ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΕ.
Η Π.Ε.Σ.ΕΚ σε έχει ΑΝΑΓΚΗ και την έχεις ΑΝΑΓΚΗ. Από την πενιχρή σύνταξή σου ενίσχυσε την Ένωση. Γράψου στο σωματείο και ενημέρωσε και άλλους για την λειτουργία του. Κατέβασε την Αίτηση εγγραφής και ενημέρωσε μας με όποιον τρόπο σε εξυπηρετεί.
ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

menu

.

Print Friendly and PDF

Τρίτη, 12 Μαρτίου 2013

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Άρθρο 01: Προκαταβολή Σύνταξης

1. Οι διατάξεις του άρθρου 57 του π.δ. 169/2007 (ΦΕΚ 210 Α’) αντικαθίστανται ως εξής:
«Άρθρο 57
Προκαταβολή σύνταξης
1. Ο μόνιμος ή ισόβιος υπάλληλος ή μόνιμος στρατιωτικός, που αποχωρεί από την Υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης, λαμβάνει κατά μήνα και μέχρι την ημερομηνία έναρξης πληρωμής της σύνταξής του προκαταβολή σύνταξης, το ποσό της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του βασικού μισθού του μισθολογικού κλιμακίου ή του βαθμού που έφερε κατά το χρόνο της αποχώρησής του, προσαυξημένου με το πενήντα τοις εκατό (50%) του τυχόν επιδόματος χρόνου υπηρεσίας. Ειδικά για τα πρόσωπα του άρθρου 4 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α), που υπάγονται στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου, το ανωτέρω ποσοστό υπολογίζεται επί του βασικού μισθού του μισθολογικού κλιμακίου, που έφερε ο υπάλληλος κατά την 31-10-2011.
Η προκαταβολή σύνταξης υπολογίζεται με βάση τα στοιχεία του Δελτίου Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης Υπαλλήλου – Λειτουργού (ΔΑΥΚ), τα οποία πρέπει να περιέρχονται ηλεκτρονικά στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λύσης της σχέσης του υπαλλήλου ή μόνιμου στρατιωτικού. Το χρονικό διάστημα καταβολής της δεν μπορεί να υπερβεί τους οκτώ (8) μήνες. Το ανωτέρω ποσό, κατά την καταβολή του, υπόκειται σε κρατήσεις για υγειονομική περίθαλψη και παρακράτηση φόρου εισοδήματος, ενώ απαλλάσσεται από κάθε άλλη κράτηση ή εισφορά.
Η πρώτη καταβολή του ανωτέρω ποσού, αναδρομικά από την επομένη της ημερομηνίας λύσης της σχέσης του υπαλλήλου ή μόνιμου στρατιωτικού, διενεργείται το αργότερο σε σαράντα (40) ημέρες από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής περιέλευσης των ανωτέρω στοιχείων του υπαλλήλου στην Υπηρεσία Συντάξεων του ΔΑΥΚ.
Ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Διεύθυνσης Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Συντάξεων μπορεί με την έκδοση σχετικής αιτιολογημένης πράξης να διακόψει την καταβολή της προκαταβολής σύνταξης, εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την καταβολή της.
Οι ανωτέρω αποδοχές δεν καταβάλλονται:
α) σε περίπτωση απόλυσης για πειθαρχικό παράπτωμα ή υπηρεσιακή ανεπάρκεια των μόνιμων ή ισόβιων υπαλλήλων,
β) σε περίπτωση παραίτησης του υπαλλήλου ή στρατιωτικού που δεν έχει συμπληρώσει τα έτη ασφάλισης για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 26 του Κώδικα αυτού όπως ισχύει,
γ) σε περίπτωση που η σύνταξη δεν είναι άμεσα καταβλητέα λόγω μη συμπλήρωσης του προβλεπομένου ορίου ηλικίας για την καταβολή της και
δ) σε περίπτωση απόλυσης λόγω ανικανότητας ή θανάτου στην Υπηρεσία. Ειδικά στις περιπτώσεις αυτές η σύνταξη καταβάλλεται στους δικαιούχους κατά απόλυτη προτεραιότητα.
2. Ο μόνιμος ή ισόβιος υπάλληλος, που επανέρχεται στην υπηρεσία, ή ο έφεδρος στρατιωτικός, που ανακαλείται από την αποστρατεία στην ενεργό υπηρεσία, δικαιούται να λάβει πάλι προκαταβολή σύνταξης σύμφωνα με τους όρους της προηγούμενης παραγράφου, αν η νέα υπηρεσία του είναι τουλάχιστον διετής, πραγματική και συνεχής.
3. Σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου, καταβάλλεται ως προκαταβολή σύνταξης στον επιζώντα σύζυγο και στα τέκνα του, εφόσον γι’ αυτά συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 5 και 31 του Κώδικα αυτού όπως ισχύει, ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) ολόκληρης της σύνταξής του. Σε περίπτωση που αποβιώσει ο υπάλληλος, ο οποίος έχει αποχωρήσει από την Υπηρεσία και βρίσκεται σε αναστολή καταβολής της σύνταξής του λόγω μη συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης, το ποσό της προκαταβολής σύνταξης, που καταβάλλεται στον επιζώντα σύζυγο και στα τέκνα του, εφόσον γι’ αυτά συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 5 και 31 του Κώδικα αυτού όπως ισχύει, ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων (400) ευρώ μηνιαίως.
4. Ποσά, που καταβλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, συμψηφίζονται με τα ποσά που θα καταβληθούν ως αναδρομικά της σύνταξης. Εάν το ποσό των αναδρομικών της σύνταξης δεν επαρκεί για τον κατά τα ανωτέρω συμψηφισμό, το υπόλοιπο προς συμψηφισμό ποσό θα παρακρατηθεί από την καταβαλλόμενη σύνταξη σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 60 του Κώδικα αυτού, όπως ισχύει.
5. Στις περιπτώσεις μελλοντικής καταβολής της σύνταξης λόγω μη συμπλήρωσης του κατά περίπτωση ισχύοντος ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης, ο κατά τα ανωτέρω συμψηφισμός της προκαταβολής σύνταξης θα διενεργηθεί κατά την καταβολή της σύνταξης. Το ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις που ο υπάλληλος ή ο στρατιωτικός αποχώρησε από την Υπηρεσία, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί, αλλά λόγω πλάνης περί τα πραγματικά περιστατικά δεν πληροί τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και, ως εκ τούτου, επανέρχεται στην Υπηρεσία.»
2. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν εφαρμογή και για όσους έχουν ασφαλισθεί για πρώτη φορά σε Ασφαλιστικό Οργανισμό κύριας ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένου και του Δημοσίου, από 1-1-1993 και μετά.
3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο χρόνος έναρξης εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου αυτού και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την καταβολή της προκαταβολής σύνταξης καθώς και τον έλεγχο των καταβαλλόμενων ποσών. Με ίδια απόφαση μπορεί να επαναπροσδιορίζεται το χρονικό διάστημα καταβολής της προκαταβολής σύνταξης, καθώς και η επέκταση της προκαταβολής σύνταξης σε όσους έχουν αποχωρήσει από την Υπηρεσία και η υπόθεσή τους εκκρεμεί στην Υπηρεσία Συντάξεων μέχρι το χρόνο έναρξης εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου αυτού.
4. α. Η πράξη κανονισμού της σύνταξης του υπαλλήλου ή του στρατιωτικού εκδίδεται εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης της σχετικής αίτησης στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου αναστέλλεται μόνο σε περίπτωση διενέργειας σχετικής αλληλογραφίας από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και συνεχίζεται από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης του σχετικού απαντητικού εγγράφου.
β. Ο κανονισμός της σύνταξης του Δημοσίου διενεργείται κατ’ απόλυτη σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία που περιήλθε η σχετική αίτηση στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
5. Η αίτηση συνταξιοδότησης του υπαλλήλου ή στρατιωτικού μαζί με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, όπως αυτά ορίζονται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, αποστέλλονται από την Υπηρεσία του στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία που φέρει το ΦΕΚ, στο οποίο δημοσιεύεται η λύση της δημοσιοϋπαλληλικής του σχέσης.
6. Παραβίαση των ανωτέρω διατάξεων, καθώς και παραβίαση των προθεσμιών των παρ. 4 (περ. α’) και 5 καθώς και αυτών του τρίτου και πέμπτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 57 του π.δ. 169/2007, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, συνιστά:
α. ποινικό αδίκημα, κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 256 ΠΚ (απιστία σχετική με την υπηρεσία), 259 ΠΚ (παράβαση καθήκοντος) και 261 ΠΚ (παρότρυνση υφισταμένων και ανοχή) και
β. πειθαρχικό παράπτωμα, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 106 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α) για τους, κατά περίπτωση, εμπλεκομένους της αρμόδιας Διεύθυνσης και τιμωρείται με την πειθαρχική ποινή της περ. β) του άρθρου 107 του ίδιου νόμου, όπως ισχύει.
Τα ανωτέρω έχουν ανάλογη εφαρμογή και στην περίπτωση παραβίασης των διατάξεων της περ. β της ανωτέρω παρ. 4.
7. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν έχουν εφαρμογή για τους υπαλλήλους των ΝΠΔΔ που διέπονται από το ίδιο με τους δημοσίους υπαλλήλους συνταξιοδοτικό καθεστώς και των οποίων οι συντάξεις δεν καταβάλλονται από το Ελληνικό Δημόσιο. Ειδικά για τα πρόσωπα αυτά εξακολουθούν να ισχύουν οι τροποποιούμενες με το άρθρο αυτό διατάξεις του άρθρου 57 του π.δ. 169/2007.

ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ  ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ


 •  ΝΤΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
  Με σημερινό βασικό 1940 Χ 3 ίσον 5820 θα ήταν οι τρίμηνες αποδοχές που ίσχυαν
  Ο αντίστοιχος βασικός μισθός το 2011 ήταν 1505 Χ 50% ίσον 752,5 Χ 8 (αν το δώσουν)6020 δηλαδή 200 ευρώ επι πλέον και το συνολικό ποσό θα κατανεμηθεί σε 8 μήνες ενώ στις τρίμηνες αποδοχές σε τρείς μήνες ΠΙΣΤΕΥΩ τελικά ότι ΔΙΑΠΙΣΤΏΣΑΤΕ ότι δεν κοστίζει τίποτε αντίθετα προσέθεαε στο ΙΜΑΤΖ όμως κανεις σήμερα δεν είναι χαζός ………
  Η πρότασή μου, αν θέλετε και ουσιαστικά να ανασάνουν αυτοί που θέλουν να βγούν στην στη σύνταξη και διστάζουν γιατί θα μείνουν χωρίς μισθό, είναι να δώσετε το πολύ οκτάμηνες αποδοχές αντί για τις τρίμηνες που ίσχυαν αν θέλετε να γίνετε πιστευτοί ότι πράγματι νοιάζεστε για όσους θέλουν να παραιτηθούν και σκέφτονται το χρόνο που θα περιμένουν μέχρι να βγει η απόφαση συνταξιοδότησής τους και αυτοί να πάρουν σύνταξη σε δέκα το πολύ μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ.
  Αυτά που προτείνετε εσείς στην ουσία θα αφήσουν τον παραιτούμενο, για δύο μήνες από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής, χωρίς μισθό και τις υποχρεώσεις του να τρέχουν
 •  | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΡΑΝΑΣ
  Γιατί μόνο το 50% και αυτο μόνο για 8 μήνες?
  Ποιός μας εγγυάται οτι στο μεταξύ θα προχωρά η διαδικασία για την οριστική σύνταξη και δεν αποτελεί ενα πυροτέχνημα για όσους τσιμπήσουν και μετα έχει ο θεός.Αυτό με κάνει να το σκεφθώ γιατι ετσι και αλλοιώς μεχρι σήμερα με τισ τρίμηνες αποδοχές που επαιρνε κάποιος τα ίδια ακριβώς ηταν σε ποσό ,αφού υπολογιζόταν επι του τελευταιου του μισθού χωρις κρατησεις .Τουλάχιστον μην βαζετε περιορισμό 8 μηνών αλλα «μέχρι την καταβολή της οριστικής σύνταξης»,για να το παρω απόφαση να υποβάλλω παραιτηση και να συνεχίσω να ζω αξιοπρεπώς και οχι μετα απο 8 μηνες να ζητιανευω για να ζήσω.Ειδικά όσοι έχουν πάνω απο 30 ετη δημόσιας υπηρεσίας να παιρνουν το 70% του μισθου τους .

 •  | Δημήτριος Πατσιούλης,
  Στην πραγματικότητα τροποποιείται το καθεστώς των τρίμηνων αποδοχών. Τι νόημα έχει ο περιορισμός των οκτώ μηνών; Αν σκέπτεσθε πραγματικά τους αναμένοντες σύνταξη, την ένδεια και τη μιζέρια στην οποία καταλήγουν πολλοί από αυτούς καθώς οι ελάχιστες αποταμιεύσεις τους έχουν εξαφανιστεί, τότε το 50% του βασικού μισθού πρέπει να υπολογίζεται στον τρέχοντα βασικό μισθό και όχι στο βασικό μισθό του 2011 και να παρατείνεται μέχρις ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία συνταξιοδότησης και γίνει ο συμψηφισμός εισπραχθέντων – οφειλομένων. Οταν στην διαδοχική ασφάλιση ο χρόνος απονομής της σύνταξης είναι 24 μήνες τοτε οι 8 μήνες είναι λίγοι. Εκτός αν η σύνταξη από σημερα θα βγαίνει μεσα σε 8 μήνες. Θα είναι πραγματικό θαύμα. Γνωρίζετε ότι π.χ. στο Υπουργείο Δικαιοσύνης με τις συντάξεις των υπαλλήλων ασχολείται ουσιαστικά ένας υπάλληλος και ο χρόνος παραμονής των δικαιολογητικών εκεί πριν διαβιβαστούν στο Γ.Λ.Κ. πλησιάζει και τους έξη μήνες; Προσθέστε άλλους οκτώ μήνες στο Γ.Λ.Κ. για να ανοίξουν το φάκελλο πάμε αισίως στους δεκατέσσερεις. Αν υπάρχει διαδοχική προσθέστε την αέναη αλληλογραφία και ξεπερνάμε τα δύο χρόνια για συνταξιοδότηση, εφόσον…ζεί ο υποψήφιος συνταξιούχος.
  Ευχαριστώ για τη δυνατότητα σχολιασμού που μας δίνετε.
  Δημήτρης
 • | ΔΕΣΠΟΙΝΑ
   
  θα έπρεπε να χορηγείται το εφάπαξ άμεσα με την αίτηση για παραίτηση του υπαλλήλου όπως γίνεται π.χ.στη Βουλή ,στον Τραπεζικό τομέα , κλπ, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζονται τα έξοδα διαβίωσής μέχρι τη συνταξιοδότηση , άλλωστε είναι χρήματα που ουσιαστικά αποταμιευόταν από αυτόν και θα έπρεπε να μπορεί να τα πάρει αμέσως με τη λύση της υπαλληλικής σχέσης και όχι να τα εκμεταλεύεται το κράτος και να τα αποδίδει όποτε θέλει και μάλιστα χωρίς τόκους .
  Ως προς την αποπληρωμή των στεγαστικών δανείων από το ΤΠΔ θα έπρεπε να γίνεται συμψηφισμός ποσού του δανείου ίσου με το εφάπαξ άμεσα και όχι να αναγκάζεται ο υπάλληλος να πληρώνει μόνος του τις δόσεις μέχρι την απονομή του εφάπαξ που καθυστερεί πάνω από 2 χρόνια και να επιβαρύνεται με τους αντίστοιχους τόκους ,τους οποίους θα γλύτωνε αν γινόταν λογιστικός συμψηφισμός -ποσού δανείου με το εφάπαξ. Επιπλέον το εφάπαξ και η σύνταξη που αποδίδονται στους δικαιούχους με τόσο μεγάλη καθυστέρηση θα έπρεπε να προσαυξάνονται κατά το ποσό που προσαυξάνονται και οι απαιτήσεις του κράτους από τον πολίτη όταν αυτός καθυστερεί να πληρώσει τις οφειλές του. Τέλος πρέπει να λάβετε σοβαρά υπόψη σας το γεγονός ότι όταν κάποιος αμοίβετε τόσο λίγο (50% του βασικού του Οκτωβρίου του 2011) θα αδυνατεί να πληρώσει τις φορολογικές επιβαρύνσεις που συνεχώς επιβάλετε στους πολίτες και που συνήθως πληρώνονται μόνο από τους υπαλλήλους ενώ οι έχοντες πραγματικά δεν πληρώνουν τίποτε . Η όλη κατάσταση που επικρατεί με το καθεστώς των καθυστερήσεων των συντάξεων – εφάπαξ -επικουρικών απαγορεύει πολλούς υπαλληλους να υποβάλουν παραίτηση , ενώ μπορούν και θέλουν. Η διευκόλυνσή τους θα βοηθούσε στην μείωση των υπαλλήλων που είναι στόχος σας.

 • Δεν υπάρχουν σχόλια:

  Δημοσίευση σχολίου