ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΕ.
Η Π.Ε.Σ.ΕΚ σε έχει ΑΝΑΓΚΗ και την έχεις ΑΝΑΓΚΗ. Από την πενιχρή σύνταξή σου ενίσχυσε την Ένωση. Γράψου στο σωματείο και ενημέρωσε και άλλους για την λειτουργία του. Κατέβασε την Αίτηση εγγραφής και ενημέρωσε μας με όποιον τρόπο σε εξυπηρετεί.
ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

menu

.

Print Friendly and PDF

Παρασκευή, 2 Μαΐου 2014

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΤΕΑ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΑΔΥ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Άρθρο 1
Πρόσωπα που υπάγονται στην Ασφάλιση
Στην ασφάλιση του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης – ΕΤΕΑ
υπάγονται υποχρεωτικά:
α. Όσοι παρέχουν εργασία (ασφαλιστέα απασχόληση), για την οποία
ασφαλίζονται υποχρεωτικά σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή
το Δημόσιο και δεν υπάγονται υποχρεωτικά, για την εργασία τους αυτή,
στην ασφάλιση άλλου φορέα επικουρικής ασφάλισης, ανεξαρτήτως
ονομασίας και νομικής μορφής.
β. Οι ήδη ασφαλισμένοι των ταμείων - τομέων και κλάδων επικουρικής
ασφάλισης που εντάσσονται στο ΕΤΕΑ.
γ. Εξαιρούνται της ασφάλισης στο ΕΤΕΑ όσοι ασφαλίζονται στον
Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών – ΟΑΕΕ και όσοι
ασφαλίζονται στοΕνιαίο Ταμείο Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων –
ΤΣΜΕΔΕ.
Άρθρο 2
Υποχρεωτικό και Αυτοδίκαιο της Ασφάλισης
Η ασφάλιση στο ΕΤΕΑ είναι υποχρεωτική και αυτοδίκαιη. Η υπαγωγή
κάθε εργαζόμενου στην ασφάλιση του ΕΤΕΑ γίνεται υποχρεωτικά και
αυτοδίκαια από την ημερομηνία έναρξης της ασφαλιστέας σε αυτό
απασχόλησης.
Άρθρο 3
Έναρξη, Διάρκεια της Ασφάλισης
Η ασφάλιση στο ΕΤΕΑ αρχίζει από την έναρξη της ασφαλιστέας σε αυτό
απασχόλησης και διαρκεί όσο διαρκεί η ασφαλιστέα σε αυτό
απασχόληση.
Σε περίπτωση που η έναρξη ασφάλισης στο φορέα Κύριας Ασφάλισης
γίνεται κατόπιν αναγγελίας, και η έναρξη της ασφάλισης στο ΕΤΕΑ
γίνεται κατόπιν αναγγελίας στο ΕΤΕΑ, η οποία ανατρέχει στην
ημερομηνία αναγγελίας στον φορέα Κύριας Ασφάλισης. Με απόφαση
του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
καθορίζεται ο τρόπος αναγγελίας καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια.
Άρθρο 4
Πραγματική Ασφάλιση
Χρόνος Πραγματικής Ασφάλισης στο ΕΤΕΑ είναι:
α.Ο χρόνος που πραγματοποιήθηκε στην ασφάλιση των εντασσόμενων
φορέων – τομέων και κλάδων, μέχρι την ένταξή τους στο ΕΤΕΑ.
β. Ο χρόνος κατά τον οποίο διαρκεί η ασφαλιστέα απασχόληση στο
ΕΤΕΑ, κατά το άρθρο 1 του παρόντος.
Άρθρο 5
Προαιρετική Ασφάλιση
Κάθε ασφαλισμένος του ΕΤΕΑ, εφ’ όσον πάψει να παρέχει εργασία κατά
το άρθρο 1 του παρόντος, δικαιούται να συνεχίσει, κατόπιν αιτήσεώς
του, την ασφάλισή του σε αυτό, και μέχρι αποκλειστικά θεμελίωσης
δικαιώματος συνταξιοδότησης από το ΕΤΕΑ, κατά το άρθρο 14 του
παρόντος. Ο χρόνος αυτός λογίζεται ως Χρόνος ΠροαιρετικήςΑσφάλισης
στο ΕΤΕΑ.
Άρθρο 6
Πλασματική Ασφάλιση
1. Οι χρόνοι ασφάλισης που αναγνωρίστηκαν και εξαγοράστηκαν ή
συνεχίζεται η εξαγορά τουςή εκκρεμεί αίτηση εξαγοράς τους, καθώς και
οι χρόνοι που έχουν προσμετρηθεί από οποιαδήποτε αιτία στους
εντασσόμενους στο ΕΤΕΑ φορείς, τομείς και κλάδουςή εκκρεμεί σχετική
αίτηση,λογίζεται ότι πραγματοποιήθηκαν στην ασφάλιση του ΕΤΕΑ.
2. Οι ως άνω πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης:
α) Χρησιμοποιούνται, για τον υπολογισμό του τμήματος της σύνταξης
για τους ασφαλισμένους μέχρι 31.12.2000, που αντιστοιχεί στο χρόνο
ασφάλισης έως 31.12.2014.
β) Αξιοποιούνται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, με τον
ίδιο τρόπο με τον οποίο αξιοποιούνται στο φορέα Κύριας Ασφάλισης ή
το Δημόσιο.
Άρθρο 7
Τυπική Ασφάλιση
Ο χρόνος που διανύθηκε στην ασφάλιση του ΕΤΕΑ ελλείψει των
προϋποθέσεων υπαγωγής στην ασφάλισή του, λογίζεται ως χρόνος
Τυπικής Ασφάλισης στο ΕΤΕΑ, εφ’ όσον: παρήλθε διετία από την έναρξή
του, κατεβλήθησαν οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές, δεν
διατυπώθηκε έγγραφη αντίρρηση του ΕΤΕΑ και δεν αμφισβητείται από
άλλο οργανισμό επικουρικής ασφάλισης.Στις περιπτώσεις αυτές, ο
χρόνος τυπικής ασφάλισης λογίζεται ότι διανύθηκε νόμιμα για όλες τις
συνέπειες.
Το ΕΤΕΑ υποχρεούται να διαγράψει από τα μητρώα του τον
ασφαλισμένο από τον επόμενο μήνα, από το μήνα κατά τον οποίο
περιήλθε σε γνώση του η έλλειψη των προϋποθέσεων υπαγωγής ή
παραμονής του στην ασφάλισή του. Η διαγραφή δε δύναται να
πραγματοποιηθεί μετά την επέλευση της ασφαλιστικήςπερίπτωσης.
Η εφαρμογή των ανωτέρω προϋποθέτει αίτηση του ασφαλισμένου για
την αναγνώριση του χρόνου, καλή πίστη εκ μέρους του, ανυπαρξία
απατηλής ενέργειας ή συμπεριφοράς καθώς και πραγματική άσκηση της
ασφαλιστέας στο ΕΤΕΑ απασχόλησης.
Άρθρο 8
Διαδοχική Ασφάλιση
Ο χρόνος ασφάλισης σε άλλους φορείς επικουρικής ασφάλισης ή
επαγγελματικής υποχρεωτικής ασφάλισης συνυπολογίζεται για τη
θεμελίωση και τον καθορισμό του ποσού της σύνταξης κατ’ εφαρμογή
των διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης, ως εκάστοτε ισχύουν.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Άρθρο 9
Οικονομικό Σύστημα Λειτουργίας
1. Το ΕΤΕΑ λειτουργεί για όσους ασφαλίζονται για πρώτη φορά από
01.01.2001 με βάση το Διανεμητικό Σύστημα Προκαθορισμένων
Εισφορών με Νοητή Κεφαλαιοποίηση (NotionalDefinedContributions –
NDC). Το ίδιο σύστημα εφαρμόζεται και για τους ασφαλισμένους μέχρι
31.12.2000 για το χρόνο ασφάλισης από 01.01.2015 και εφεξής.
Το ανωτέρω σύστημα δομείται πάνω στις κάτωθι βασικές έννοιες:
α)Διανομή: Οι καταβαλλόμενες ασφαλιστικές εισφορές, από τους
ασφαλισμένους και τους εργοδότες στο έτος t, χρησιμοποιούνται για να
πληρώνονται οι συντάξεις των συνταξιούχων στο ίδιο έτος t.
β) Προκαθορισμένες Εισφορές: Το ύψος των ασφαλιστικών
εισφορών προκαθορίζεται για όλους τους ασφαλισμένους ως σταθερό
ποσοστό επί των συνταξίμων αποδοχών τους. Συντάξιμες αποδοχές
είναι οι αποδοχές επί των οποίων υπολογίζονται οι ασφαλιστικές
εισφορές, η βάση δηλαδή υπολογισμού των εισφορών.
γ) Νοητή Κεφαλαιοποίηση: Οι καταβαλλόμενες εισφορές κάθε
ασφαλισμένου στο έτος tσυσσωρεύονται για κάθε επόμενο έτος k, βάσει
ενός συντελεστή κεφαλαιοποίησης , ο οποίος εξαρτάται από τη
μεταβολή του συνόλου των συντάξιμων αποδοχών όλων των
ασφαλισμένων κάθε έτους. Οι καταβαλλόμενες εισφορές του έτους
συνταξιοδότησης και του προηγούμενού του έτους, συσσωρεύονται με
την ονομαστική τους αξία.
2. Οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται για κάθε ασφαλισμένο
των κατηγοριών αυτών τηρούνται σε ατομικές μερίδες
(individualaccounts).
Ατομική μερίδα ή λογαριασμός νοείται η καρτέλα (φάκελος) κάθε
ασφαλισμένου στην οποία απεικονίζονται πέραν των προβλεπόμενων
υποχρεωτικών ατομικών του στοιχείων, οι καταβαλλόμενες
ασφαλιστικές του εισφορές και η βάση υπολογισμού των, το
συσσωρευμένο εξ αυτών εκάστοτε κεφάλαιο και οι παράμετροι
προσδιορισμού του, οι τυχόν πραγματοποιηθείσες εκροές ποσών, το
εκάστοτε δικαιούμενο, εφόσον θεμελιώνεται δικαίωμα, ποσό σύνταξης,
καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που σχετίζεται με τα οικονομικά
μεγέθη της ασφάλισής του και της δικαιούμενης συνταξιοδοτικής
παροχής.
3. Οι ασφαλισμένοι δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση για τα δεδομένα
της ατομικής τους μερίδας.
Άρθρο10
Πόροι – Έσοδα
Πόροι του Ταμείου είναι τα έσοδα από τις ασφαλιστικές εισφορές των
ασφαλισμένων και εργοδοτών, τα έσοδα από τις προβλεπόμενες
εισφορές υπέρ των ταμείων – τομέων και κλάδων που εντάσσονται στο
ΕΤΕΑ, οι πρόσοδοι περιουσίας, η απόδοση των κεφαλαίων και
αποθεματικών του καθώς και κάθε άλλο έσοδο και πόρος που
προβλέπεται στην νομοθεσία ή σε άλλες γενικές διατάξεις.
Άρθρο11
Ασφαλιστικές Εισφορές
1. Για την ασφάλιση όσων παρέχουν μισθωτή εργασία, η συνολική
εισφορά ασφαλισμένου και εργοδότη ορίζεται σε ποσοστό 6%επί των πάσης
φύσεως αποδοχών του ασφαλισμένου, σύμφωνα με την παράγραφο 2
του άρθρου 22 του ν.2084/1992, όπως εκάστοτε ισχύει, και με την
επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.4024/2011
(226, Α΄). Το ως άνω ποσοστό της συνολικής εισφοράς επιμερίζεται και
βαρύνει σε ποσοστό 3% τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3% τον
εργοδότη Στην παραπάνω εισφορά υπόκειται και το Δημόσιο ως
εργοδότης.
Η πρόσθετη ειδική εισφορά στο ΕΤΕΑ ορίζεται:
α) Για τους υπαγόμενους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα σε 2%
και βαρύνει κατά 1,25% τον ασφαλισμένο και κατά 0,75% τον
εργοδότη.
β) Για τους απασχολούμενους σε υπόγειες στοές μεταλλείων −
λιγνιτωρυχείων, σε υποθαλάσσιες εργασίες, καθώς και σε ορυχεία,
σταθμούς παραγωγής και δίκτυα της Δ.Ε.Η., σε 3% και βαρύνει κατά
2% τον εργοδότη και κατά 1% τον ασφαλισμένο.
Προϋπόθεση καταβολής της πρόσθετης ειδικής εισφοράς είναι η
ασφάλιση για τον αντίστοιχο κίνδυνο στον κλάδο κύριας σύνταξης.
2. Για την ασφάλιση όσων παρέχουν μη μισθωτή εργασία, το ποσό
εισφοράς υπολογίζεται σε ποσοστό 6% επί των αποδοχών για τις οποίες
ασφαλίζονται στο φορέα κύριας ασφάλισής τους και βαρύνει τους
ασφαλισμένους.
3. Για ΠροαιρετικήΑσφάλιση στο ΕΤΕΑ κατά το άρθρο 5 του παρόντος,
το ποσό εισφοράς υπολογίζεται σε ποσοστό 6% επί των αποδοχών του
τελευταίου μήνα πραγματικής ασφάλισης, ανατοκιζόμενωνμέχρι την
ημερομηνία της σχετικής αιτήσεως με επιτόκιο ίσο με τον Δείκτη Τιμών
Καταναλωτή καιβαρύνει τους ασφαλισμένους.Καταβάλλεται εφάπαξ
εντός του επόμενου μήνα από την κοινοποίηση στον ασφαλισμένο της
σχετικής απόφασης του Ταμείου.
4. Ο τρόπος και ο χρόνος καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών είναι
ο αυτός με τον φορέα Κύριας Ασφάλισης, ως ειδικότερα καθορίζεται με
απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,
ύστερα από σχετική πρόταση του Δ.Σ. του ΕΤΕΑ.
5. Οι απαιτήσεις από ληξιπρόθεσμες οφειλές ασφαλιστικών εισφορών,
πρόσθετα τέλη και επιβαρύνσεις, που προβλέπονται εξ αυτού από τις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, εισπράττονται κατ’ εφαρμογή του Κώδικα
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ). Τίτλο βεβαίωσης και είσπραξης
των ανωτέρω απαιτήσεων αποτελούν οι σχετικές πράξεις που
συντάσσονται κατά τα οριζόμενα από τις κείμενες διατάξεις.
Άρθρο12
Επιστροφή εισφορών
Ασφαλιστικές εισφορές που κατεβλήθησαν εξ αιτίας της καθοιονδήποτε
λόγο υπαγωγήςστην ασφάλιση του ΕΤΕΑ δεν επιστρέφονται.
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ
Άρθρο 13
Σκοπός
Σκοπός του ΕΤΕΑ είναι η παροχή μηνιαίας επικουρικής σύνταξης λόγω
γήρατος, αναπηρίας και θανάτου στους ασφαλισμένους του και στα
μέλη των οικογενειών τους.
Άρθρο 14
Προϋποθέσεις Σύνταξης λόγω Γήρατος
Ο ασφαλισμένος του ΕΤΕΑ δικαιούται σύνταξης λόγω Γήρατος, αν
συνταξιοδοτηθεί για την αυτή αιτία από το φορέα Κύριας Ασφάλισης ή
το Δημόσιο και έχει πραγματοποιήσει 4.500 ημέρες ασφάλισης κατά τα
οριζόμενα στα άρθρα 4 έως και 8 του παρόντος.
Άρθρο 15
Προϋποθέσεις Σύνταξης λόγω Αναπηρίας
Ο ασφαλισμένος του ΕΤΕΑ δικαιούται σύνταξης λόγω Αναπηρίας, αν
συνταξιοδοτηθεί για την αυτή αιτία από το φορέα κύριας ασφάλισης ή
το Δημόσιοκαι έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον:
• 4.500 ημέρες ασφάλισης ή
• 1.500 ημέρες ασφάλισης από τις οποίες οι 600 ημέρες την
τελευταία πενταετία πριν από την επέλευση της αναπηρίας.
Η αναπηρία, τα αίτια και η διάρκειά της διαπιστώνονται από τη
συνταξιοδοτική απόφαση του φορέα Κύριας Ασφάλισης ή του Δημοσίου.
Άρθρο 16
Προϋποθέσεις Σύνταξης λόγω Θανάτου
1. Σε περίπτωση θανάτου ενεργού ασφαλισμένου που έχει
πραγματοποιήσει τουλάχιστον:
• 4.500 ημέρες ασφάλισης ή
• 1.500 ημέρες ασφάλισης από τις οποίες οι 600 ημέρες την
τελευταία πενταετία πριν από την επέλευση του θανάτου,
δικαιούνται σύνταξης τα πιο κάτω μέλη της οικογένειάς του, αν
συνταξιοδοτηθούν για την αυτή αιτία από το φορέα Κύριας Ασφάλισης ή
το Δημόσιο.
α) Ο/η επιζών σύζυγος, εφόσον (έχει συμπληρώσει το 62οέτος της
ηλικίας και)διατελεί σε χηρεία.
β) Τα ανήλικα τέκνα, φυσικά, νόμιμα, αναγνωρισμένα, νομιμοποιημένα
και υιοθετημένα μέχρι την συμπλήρωση του 18ουέτους ηλικίας.
2. Σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου λόγω γήρατος δικαιούνται
σύνταξης τα πιο κάτω μέλη της οικογένειάς του, εφόσον ο αποβιώσας
κατά το χρόνο συνταξιοδοτήσεως του λόγω γήρατος από το ΕΤΕΑ είχε
προβεί σε δήλωση επιλογής μεταβίβασης της σύνταξής του σε αυτά,
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο17 του παρόντος.
Ως μέλη οικογένειας στην περίπτωση αυτή θεωρούνται:
α) Ο/η επιζών σύζυγος που διατελεί σε χηρεία.
β) Τα ανήλικα τέκνα, φυσικά, νόμιμα, αναγνωρισμένα, νομιμοποιημένα
και υιοθετημένα μέχρι την συμπλήρωση του 18ουέτους ηλικίας.
3. Επί ήδη συνταξιούχων λόγω Γήρατος ή Αναπηρίας μέχρι 31.12.2014,
σε περίπτωση θανάτου αυτών δικαιούνται σύνταξης:
α) Ο/η επιζών σύζυγος που διατελεί σε χηρεία, εφόσον έχει
συμπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας.
β) Τα ανήλικα τέκνα, φυσικά, νόμιμα, αναγνωρισμένα, νομιμοποιημένα
και υιοθετημένα μέχρι την συμπλήρωση του 18ου έτους ηλικίας.
Άρθρο17
Δήλωση επιλογής μεταβίβασης της Σύνταξης λόγω Γήρατος
στα μέλη της οικογένειας
Ο ασφαλισμένος του ΕΤΕΑ,ο οποίος καθίσταται συνταξιούχος λόγω
Γήρατος από 01.01.2015,έχει δικαίωμα επιλογής μεταβίβασης ή μη,μετά
το θάνατό του,της σύνταξης που λαμβάνει λόγω Γήρατος, στα
οριζόμενα στο άρθρο16 του παρόντοςμέλη της οικογένειάς του.
Το δικαίωμα επιλογής ασκείται με έγγραφη δήλωση του ασφαλισμένου
κατά την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησής του. Η δήλωση αυτή
είναι αμετάκλητη.
Άρθρο18
Συντάξιμος χρόνος
Συντάξιμος χρόνος, ήτοι χρόνος ασφάλισης που λαμβάνεται υπόψη για
τον καθορισμό του ποσού της σύνταξης, νοείται ο κατά τα άρθρα4 έως
8 του παρόντοςχρόνος ασφάλισης, εφόσον για το χρόνο αυτό
καταβλήθηκε το σύνολο των προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών.
Άρθρο 19
Διαδικασία Απονομής Σύνταξης
Η σύνταξη απονέμεται στο δικαιούχο και τους δικαιοδόχους κατόπιν
υποβολής κατά περίπτωση αντίστοιχου αιτήματος συνταξιοδότησης στο
ΕΤΕΑ. Το έντυπο της αιτήσεως, τα απαραίτητα συνημμένα έγγραφα –
δικαιολογητικά και η διαδικασία υποβολής καθορίζονται με απόφαση του
Δ.Σ. του Ταμείου.
Η αρμόδια κατά περίπτωση οργανική μονάδα, εξετάζει την ισχύ των
προϋποθέσεων χορήγησης σύνταξης και εφόσον θεμελιώνεται δικαίωμα
εκδίδει τη σχετική συνταξιοδοτική απόφαση. Άλλως εκδίδει απορριπτική
απόφαση.
Σε κάθε περίπτωση η απόφαση αποστέλλεται στον αιτούντα, ο οποίος
έχει δικαίωμα εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την κοινοποίησή
της σε αυτόν να υποβάλλει ένσταση κατά αυτής. Η ένσταση
υποβάλλεται στο Δ.Σ. του ΕΤΕΑ, το οποίο είναι αρμόδιο να αποφασίσει
επί αυτής.
Άρθρο 20
Τρόπος Υπολογισμού Σύνταξης
1. Το ποσό της απονεμόμενης σύνταξης Γήρατος, Αναπηρίας και
Θανάτου ενεργού ασφαλισμένου υπολογίζεται σε ετήσια βάση, ως
ακολούθως ορίζεται.
Το ποσό της σύνταξης αντιστοιχεί στη συσσωρευμένη αξία των
καταβληθεισών εισφορών κατά το χρόνο επέλευσης του
ασφαλιστικού κινδύνου, η οποία πρέπει να είναι ίση με την
παρούσα αξία, στον ίδιο χρόνο, των μελλοντικών καταβολών
της σύνταξης.
Για τον υπολογισμό της σύνταξης, βάσει της ανωτέρω αρχής
ισοδυναμίας, χρησιμοποιείται μαθηματικός τύπος με χρήση ράντας κατά
περίπτωση.
2. Ο γενικός μαθηματικός τύπος υπολογισμού της ετήσιας
απονεμόμενης σύνταξης, σε άτομο ηλικίας κατά τη συνταξιοδότηση,
στο έτος , προκύπτει ως γινόμενο παραγόντων, ως εξής:
(1)
όπου
• η απονεμόμενη ετήσια σύνταξη σε άτομο ηλικίας κατά το
έτος .
• ΣCon, το σύνολο των συσσωρευμένων εισφορών για το σύνολο
του συντάξιμου χρόνου.
• , ο συντελεστής βιωσιμότητας του Ταμείου στο έτος .
• , ο αντίστροφος της κατά περίπτωση ράντας x για άτομο
ηλικίας στη συνταξιοδότηση.
Πλέον τούτων,
α) οι ετήσιες, μηνιαία καταβαλλόμενες, εισφορές συσσωρεύονται
ανατοκιζόμενες κατ’ έτος με επιτόκιο ίσο με την ετήσια μεταβολή
της βάσης υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών το έτος k,
β) ο συντελεστής βιωσιμότητας για το έτος , ορίζεται ως το πηλίκο
του συνόλου των εσόδων, κατά το άρθρο 10 του παρόντος, προς το
σύνολο της συνταξιοδοτικής δαπάνης του έτους -1,
γ) η ράντα x προσδιορίζεται βάσει ατομικών στοιχείων (φύλο, ηλικία
συνταξιοδότησης), στατιστικών δεδομένων και υπολογισμών
(πιθανότητες, προσδόκιμο επιβίωσης) και οικονομικών παραδοχών
(επιτόκιο προεξόφλησης r=1,3%) και υπολογίζεται από την Εθνική
Αναλογιστική Αρχή (ΕΑΑ).
3. Η Σύνταξη Γήρατος υπολογίζεται σύμφωνα με τον γενικό μαθηματικό
τύπο (1).
4. Η Σύνταξη Γήρατος με επιλογή μεταβίβασης σε Δικαιοδόχους
υπολογίζεται σύμφωνα με τον γενικό μαθηματικό τύπο (1),
τροποποιημένο ως προς τον παράγοντα , ο οποίος ισούται πλέον με
τον αντίστροφο αριθμητικής παράστασης , η οποία λαμβάνει υπόψη
την υποχρέωση καταβολής συντάξεων σε Δικαιούχο και Δικαιοδόχους.
(2)
Στους Δικαιοδόχους μεταβιβάζεται ποσοστό της σύνταξης του θανόντος
συνταξιούχου κατά περίπτωση ως εξής:
α) Στο/στη σύζυγο μεταβιβάζεται ποσοστό της σύνταξης του
συνταξιούχου, ανεξαρτήτως της ύπαρξης δικαιοδόχων τέκνων.
β) Στα ορφανά τέκνα μεταβιβάζεται ποσοστό της σύνταξης του
συνταξιούχου ως εξής:
β1) Σε περίπτωση ύπαρξης μέχρι δυο τέκνων, σε κάθε τέκνο.
β2) Σε περίπτωση ύπαρξης πλέον των δυο τέκνων, κάθε τέκνο λαμβάνει
ποσοστό ,όπου c το πλήθος των δικαιοδόχων τέκνων.
Σε κάθε περίπτωση το ποσοστό για το σύνολο των δικαιοδόχων τέκνων
δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της σύνταξης του θανόντος.
Το συνολικό ποσοστό της σύνταξης του θανόντος που μεταβιβάζεται
στους Δικαιοδόχους δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 100%.
5. Η σύνταξη Αναπηρίας υπολογίζεται σύμφωνα με τον γενικό
μαθηματικό τύπο (1). Οι καταβαλλόμενες εισφορές συσσωρεύονται
μέχρι την ημερομηνία επέλευσης της αναπηρίας και γίνεται χρήση της
κατάλληλης κατά περίπτωση ράντας, σύμφωνα με τα χρονικά δεδομένα
ισχύος της αναπηρίας.
Σε περίπτωση διακοπής της αναπηρίας (προσωρινή αναπηρία),
ανεξαρτήτως της νέας κατηγορίας σύνταξης, στην οποία θα εμπίπτει ο
ασφαλισμένος όταν συνταξιοδοτηθεί εκ νέου, για τον υπολογισμό της
νέας σύνταξης θα λαμβάνονται υπόψη και τα καταβληθέντα ποσά
σύνταξης κατά την περίοδο της προσωρινής αναπηρίας.
Συγκεκριμένα, ως βάση υπολογισμού της νέας σύνταξης θα λαμβάνεται
αθροιστικά υπόψη:
α) Η διαφορά των συσσωρευμένων εισφορών και των καταβληθέντων
ποσών στη λήξη της προσωρινής σύνταξης, κεφαλαιοποιημένη κατά την
ημερομηνία έναρξης καταβολής της νέας σύνταξης.
β) Το ποσό των νέων συσσωρευμένων εισφορών που καταβλήθηκαν
μετά τη λήξη της προσωρινής αναπηρίας, κεφαλαιοποιημένο κατά την
ημερομηνία έναρξης καταβολής της νέας σύνταξης.
Όσοι καθίστανται μονίμως ανάπηροι λόγω εργατικού ατυχήματος ή
επαγγελματικής νόσου και δεν θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης, κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 15 του παρόντος, δικαιούνται εφάπαξ παροχής, το
ποσό της οποίας ισούται με τις συσσωρευμένες στην ατομική του
μερίδα ασφαλιστικές εισφορές κατά το χρόνο επέλευσης της αναπηρίας
μόνο ως προς το ποσοστό του εργαζόμενου.
6. Η σύνταξη Θανάτου ενεργού ασφαλισμένου είναι ανάλογη των
συσσωρευμένων εισφορώνΣCon κατά την ημερομηνία θανάτου του
ασφαλισμένου και απονέμεται στους Δικαιοδόχους κατά τα οριζόμενα
στο άρθρο 16 του παρόντος.
α) Τα ορφανά τέκνα λαμβάνουν πρόσκαιρες συντάξεις μέχρι το
έτος της ηλικίας τους, που ισοδυναμούν συνολικά με το
ποσοστό των συσσωρευμένων εισφορών.
Για τον υπολογισμό της σύνταξης c πλήθους ορφανών τέκνων, το
συνολικό ποσοστό επιμερίζεται ισομερώς στα τέκνα με το ποσοστό
κάθε τέκνου να είναι: (4)
Ο υπολογισμός γίνεται βάσει του γενικού μαθηματικού τύπου (1),
τροποποιημένου ως ακολούθως:
(5)
όπου ο παράγοντας ισούται με τον αντίστροφο νέας αριθμητικής
παράστασης , , η οποία λαμβάνει υπόψη την ηλικία του
ορφανού τέκνου , τη μέγιστη ηλικία , τη βέβαιη
ράντα ετήσιων καταβολών για κάθε ορφανό τέκνο και το πλήθος
των καταβολών κατ’ έτος.
β) Ο/η επιζών σύζυγος που διατελεί σε χηρεία, εφόσον συμπληρώσει το
62ο έτος της ηλικίας, λαμβάνει ισόβια σύνταξη που ισοδυναμεί με το
ποσοστό των συσσωρευμένων εισφορών, όπως αυτές θα έχουν
κεφαλαιοποιηθεί κατά τη συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας του.
Για τον υπολογισμό της σύνταξης του/της συζύγου χρησιμοποιείται ο
γενικός μαθηματικός τύπος (1), τροποποιημένος ως ακολούθως:
(6)
όπου
• ισούται με τον αντίστροφο νέας αριθμητικής
παράστασης , , η οποία προκύπτει με χρήση κατάλληλης
ράντας που αντιστοιχεί στην ηλικία του/της συζύγου κατά την
ημερομηνία έναρξης καταβολής της σύνταξης (62ο έτος).
• Σ , το σύνολο των συσσωρευμένων εισφορών Σ κατά την
ημερομηνία θανάτου του ασφαλισμένου, όπως αυτό έχει
κεφαλαιοποιηθεί κατά την ημερομηνία έναρξης καταβολής της
σύνταξης (62ο έτος).
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ισχύει η σχέση:
(3)
γ) Ο υπολογισμός των συντάξεων των Δικαιοδόχων γίνεται σύμφωνα με
τον μαθηματικό τύπο (1).
7. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας, ύστερα από γνώμη του ΔΣ του Ταμείου και πρόταση της
Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, δύναται να επανακαθορίζεται ο ως άνω
τρόπος υπολογισμού της σύνταξης, να τροποποιούνται οι παράμετροι
και οι μαθηματικοί τύποι υπολογισμού του ποσού της, ώστε να
αποφεύγεται η δημιουργία ελλειμμάτων στο Ταμείο.
Άρθρο 21
Τρόπος υπολογισμού Σύνταξης
των ασφαλισμένων μέχρι 31.12.2000
1. Για τους ασφαλισμένους μέχρι 31.12.2000, οι οποίοι
συνταξιοδοτούνται μετά την ισχύ του παρόντος, το ποσό της ετήσιας
απονεμόμενης σύνταξης στο έτος t για άτομο ηλικίαςx στη
συνταξιοδότηση, υπολογίζεται από το μαθηματικό τύπο:
(1)
όπου
: ο συντελεστής βιωσιμότητας
: τα έτη ασφάλισης μέχρι 31.12.2014
: το τμήμα της σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισης μέχρι
31.12.2014
: το τμήμα της σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισης από
01.01.2015 και εφεξής.
Συγκεκριμένα:
α) Για όσους συνταξιοδοτούνται μέχρι 31.12.2014, η σύνταξη
υπολογίζεται αποκλειστικά σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 33 και
34 του ν.2084/1992, όπως αυτές ισχύουν για την επικουρική σύνταξη
όσων ασφαλίζονται πρώτη φορά μετά την 01.01.1993 και τη γενικότερη
νομοθεσία.
Ισχύει προφανώς και η ετήσια απονεμόμενη σύνταξη είναι:
(2)
β) Για όσους συνταξιοδοτούνται μετά την 01.01.2015 το ποσό της
σύνταξης αποτελείται από το άθροισμα δυο τμημάτων σύνταξης, ως
εξής:
β1) Το τμήμα σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισης έως
31.12.2014. Το τμήμα αυτό υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 33 και 34 του ν.2084/1992, όπως αυτές ισχύουν για την
επικουρική σύνταξη όσων ασφαλίζονται πρώτη φορά μετά την
01.01.1993 και τη γενικότερη νομοθεσία.
Ειδικότερα, και μόνο για την ως άνω περίπτωση, ως μηνιαίες συντάξιμες
αποδοχές για τον προσδιορισμό του τμήματος της σύνταξης θα
λαμβάνονται υπόψη οι συντάξιμες αποδοχές βάσει των οποίων
υπολογίσθηκε η σύνταξη του φορέα Κύριας Ασφάλισης.
β2) Το τμήμα σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισης από
01.01.2015 και εφεξής. Το τμήμα αυτό υπολογίζεται σύμφωνα με το
άρθρο 20 του παρόντος.
2. Ο συντελεστής βιωσιμότητας , όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του
παρόντος, εφαρμόζεται στο συνολικό ποσό της σύνταξης που
προκύπτει.
3. Η αναπροσαρμογή των συντάξεων των περιπτώσεων του παρόντος
άρθρου γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος.
4. Σε περίπτωση χορήγησης σε συνταξιούχο μειωμένης σύνταξης από
το φορέα Κύριας Ασφάλισης ή το Δημόσιο, μειώνεται ανάλογα κατά το
ίδιο ποσοστό και η χορηγούμενη σ’ αυτόν επικουρική σύνταξη από το
ΕΤΕΑ, που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισης μέχρι 31.12.2014.
5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας, ύστερα από γνώμη του ΔΣ του Ταμείου και πρόταση της
Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, δύναται να επανακαθορίζεται ο ως άνω
τρόπος υπολογισμού της σύνταξης, να τροποποιούνται οι παράμετροι
και οι μαθηματικοί τύποι υπολογισμού του ποσού της, ώστε να
αποφεύγεται η δημιουργία ελλειμμάτων στο Ταμείο.
Άρθρο 22
Τρόπος υπολογισμού Σύνταξης λόγω Θανάτου
των ήδη συνταξιούχων λόγω Γήρατος ή Αναπηρίας
Επί ήδη συνταξιούχων λόγω Γήρατος ή Αναπηρίας μέχρι 31.12.2014, σε
περίπτωση θανάτου αυτών,ποσοστό της σύνταξής τους μεταβιβάζεται
στα δικαιοδόχα μέλη, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του παρόντος,
ως εξής:
α) Στον/στην σύζυγο που διατελεί σε χηρεία μεταβιβάζεται ποσοστό
40% της σύνταξης του θανόντος, μετά τη συμπλήρωση του 62ου έτους
της ηλικίας.
β) Στα ορφανά τέκνα, μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας,
μεταβιβάζεται ποσοστό 15% για κάθε τέκνο και μέχρι δυο τέκνα. Αν
υπάρχουν περισσότερα των δυο τέκνα, μεταβιβάζεται συνολικά
ποσοστό 30% ισομερώς κατανεμημένο στο κάθε τέκνο.
Άρθρο 23
Αναπροσαρμογή Συντάξεων
Οι καταβαλλόμενες από το ΕΤΕΑ συντάξεις, με απόφαση του Υπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σύμφωνα με το εδάφιο2
της παραγράφου1 του άρθρου 42 του ν.4052/2012,
αναπροσαρμόζονται πριν την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους έτσι ώστε να
μην υπάρχουν ελλείμματα στο έτος αυτό και το επόμενο.
Η αναπροσαρμογή των συντάξεων του έτους t γίνεται σύμφωνα με τον
παρακάτω μαθηματικό τύπο:
(7)
όπου
: η σύνταξη έτους t
: συντελεστής που είναι ο μικρότερος από τους παρακάτω δυο όρους:
[ και [
όπου
: η ετήσια μεταβολή των συντάξιμων αποδοχών έτους t-2
R :το επιτόκιο προεξόφλησης των μελλοντικών καταβολών της σύνταξης
: ο συντελεστής βιωσιμότητας
: ο πληθωρισμός έτους t-1
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας δύναται να τροποποιούνται οι παράμετροι και οι μαθηματικοί
τύποι υπολογισμού των εκάστοτε αναπροσαρμογών του ποσού της
σύνταξης, ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία ελλειμμάτων στο Ταμείο.
Άρθρο 24
Έναρξη καταβολής Σύνταξης
Η σύνταξη λόγω γήρατος και λόγω αναπηρίας αρχίζει να καταβάλλεται
από την ημερομηνία υποβολής από τον ασφαλισμένο της κατά το άρθρο
19 του παρόντος σχετικής αίτησης περί απονομής της.
Η σύνταξη των δικαιοδόχων μελών οικογένειας θανόντος ασφαλισμένου
ή συνταξιούχου γήρατος που έχει προβεί σε δήλωση επιλογής
μεταβίβασης της σύνταξής του στα μέλη της οικογένειάς του, αρχίζει να
καταβάλλεται από την πρώτη του επόμενου μήνα εκείνου κατά τον
οποίο επήλθε ο θάνατος, δεν δύναται όμως να ανατρέξει σε χρόνο
απώτερο του εξαμήνου από την ημέρα υποβολής της αίτησης περί
απονομής της συντάξεως.
Άρθρο 25
Λήξη δικαιώματος Σύνταξης
Το δικαίωμα σύνταξης λήγει:
1.Επί συντάξεως λόγω Γήρατος, στο τέλος του μήνα κατά τον
οποίοεπήλθε ο θάνατος του συνταξιούχου.
2.Επί συντάξεως λόγω Αναπηρίας, στο τέλος του μήνα κατά τον οποίο:
α) οδικαιούχοςανάπηρος έπαυσε να πληροί τις προϋποθέσεις αναπηρίας,
σύμφωνα με τη συνταξιοδοτική απόφαση του φορέα κύριας ασφάλισηςή
του Δημοσίου, ή
β) επήλθε ο θάνατος του δικαιούχου.
3.Επί συντάξεως λόγω Θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου λόγω
γήρατος, που έχει προβεί σε επιλογή μεταβίβασης της σύνταξής του στα
μέλη της οικογένειάς του, το δικαίωμα σύνταξης λήγει:
α) του/της επιζώντος συζύγου στο τέλος του μήνα κατά τον οποίο
τελέσθηκε γάμος ή επήλθε ο θάνατός του,
β) των τέκνων στο τέλος του μήνα κατά τον οποίο συμπλήρωσαν το
18οέτος της ηλικίας τους.
Άρθρο 26
Αναστολή της Σύνταξης
1. Η καταβολή της σύνταξης Γήρατος αναστέλλεται όταν ο
συνταξιούχος αναλάβει εργασία για την οποία ασφαλίζεται υποχρεωτικά
στο ΕΤΕΑ. Στην περίπτωση αυτή ο συνταξιούχος ασφαλίζεται εκ νέου
στο ΕΤΕΑ από την ημερομηνία έναρξης της εργασίας, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στον παρόντα και διακόπτεται η καταβολή της σύνταξής του
από το τέλος του προηγούμενου της ανάληψης της εργασίας μήνα.
2. Σε περίπτωση άρσης των λόγων της αναστολής, χορηγείται νέα
σύνταξη μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου.
3. Κατά τη χορήγηση της νέας σύνταξης, ανεξαρτήτως της κατηγορίας
στην οποία θα εμπίπτει ο συνταξιούχος, για τον υπολογισμό του νέου
ποσού της, θα λαμβάνονται υπόψη και τα καταβληθέντα ποσά σύνταξης
κατά την περίοδο πριν την αναστολή της (πρόσκαιρη καταβολή
συντάξεων).
Για τη βάση υπολογισμού της νέας σύνταξης ισχύουν τα οριζόμενα στην
παράγραφο 5 του άρθρου 20 του παρόντος για την προσωρινή
αναπηρία.
Άρθρο 27
Παραγραφή
Σε περίπτωση εξαφάνισης ή ανάκλησης “εν όλω” ή “εν μέρει” οριστικής
συνταξιοδοτικής απόφασης, δεν επιτρέπεται, για κανένα λόγο, η
αναγνώριση αναδρομικών απαιτήσεων σε βάρος του ΕΤΕΑ από
συντάξεις ή διαφορές συντάξεων, πέραν της πενταετίας από την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης του ενδιαφερομένου ή της έκδοσης
της απόφασης, όταν η ανάκληση ή η εξαφάνιση γίνεται αυτεπαγγέλτως.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 137 του ν.3655/2008
όπως εκάστοτε ισχύει.
Άρθρο 28
Εκχώρηση, Κατάσχεση, Επιστροφή αχρεωστήτως
καταβληθεισών συντάξεων, Συμψηφισμός, Παραγραφή
απαιτητών συντάξεων
1.Οι συντάξεις του ΕΤΕΑ δεν εκχωρούνται ούτε κατάσχονται.
Εξαιρετικά επιτρέπεται η κατάσχεση μέχρι του του ποσού της
συντάξεως λόγω διατροφής συζύγου, κατιόντων ή ανιόντων.
2.Κάθε σύνταξη αχρεωστήτως καταβληθείσα από το ΕΤΕΑ επιστρέφεται
εντόκως, αναζητείται δε κατά τις διατάξεις περί αναγκαστικής είσπραξης
των καθυστερούμενων εισφορών του ΕΤΕΑ. Συμψηφισμός κατά δόσεις
με τις χορηγούμενες συντάξεις επιτρέπεται προς απόσβεση οφειλής των
δικαιούχων προς το ΕΤΕΑ.Ο συμψηφισμός για το λόγο αυτό ενεργείται
απ’ ευθείας από το ΕΤΕΑ.
Άρθρο 29
Υποχρεώσεις συνταξιούχων
1. Κάθε συνταξιούχος υποχρεούται να κοινοποιεί αμέσως εγγράφως στο
ΕΤΕΑ κάθε μεταβολή που επέρχεται στην προσωπική, οικογενειακή και
επαγγελματική του κατάσταση, ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, που είναι
δυνατόν να επιφέρει αλλαγή, αναστολή ή διακοπή στην χορηγούμενη
σύνταξη.
2. Κοινοποίηση στο ΕΤΕΑ οποιασδήποτε ανωτέρω μεταβολής, μετά την
παρέλευση τριμήνου από την ημέρα κατά την οποία αυτή επήλθε,
συνεπάγεται την επιστροφή ποσών που ελήφθησαν αχρεωστήτως,
εντόκως, με το ισχύον εκάστοτε επιτόκιο για τις απαιτήσεις του
Δημοσίου.
Άρθρο30
Μεταβατικές διατάξεις
1.Επί ταυτόχρονης υπαγωγής στην ασφάλιση ή συνέχιση της ασφάλισης
σε περισσότερους του ενός εκ των εντασσόμενων στο ΕΤΕΑ ταμείων -
τομέων ή κλάδων, μετά την ένταξη αυτών στο ΕΤΕΑ, θεωρείται άκυρη η
ασφάλιση στο εντασσόμενο ταμείο-τομέα ή κλάδο, το οποίο επιλέγει ο
ασφαλισμένος με δήλωσή του, που υποβάλλεται στο ΕΤΕΑ και στον
οικείο εργοδότη εντός τριών μηνών από την ισχύ του παρόντος.
Oι ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου που καταβλήθηκαν υπέρ του
εντασσόμενο ταμείο-τομέα ή κλάδο, στο οποίο ακυρώνεται η ασφάλιση,
μετά την ένταξη αυτού στο ΕΤΕΑ, επιστρέφονται άτοκα στον
ασφαλισμένο.
2. Επί ασφάλισης σε περισσότερα του ενός εκ των εντασσόμενων στο
ΕΤΕΑ ταμείων – τομέων και κλάδων μέχρι εντάξεως αυτών στο ΕΤΕΑ, ο
χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε διαδοχικά στο εντασσόμενα
στο ΕΤΕΑ ταμεία – τομείς και κλάδους μέχρι εντάξεως τους στο ΕΤΕΑ,
λογίζεται ότι διανύθηκε στην ασφάλιση του ΕΤΕΑ. Ο χρόνος παράλληλης
ασφάλισης σε περισσότερα του ενός εκ των εντασσόμενων στο ΕΤΕΑ
ταμείων – τομέων και κλάδων μέχρι εντάξεως αυτών στο ΕΤΕΑ,
προσμετράται για την προσαύξηση της σύνταξης κατά ποσοστό 1% για
κάθε προσμετρούμενο έτος παράλληλης ασφάλισης.
3.Πρόσωπα τα οποία είναι συνταξιούχοι των ενταχθέντων στο ΕΤΕΑ
ταμείων - τομέων και κλάδων, κατά την ημερομηνία ένταξής τους στο
ΕΤΕΑ, εφόσον οι συντάξεις τους είναι της αυτής αιτίας, δικαιούνται από
το ΕΤΕΑ σύνταξη ίση με το άθροισμα των καταβαλλόμενων συντάξεων
από τα ενταχθέντα στο ΕΤΕΑ ταμεία - τομείς και κλάδους.
Σε περίπτωση που οι συντάξεις προέρχονται από διαφορετικές αιτίες, το
ΕΤΕΑ εξακολουθεί να καταβάλει αυτές χωριστά.
4.Πρόσωπα τα οποία, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος,
κατέστησαν συνταξιούχοι λόγω γήρατος ή αναπηρίας ενός εκ των
ενταχθέντων στο ΕΤΕΑ ταμείων - τομέων και κλάδων και παράλληλα
είναι ασφαλισμένοι ή έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα σε
κάποιον άλλο από τα ενταχθέντα στο ΕΤΕΑ ταμεία - τομείς και κλάδους,
δικαιούνται με αίτησή τους, οποτεδήποτε, να ζητήσουν την
προσμέτρηση του χρόνου ασφάλισης τους για την προσαύξηση της
σύνταξής τους. Στην περίπτωση αυτή η σύνταξή τους προσαυξάνεται με
ποσοστό 1% για κάθε επιπλέον έτος ασφάλισης που θα προσμετρηθεί.
5. Εκκρεμείς αιτήσεις κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος
εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο
υποβολής τους.
6. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται επί των αιτήσεων που
υποβάλλονται από ενάρξεως ισχύος του και εξής, ανεξαρτήτως χρόνου
επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου.
7. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του
παρόντος ή κατά το μέρος που ρυθμίζει διαφορετικά θέματα που
διέπονται από τις διατάξεις των άρθρων αυτών καταργείται.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου