ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΕ.
Η Π.Ε.Σ.ΕΚ σε έχει ΑΝΑΓΚΗ και την έχεις ΑΝΑΓΚΗ. Από την πενιχρή σύνταξή σου ενίσχυσε την Ένωση. Γράψου στο σωματείο και ενημέρωσε και άλλους για την λειτουργία του. Κατέβασε την Αίτηση εγγραφής και ενημέρωσε μας με όποιον τρόπο σε εξυπηρετεί.
ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

menu

.

Print Friendly and PDF

Παρασκευή, 27 Μαΐου 2011

MIA ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου. αποσίσαμεν και διατάσσομεν :
"Αρθρον 1.
1.   Επιβάλλεται μηνιαία κράτησις επί της καταβαλλομένηςυπό του Δημοσίου Ταμείου συντάξεως των πολιτικών συντα­
ξιούχων, ως ακολούθως :
α) Επι μηνιαίας συντάξεως μείζονος των δραχμών 1500 και μέχρι 3000, κράτησης μιας (1) δραχμής.
β) επί μηνιαίας συντάξεως δραχμών 3001 — 5ΟΟΟ. κρά-τησις δραχμών δύο (2). '
γ) επί μηνιαίας συντάξεως δραχμών 5001 και άνω, κρά-τησις δραχμών τριών (3).
2.    Ή κατά την προηγουμένην παράγραφαν κράτησις παρα­κρατούμενη, κατά την καταβολην της συντάξεως κατατίθε­
ται εις την Έθνικήν Τράπεζαν της Ελλάδος, έπ' ονόματι και
δια λογ'αριασμον της  Πανελληνίου Όμοσπονδίας  Πολιτικών
Συνταξιοΰχων.
3.    Το προϊόν της κατά τ' ανωτέρω κρατήσεως, περιέρχεταικατά 30ο)ο εις την   Πανελλήνιον  "Ομοσπονδία   ΠολιτικώνΣυνταξιούχων και κατά 70ο) ο εις τα κατά πόλεις Σωματείαμέλη αυτής, της κατανομής εις ταυτα διενεργούμενης εκτης   Πανελληνίου   Όμοσπονδίας   Πολιτικών   Συνταξιοΰχων,κατά σχετικήν άναλογίαν του άριθμοΰ των εις Ικαστον Νομονδιαμενόντων πολιτικών συνταξιοΰχων.
"Αρθρον 2.
Ή ίσχί»ς του παρόντος Νομοθετικού Διατάγματος, άρχεται άπο της πρώτης του επομένου της δημοσιεύσεως του μηνός.
Εν :Αθήναις τη 24 Αυγούστου 1970
Εν Όνόματι του Βασιλέως Ο ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΥΣ ΓΕΩΡΙΟΣ   ΖΩ Ι ΤΑΚΗΣ
ΤΟ   ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ    ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ Ο   ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Ο    ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΥΛ.   ΠΑΤΤΑΚΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΧΙΚ. ΜΑΚΑΡΕΖΟΣ, ΑΓΓΕΛ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, ΑΔΑΜ. ΛΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΤΛΟΣ, ΛΟΤΚ. ΠΑΤΡΑΣ, ΝΙΚΟΛ. ΕΦΕ-ΣΙΟΣ, ΝΙΚΗΤ. ΣΙΩΡΗΣ, ΓΕΩΡΓ. ΔΟΤΒΑΛΟΠΟΪΛΟΣ, ΣΠΥΡ. ΖΑΠΠΑΣ, ΙΩΑΝ. ΑΓΑθΑΓΓΕΛΟΣ, ΕΜΜΑΝ. ΦΡΕΝΑΚΗΣ, ΙΩΑΝ. ΧΟΛΕΒΑΣ, ΙΩΑΝ. ΠΑΠΑΒΛΑΧΟ-ΠΟΤΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ. ΚΪΠΡΑΙΟΣ, ΠΑΤΑ. ΜΛΝΩΛΟ-ΠΟΤΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΤ, Π ΑΧ ΑΓ. ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ, ΓΕΩΡΓ. ΒΑΛΛΗΣ.
και ετεθει ή μεγάλη ιόυ Κράτους σφραγίς.
Εν   Αθήναις  τη  26  Αύγουστου  1970
Ο   ΕΠΙ   ΤΗΙ   Δ1ΚΑ10ΣΥΝΗ   ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΟΥΚΑΑΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου