ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΕ.
Η Π.Ε.Σ.ΕΚ σε έχει ΑΝΑΓΚΗ και την έχεις ΑΝΑΓΚΗ. Από την πενιχρή σύνταξή σου ενίσχυσε την Ένωση. Γράψου στο σωματείο και ενημέρωσε και άλλους για την λειτουργία του. Κατέβασε την Αίτηση εγγραφής και ενημέρωσε μας με όποιον τρόπο σε εξυπηρετεί.
ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

menu

.

Print Friendly and PDF

Πέμπτη, 1 Αυγούστου 2013

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΠΕΙΓΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
& ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Tαχ. Δ/νση : Σταδίου 29
Ταχ. Κωδικας: 10110
Fax : 2103368148
Τηλέφωνα : 2103368156, -7
E-mail : proasf@ggka.gr
Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2012
Αριθμ. Πρωτ.: Φ.80020/οικ.26444/975
Προς: ΕΤΕΑ
α. Γραφείο Προέδρου προσωρινού ΔΣ
β. Δ/νση Ασφάλισης & Παροχών
γ. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Πειραιώς 9 -11, 10552 Αθήνα
Κοιν.: ΙΚΑ – ΕΤΑΜ Διοίκηση
Γεν. Δ/νση Ασφ/κών Υπηρεσιών
α. Δ/νση Ασφάλισης & Εσόδων
β. Δ/νση Παροχών
Αγ. Κωνσταντίνου 8, 10241 Αθήνα
ΘΕΜΑ:
Γνωστοποίηση διατάξεων της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου ΙΑ.6. του άρθρου
πρώτου του ν.4093/2012 (Α΄ 222) – Κατάργηση ειδικής συνδικαλιστικής σύνταξης
και νομοθεσίας τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ.

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 222/12.11.2012, τεύχος Α΄, δημοσιεύτηκε ο νόμος 4093/2012
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα
Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-
2016», στο άρθρο πρώτο, παράγραφο ΙΑ, υποπαράγραφο ΙΑ.6., περίπτωση 4 του οποίου ρυθμίζονται
θέματα που αφορούν την κατάργηση από 1.1.2013 των συνδικαλιστικών συντάξεων και της
νομοθεσίας του τέως ΤΕΑΕΥΕΕΟ.
Ειδικότερα, με τις διατάξεις της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου ΙΑ.6. της παραγράφου
ΙΑ του άρθρου πρώτου ρυθμίζονται τα εξής:
1. Κατάργηση ειδικών συνδικαλιστικών συντάξεων τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ.
α. Με το πρώτο εδάφιο προβλέπεται ότι από 1.1.2013 διακόπτεται η καταβολή σύνταξης από
το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (τέως ΕΤΕΑΜ) σε εκπροσώπους συνδικαλιστικών
οργανώσεων και τα δικαιοδόχα μέλη τους που συνταξιοδοτήθηκαν για την ιδιότητά τους αυτή με βάση
καταστατικές διατάξεις του τέως Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Εκπροσώπων και Υπαλλήλων
Εργατικών Επαγγελματικών Οργανώσεων (ΤΕΑΕΥΕΕΟ).
Η ρύθμιση αυτή εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο εξορθολογισμού του ασφαλιστικού
συστήματος και εξοικονόμησης πόρων και κρίθηκε αναγκαία για τους ακόλουθους λόγους:
Tο τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ, το οποίο συστάθηκε με τις διατάξεις του α.ν. 971/1937 (Α΄ 482),
συγχωνεύτηκε, ως γνωστόν, από 1.5.1999 στο τ. ΙΚΑ – TEAM (στη συνέχεια ΕΤΕΑΜ και σήμερα
ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-ΓΥΥ
2
ΕΤΕΑ) με το άρθρο 26 του ν. 2676/1999 (Α' 1). Στο τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ ασφαλίζονταν δύο κατηγορίες
προσώπων: α) οι εκπρόσωποι εργατικών επαγγελματικών οργανώσεων και β) οι υπάλληλοι των
ανωτέρω οργανώσεων και του Ταμείου (μέχρι 27.4.1978).
Μετά τη συγχώνευση, οι ασφαλισμένοι του κατέστησαν ασφαλισμένοι του ΕΤΕΑΜ,
εξακολούθησαν όμως να διέπονται από τις εξαιρετικά ευνοϊκές καταστατικές διατάξεις του
τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ και να λαμβάνουν ειδική συνδικαλιστική σύνταξη παράλληλα με την επικουρική
σύνταξη λόγω εργασίας, σε μη ανταποδοτική βάση εισφορών – παροχών, και χωρίς εφαρμογή των
διατάξεων περί διπλοσυνταξιούχων. Η χορήγηση από το ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ) των ανωτέρω ειδικών
συνδικαλιστικών συντάξεων διακόπτεται από 1.1.2013.
β. Στο πλαίσιο, βέβαια, της κοινωνικής μέριμνας προς τις πλέον ευπαθείς ομάδες, με το
δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης 4 του υποπαραγράφου ΙΑ.6. προβλέπεται, κατ’ εξαίρεση, η
συνέχιση καταβολής της σύνταξης στα πρόσωπα της ανωτέρω κατηγορίας (εκπροσώπους
συνδικαλιστικών οργανώσεων) και τα μέλη της οικογενείας τους, εφόσον δεν εργάζονται και δεν
λαμβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε άλλο φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, ανεξαρτήτως
ονομασίας και νομικής μορφής, ή το Δημόσιο.
γ. Με το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης 4 ορίζεται ότι από 1.1.2013 εξαιρούνται από την
ασφάλιση του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ) οι εκπρόσωποι συνδικαλιστικών οργανώσεων που απέκτησαν την
ιδιότητά τους αυτή μέχρι τη συγχώνευση του τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ στο τ. ΕΤΕΑΜ, δηλαδή μέχρι 30.4.1999,
για την οποία υπήγοντο στην ασφάλιση του συγχωνευθέντος Ταμείου.
Ήδη, κατ’ εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 26 του ν. 2676/1999, εξαιρούνται από την
ασφάλιση του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ) όσοι αποκτούν την ιδιότητα του εκπροσώπου εργατοϋπαλληλικής
οργάνωσης από 1.5.1999.
2. Κατάργηση καταστατικών διατάξεων του τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ
Με το τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης 4 καταργούνται οι ευνοϊκές καταστατικές διατάξεις
του τέως ΤΕΑΕΥΕΕΟ, οι οποίες εξακολούθησαν να ισχύουν μετά τη συγχώνευσή του στο τ. ΕΤΕΑΜ
και από 1.1.2013 οι ασφαλισμένοι του τ. Ταμείου, οι οποίοι ήταν υπάλληλοι συνδικαλιστικών
οργανώσεων ή του συγχωνευθέντος Ταμείου, καθώς και οι συνταξιούχοι της κατηγορίας αυτής
διέπονται από τις καταστατικές διατάξεις του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ) και τις διατάξεις της γενικότερης
νομοθεσίας.
Επισημαίνεται ότι η ρύθμιση αυτή καταλαμβάνει, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της περ. 4
και τις εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης ή αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης ή χορήγησης άλλων
παροχών βάσει καταστατικών διατάξεων του τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ, για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί μέχρι
31.12.2012 οριστική απόφαση.
ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-ΓΥΥ
3
Παρακαλούμε για την ορθή εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων και τις άμεσες ενέργειες
αρμοδιότητάς σας. Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.
Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
3. Γραφείο Γενικής Διευθύντριας ΚΑ
4. Γραφείο Γενικού Διευθυντή ΔΥ
5. γραφείο Γενικής Διευθύντριας Οικ. Υπηρεσιών
6. Όλες τις Δ/νσεις της ΓΓΚΑ, το Τμήμα Διαδοχικής
Ασφάλισης & το ΚΠΑΣ «ΙΡΙΔΑ»
7. Δ/νση Πρόσθετης Ασφάλισης
Τμήμα Α΄ (3 αντίγραφα)
Η Γενική Διευθύντρια ΚΑ
Δρ. Άρτεμις Αναγνώστου - Δεδούλη

7 σχόλια:

 1. καλά τόσο καιρό γιατί κρύβατε αυτό το λαυράκι. Υπήρχε ειδική σύνταξη συνδικαλιστών; αισθάνομαι αηδία. Γι' αυτό είμαστε σε τέτοια χάλια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Είναι ντροπή να υπάρχει συνδικαλιστική σύνταξη. την παίρναν και οι αριστεροί συνδικαλιστές; μια έρευνα εκ μέρους σας θα ήταν ενδιαφέρουσα. Ν. Ασλαν. Θεσσαλονίκη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. θα ήταν ενδιαφέρον να μαθαίναμε ποιοι έπαιρναν συνδικαλιστική σύνταξη.Είναι δυνατόν με νόμο του 1937( Μεταξά) να έπαιρναν σύνταξη; Μήπως δεν είναι ακριβώς έτσι;Τί λέει η ΓΣΕΕ επί αυτού; Ας κάνει ένα ερώτημα το σωματείο μας.
  Β.Λ ΠΕΡΑΜΑ


  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. προτού δημοσιευθεί ένα τέτοιο έγγραφο, μήπως θάπρεπε να είχε γίνει έλεγχος ποιοι έχουν πάρει΄τέτοια σύνταξη; Είναι πολύ βαρύ να έχουν πάρει όλοι σύνταξη και να μην το έχουν αρνηθεί κάποιοι. Δεν πιστεύετε ότι έτσι έπρεπε να γίνει; Συμφωνώ με τον προηγούμενο συνάδελφο να είχατε ρωτήσει τη ΓΣΕΕ και τον Ρωμανιά. Σπυρ. Α. Κεφαλλονιά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Για να είμαι ειλικρινής, δεν είχα σε εκτίμηση τους συνδικαλιστές. Γιατί πρώτοι και καλύτεροι εξαγόραζαν τη συνδικαλιστκή τους δράση με διευθυντιλήκια και προϊσταμένους γραφείων ή καλύτερα διευθύνσεων.Πολλοί έπιαναν θέσεις στα κομματικά γραφεία, για να μην μπαίνουν στα σχολεία. Υπάρχουν εξαιρέσεις, μετρήστε τους, για να δείτε ,αν έχω δίκιο. θα μου πείτε είναι σημαντικό να γίνονται διευθυντές οι συνδικαλιστές; Εσύ γιατί έγινες; Το δέχομαι και έγώ έγινα διευθυντής,αλλά έχω το θετικό ότι δεν ήμουνα συνδικαλιστής. Αλλά δεν περίμενα ότι θα φτάνανε στο σημείο να παίρνουνε συνδικαλιστικές συντάξεις. γι' αυτό σύντομα ονόματα επίσημα, για να δούμε ποιοι πήραν και παίρνουνε. όχι για να δικαιωθούν οι απόψεις μου περί συνδικαλισμού, αλλά για καταλάβουμε γιατί ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ μηδίζουν. Παίρνω το θάρρος και σας γράφω, επειδή οι κρίσεις σας, για ΑΔΕΔΥ και ΓΣΕΕ είναι οξυδερκείς και έχετε δίκιο. Και γιατί τολμήσατε να ΄βγάλετε στη φόρα ένα τέτοιο έγγραφο.Και γιατί οι ανακοινώσεις έχουν μια ειλικρίνεια. Δ. Διοκ. δάσκαλος, συνταξιούχος, πρώην διευθυντής με επιλογή και αξιολόγηση. Θεσσαλονίκη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΚΚΕ

  Κυβέρνηση, κόμματα του συστήματος και οι μηχανισμοί τους παριστάνουν ότι δεν γνώριζαν την ύπαρξη του γνωστού Ταμείου των εργατοπατέρων, όταν προκλητικά και για χρόνια αγνοούσαν τη θέση του ΚΚΕ και των συνδικαλιστών του που κατήγγελλαν την ύπαρξή του και απαιτούσαν να καταργηθεί. Σκόπιμα αποσιωπούν ότι αυτές τις συντάξεις της ντροπής δεν τις έπαιρναν οι συνδικαλιστές στελέχη και μέλη του ΚΚΕ, ότι στο παρελθόν υπήρξαν κάποιοι κομμουνιστές συνδικαλιστές που διαγράφηκαν από το Κόμμα επειδή δεν εφάρμοσαν αυτή τη θέση του Κόμματος.

  Επίσης κρύβουν ότι οι συνδικαλιστικές συντάξεις είναι μόνο μια μορφή χρηματικής επιβράβευσης των εργοδοτικών και κυβερνητικών συνδικαλιστών. Και αν τις καταργήσουν, θα συνεχίσουν να τους στηρίζουν με άλλους τρόπους, γιατί αυτοί οι συνδικαλιστές είναι πολύ χρήσιμοι και αναντικατάστατοι για τους καπιταλιστές και το σύστημα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. το ΚΚΕ μπορεί να λέει ότι κόμματα του συστήματος και οι μηχανισμοί τους γνώριζαν τις συνδικαλιστικές συντάξεις και το ίδιο τις γνώριζε, αλλά γιατίκάθε φορά δεν το έβαζε στη Βουλή; Γιατί προεκλογικά δεν το έκανε θέμα; Εγώ προσωπικά έπεσα από τα σύννεφα. Γι' αυτό πάμε κατά διαβόλου. Νίκ. Βασιλειάδης. Πειραιάς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή