ισχύουν και όταν η ειδική ρύθμιση αφορά μισθό, σύνταξη ή άλλη παροχή προς δημόσιο λειτουργό ή υπάλληλο και γενικώς μισθωτό, οπότε, στην περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνεται αδικαιολόγητη διάκριση, τα δικαστήρια επιδικάζουν την παροχή αυτή και σε εκείνους που αδικαιολόγητα εξαιρούνται.
Επειδή εάν ο νομοθέτης ήθελε την εξαίρεση του επιδόματος θέσης ευθύνης και το μη συνυπολογισμό αυτού στις συντάξιμες αποδοχές του ως άνω επιδόματος σε όσους δεν επιλέχθηκαν  με αξιολογικούς  πίνακες, όπως εσφαλμένα ερμηνεύει η προσβαλλόμενη  θα το όριζε ρητά. Επειδή η ένδικη παροχή έχει ήδη χορηγηθεί και σε άλλες κατηγορίες συνταξιούχων, και συνεπώς με την κρίση του αυτή το Ελεγκτικό Συνέδριο εσφαλμένα ερμήνευσε και εφάρμοσε τις ουσιαστικού δικαίου διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν.3620/2007.
Επειδή η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης επιβάλει στη δημόσια διοίκηση  να μην αγνοεί μια ευνοϊκή για τον διοικούμενο πραγματική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί επί μακρό χρονικό διάστημα και να αρνείται το δικαίωμα του να συνάγει της ωφέλιμες έννομες συνέπειες της, τα οφέλη δηλαδή που αυτή συνεπάγεται.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Και για όσους νομίμως προσθέσω
ΖΗΤΩ

Να αναιρεθεί η υπ’αριθμ. ……………απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΙΙ Τμήμα) προς τον σκοπό όπως γίνει δεκτή στο σύνολο της η   από  έφεσή μου (με αριθμό βιβλίου δικογράφων…………….)

Να καταδικασθεί το Δημόσιο στη δικαστική μου δαπάνη.

Αθήνα,
Ο αιτών


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου