ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΕ.
Η Π.Ε.Σ.ΕΚ σε έχει ΑΝΑΓΚΗ και την έχεις ΑΝΑΓΚΗ. Από την πενιχρή σύνταξή σου ενίσχυσε την Ένωση. Γράψου στο σωματείο και ενημέρωσε και άλλους για την λειτουργία του. Κατέβασε την Αίτηση εγγραφής και ενημέρωσε μας με όποιον τρόπο σε εξυπηρετεί.
ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

menu

.

Print Friendly and PDF

Σάββατο, 2 Φεβρουαρίου 2013

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΕΒΔΟΜΗ"

Μετά τις επιθέσεις Δένδια κατά δικα­στών, αλλά και της αυστηρής απάντη­σης της Ενωσης Εισαγγελέων και Δικαστικών, που καταλήγουν στην ανακοίνωση τους με τη διαπίστωση ότι οι δηλώσεις του Υπουργού και των υποστηρικτών του "...συνιστούν απα­ράδεκτη παρέμβαση στη λειτουργία της Δικαιοσύνης και κλονίζουν την εμπιστοσύνη των πολιτών", κλονι­σμένοι κι εμείς με όσα ετερόκλητα συμβαίνουν, διερωτώμαστε πώς βγαί­νουν τα μνημονιακά "συνταγματικά", όλες οι απεργίες παράνομες και γιατί επιτάσσονται οι απεργοί, πάντα με τη ουμβολή της "Θέμιδος"; Σημειώνουμε ότι για τη συνταγματικότητα του χα-ρατσιού, το Πρωτοδικείο αποφάνθηκε ότι είναι αντισυνταγματικό, το Εφε­τείο το αντίθετο, το Β' Τμήμα του Συμ-βουλίου της Επικρατείας ότι είναι συνταγματικό, ενώ η Ολομέλεια ότι είναι συνταγματικό ως έκτακτο, που όμως τώρα μονιμοποιείται ενσωμά­του με νο!
Ψηφίστηκε, το Δεκέμβριο, τροπολο­γία στη Βουλή, με την οποία αποδε­σμεύεται η έκτακτη παροχή ύψους 100 εκατ. ευρώ προς τους εν ενερ­γεία δικαστές.
Με αυτό τον τρόπο, ικανοποιούνται οι δικαστικοί και σταματούν τις απεργια­κές κινητοποιήσεις, αφού επρόκειτο για αίτημα των δικαστών που εκκρε­μούσε στο Μισθοδικείο και αφορούσε αναδρομικές αυξήσεις στους μισθούς τους. Η καταβολή του ποαού των 100 εκατ. θα εκταμιευθεί σε 4 δόσεις. Χωμένη η τροπολογία μέσα οε ένα ΦΕΚ, άσχετο - έτσι πάντα γίνεται για

να μην ξεστραβώνεται ο λαός - έχει περάσει η καταβολή των δόσεων της έκτακτης παροχής στους εν ενεργεία δικαστικούς λειτουργούς και μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κρά­τους! Αυτά που δεν θα έπαιρναν για να συνεισφέρουν κι αυτοί όπως ο φτωχός λαός για "να σωθεί η χώρα"! Ετσι λοιπόν πέρασε μέσα σε ένα νόμο, άσχετο και αμφιβάλλω αν κα­νείς εκ των ψηφισάντων βουλευτών γνώριζαν τί ψήφιζαν. Βεβαίως τις 3 πρώτες δόσεις τις έχουν ήδη πάρει. Μένουν οι υπόλοιπες 3 που φθάνουν τα 100 εκατ. ευρώ. Διαβάστε λοιπόν: [«η περίπτωση της υποπαραγράφου Π της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν. με τίτλο: ν. 4093/2012 (Α' 222) "Έγκριση Μεσο­πρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016 Επείγοντα Μέτρο Εφαρμογής του ν. 4046/20Ί2 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-20ί<5"αντικαθίσταται ως εξής: "Η καταβολή των δύο τελευταίων δό­σεων της έκτακτης παροχής στους εν ενεργεία δικαστικούς λειτουρ­γούς/και μέλη του Νομικού Συμβου­λίου του Κράτους, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 9 του άρ­θρου 5 του ν. 3620/2007 (Α' 276)*, όπως ισχύει και περιγράφεται στην απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης με αριθμό 2/38031/ 0022/7.6.2010 (Β' 898), θα ττραγματοποιηθεί ως εξής: α) η τέταρτη (4η) δόση έως την 31η Ιανουαρίου του 2013, β) η 5η δόση το Μάρτιο του 2014,

γ) η 5η δόση για τους συνταξιούχους δικαστικούς λειτουργούς και μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους θα καταβληθεί το Νοέμβριο του 2014"»
ΤΙ ΛΕΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007
* ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3620/2007 ΦΕΚ Α 276 Α/11.12.2007. Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου από το έτος 2007 και άλλες δια­τάξεις.
9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οι­κονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης καθορίζεται το ύψος, ο χρόνος, ο τρόπος και οι όροι καταβολής έκτακτης παροχής προς τους δικαστικούς λειτουργούς, καθώς και τα μέλη του κύριου προσωπι­κού του Νομικού Συμβουλίου του Κρά­τους, εν ενεργεία και συνταξιούχους, όλων των βαθμίδων.
Η έκτακτη αυτή παροχή θα καταβληθεί τμηματικά σε μια πενταετία και θα υπολο­γιστεί με βάση μηνιαίο βασικό μισθό των Προέδρων των Ανωτάτων Δικαστηρίων της Χώρας, ύψους 4.072 ευρώ για το πρώτο και 3.994 ευρώ για τα λοιπά έτη και τους συντελεστές, τις προσαυξήσεις και τα χρονοεπιδόματα των μηνιαίων βα σικών μισθών των δικαστικών λειτουρ­γών και των μελών του Νομικού Συμβου­λίου του Κράτους, ανά βαθμό, όπως ορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 29 (παρ. 1), 30 (παρ. Α1 και Β), 31, 32 και 33 (παρ. Α1, Β και Γ} του ν. 3205/ 2003. Η παροχή αυτή φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή φόρου 25%, δεν υπόκειται σε καμία άλλη κράτηση και είναι ανεξάρ­τητη από το εκάστοτε ισχύον ειδικό μι­σθολόγιο των δικαστικών λειτουργών. Η καταβολή της ανωτέρω παροχής ουδε­μία αξίωση μπορεί να δημιουργήσει σε βάρος των ασφαλιστικών οργανισμών επι­κουρικής ασφάλισης και πρόνοιας. Η Κρατικοδίαιτη εξουσία πάντα βρίσκει τρόπους να τηρεί το νόμο και την τάξη!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου