ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΕ.
Η Π.Ε.Σ.ΕΚ σε έχει ΑΝΑΓΚΗ και την έχεις ΑΝΑΓΚΗ. Από την πενιχρή σύνταξή σου ενίσχυσε την Ένωση. Γράψου στο σωματείο και ενημέρωσε και άλλους για την λειτουργία του. Κατέβασε την Αίτηση εγγραφής και ενημέρωσε μας με όποιον τρόπο σε εξυπηρετεί.
ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

menu

.

Print Friendly and PDF

Σάββατο, 19 Ιανουαρίου 2013

ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΙΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΘΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΑΠΟ 1/1/2013 !!!!!!           Α. Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ)
Η Ε.Α.Σ παρακρατείται μηνιαία από την σύνταξη του Δημοσίου, υπολογίζεται στο συνολικό ποσό αυτής και καθορίζεται ως εξής :
     - Για συντάξεις από 1.400,01 € έως 1.700,00€, ποσοστό 3%
     - Για συντάξεις από 1.700,01 € έως 2.000,00€, ποσοστό 6%
     - Για συντάξεις από 2.000,01 € έως 2.300,00€, ποσοστό 7%
     - Για συντάξεις από 2.300,01 € έως 2.600,00€, ποσοστό 9%
     - Για συντάξεις από 2.600,01 € έως 2.900,00€, ποσοστό 10%
     - Για συντάξεις από 2.900,01 € έως 3.200,00€, ποσοστό 12%
     - Για συντάξεις από 3.200,01 € έως 3.500,00€, ποσοστό 13%
     - Για συντάξεις από 3.500,01 € και άνω, ποσοστό 14%

Για τον προσδιορισμό του συνολικού ποσού σύνταξης λαμβάνονται υπόψη τα ακαθάριστα ποσά της μηνιαίας βασικής σύνταξης, του επιδόματος εξομάλυνσης και της τυχόν προσωπικής και αμεταβίβαστης διαφοράς.
Για την πρώτη κατηγορία, το ποσό της σύνταξης μετά την παρακράτηση της Ε.Α.Σ δεν μπορεί να υπολείπεται των χιλίων τετρακοσίων ευρώ (1.400,00 €). (παράδειγμα α)
Στις περιπτώσεις που στην κατά μεταβίβαση σύνταξη συμμετέχουν περισσότερα του ενός συνδικαιούχα πρόσωπα, για τον προσδιορισμό του ποσού επί του οποίου θα υπολογιστεί η Ε.Α.Σ λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό της σύνταξης που έχει μεταβιβαστεί και το ποσό που πρέπει να παρακρατηθεί επιμερίζεται ανάλογα.
Στις περιπτώσεις καταβολής στο ίδιο πρόσωπο περισσότερων της μίας κύριας σύνταξης από το Δημόσιο, λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των συντάξεων αυτών και η παρακράτηση γίνεται από τη μεγαλύτερη κατά ποσό σύνταξη.
Από την ανωτέρω κράτηση της Ε.Α.Σ εξαιρούνται :
o όσοι εξ΄ιδίου δικαιώματος, που έπαθαν εξαιτίας της υπηρεσίας, λαμβάνουν το επίδομα ανικανότητας της παρ.5 αρ.54 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συνταξιούχων (Π.Δ 169/2007) (παραπληγίες)
    - όσοι εξ΄ιδίου δικαιώματος, αξιωματικοί και οπλίτες συνταξιοδοτούνται γιατί έπαθαν παραπληγία με ορθοκυστικές διαταραχές
    - όσοι εξ΄ ιδίου δικαιώματος λαμβάνουν επίδομα τυφλότητας
όσοι εξ΄ ιδίου δικαιώματος και οι οικογένειές τους λαμβάνουν πολεμική σύνταξη
    - όσοι εξ΄ ιδίου δικαιώματος και οι οικογένειές τους λαμβάνουν σύνταξη παθόντων στην Υπηρεσία
    - όσοι εξ΄ ιδίου δικαιώματος και οι οικογένειές τους λαμβάνουν σύνταξη ως παθόντες από τρομοκράτες (Ν.1897/90 και 1977/91)
    - όσοι λαμβάνουν το μεγάλο επίδομα ανικανότητας του αρ.1 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συνταξιούχων (Π.Δ 169/2007)


Β. Επιπλέον εισφορά του αρ.2 παρ.14 εδ.α Ν.4002/2011
Η ανωτέρω μηνιαία εισφορά παρακρατείται μόνο από όσους συνταξιούχους του Δημοσίου δεν έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας τους, αφού πρώτα αφαιρεθεί η κράτηση του Ε.Α.Σ, ως εξής :
     - για συντάξεις από 1.700,01€ έως 2.300,00 € ποσοστό 6%
     - για συντάξεις από 2,300,01€ έως 2.900,00 € ποσοστό 8%
     - για συντάξεις από 2.900,01€ και άνω ποσοστό 10%

Εξαιρούνται της ανωτέρω κράτησης :

     - όσοι στρατιωτικοί συνταξιούχοι αποστρατεύτηκαν με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας
     - όσοι εξ΄ ιδίου δικαιώματος και οι οικογένειές τους λαμβάνουν σύνταξη ως παθόντες από τρομοκράτες (Ν.1897/90 και 1977/91)
     - όσοι λαμβάνουν με την σύνταξή τους επίδομα ανικανότητας του αρ.54 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συνταξιούχων (Π.Δ 169/2007)

Για την πρώτη κατηγορία, το ποσό της σύνταξης μετά την παρακράτηση της επιπλέον εισφοράς δεν μπορεί να υπολείπεται των χιλίων επτακοσίων ευρώ (1.700,00 €).
Η παραπάνω παρακράτηση διακόπτεται τον επόμενο μήνα από την συμπλήρωση του 60ου έτους ηλικίας.
Στις περιπτώσεις που στην κατά μεταβίβαση σύνταξη συμμετέχουν περισσότερα του ενός συνδικαιούχα πρόσωπα, για τον προσδιορισμό του ποσού επί του οποίου θα υπολογιστεί η επιπλέον εισφορά λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό της σύνταξης που έχει μεταβιβαστεί και το ποσό που πρέπει να παρακρατηθεί επιμερίζεται ανάλογα.
Στις περιπτώσεις καταβολής στο ίδιο πρόσωπο περισσότερων της μίας κύριας σύνταξης από το Δημόσιο, λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των συντάξεων αυτών και η παρακράτηση γίνεται από τη μεγαλύτερη κατά ποσό σύνταξη.

Γ. Μείωση σύνταξης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.10 του αριθ.1 του Ν.4024/2011
Το ποσό της σύνταξης που προκύπτει μετά την αφαίρεση ανωτέρω κρατήσεων, υπόκεινται σε μείωση ως εξής :
α) για όσους ΔΕΝ έχουν συμπληρώσει το 55 έτος της ηλικίας τους ( γεννημένοι από 1-12-1956 και εφεξής), μειώνεται κατά 40% το ποσό της σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.000,00 €. Η μείωση αυτή διακόπτεται από την πρώτη του επομένου μήνα από εκείνο κατά τον οποίο συμπληρώνει το 55 έτος
β) για όσους έχουν συμπληρώσει το 55 έτος της ηλικίας τους (γεννημένοι έως 30-11-1956), μειώνεται κατά 20% το ποσό της σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.200,00 €.

Εξαιρούνται της ανωτέρω μείωσης :
       - όσοι λαμβάνουν με την σύνταξή τους επίδομα ανικανότητας του αρ.54 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συνταξιούχων (Π.Δ 169/2007)
       - όσοι πολεμικοί συνταξιούχοι λαμβάνουν το επίδομα ανικανότητας των άρθρ. 100 έως 104 του Κώδικα Πολεμικών Συνταξιούχων (Π.Δ 168/2007)
       - όσοι συνταξιούχοι (από ίδιο δικαίωμα ή και μεταβίβαση) έχουν παιδί ή ανάπηρο σύζυγο με ποσοστό 80% και άνω
       - όσοι εξ΄ ιδίου δικαιώματος και οι οικογένειές τους λαμβάνουν σύνταξη ως παθόντες από τρομοκράτες (Ν.1897/90 και 1977/91)
       - όσοι συνταξιούχοι, γενικά, είναι ανίκανοι για την άσκηση κάθε βιοποριστικού επαγγέλματος κατά ποσοστό 80% και άνω.

Ειδικά εξαιρούνται από την μείωση της περίπτωσης (a) όσοι στρατιωτικοί συνταξιούχοι αποστρατεύτηκαν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία καθώς και όσοι εξ αυτών συνταξιοδοτήθηκαν με την συμπλήρωση τουλάχιστον (35) ετών συντάξιμης υπηρεσίας.
Στις περιπτώσεις καταβολής στο ίδιο πρόσωπο δύο συντάξεων από το Δημόσιο, η κατά περίπτωση μείωση διενεργείται επί της κάθε σύνταξης χωριστά.
Στις περιπτώσεις που στην σύνταξη συντρέχουν περισσότεροι του ενός δικαιούχοι, η μείωση θα διενεργηθεί επί του καταβαλλόμενου ποσού σύνταξης σε κάθε δικαιούχο χωριστά.
Όταν η αναπηρία δεν προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, απαιτείται σχετική γνωμάτευση της Α.Σ.Υ.Ε, ύστερα από αίτημα του ενδιαφερόμενου στην υπηρεσία συντάξεων.

Δ. Μείωση σύνταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του αριθ.1 του Ν.4051/2012
Το ποσό της σύνταξης που εναπομένει μετά την παρακράτηση των προηγούμενων κρατήσεων, και υπερβαίνει τα 1.300,00 €, υπόκεινται σε μείωση κατά 12%.
Οι εξαιρέσεις από την μείωση του παρόντος νόμου ταυτίζονται με της προηγούμενης μείωσης του Ν.4024/2011.
Στις περιπτώσεις που στην κατά μεταβίβαση σύνταξη συμμετέχουν περισσότερα του ενός συνδικαιούχα πρόσωπα, για τον προσδιορισμό του ποσού της σύνταξης επί του οποίου θα υπολογιστεί η μείωση λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό της σύνταξης που έχει μεταβιβαστεί και το ποσό της μείωσης που πρέπει να παρακρατηθεί επιμερίζεται ανάλογα.
Στις περιπτώσεις καταβολής στο ίδιο πρόσωπο περισσότερων της μίας κύριας σύνταξης από το Δημόσιο, λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των συντάξεων αυτών και η μείωση γίνεται από τη μεγαλύτερη κατά ποσό σύνταξη.
Σε περίπτωση όπου, η αναπηρία δεν προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, απαιτείται σχετική γνωμάτευση της Α.Σ.Υ.Ε, ύστερα από αίτημα του ενδιαφερόμενου στην υπηρεσία συντάξεων.

Ε. Κράτηση για υγειονομική περίθαλψη και φόρο
Το ποσό της σύνταξης που εναπομένει μετά τις μειώσεις των νόμων 4024/2011 και 4051/2012 υπόκεινται σε κράτηση για υγειονομική περίθαλψη (όπου απαιτείται) και στον φόρο που προκύπτει σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική κλίμακα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου