ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΕ.
Η Π.Ε.Σ.ΕΚ σε έχει ΑΝΑΓΚΗ και την έχεις ΑΝΑΓΚΗ. Από την πενιχρή σύνταξή σου ενίσχυσε την Ένωση. Γράψου στο σωματείο και ενημέρωσε και άλλους για την λειτουργία του. Κατέβασε την Αίτηση εγγραφής και ενημέρωσε μας με όποιον τρόπο σε εξυπηρετεί.
ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

menu

.

Print Friendly and PDF

Παρασκευή, 27 Μαΐου 2011

ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ........

ΕΤΟΣ 1992

Άρθρο 11
Κράτηση υπέρ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων
1. Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ. 1. τουάρθρου 1 του ν.δ. 645/1970 (ΦΕΚ  175 Α') κράτηση, πουενεργείται από τη μηνιαία σύνταξη των πολιτικών συντα­ξιούχων για λογαριασμό της Πανελλήνιας ΟμοσπονδίαςΠολιτικών Συνταξιοΰχων (Π.Ο.Π.Σ.), μεταβάλλεται σε προαι­ρετική και αυξάνεται σε είκοσι (20) δραχμές.
2.      '.Οσοι δεν επιθυμούν την παρακράτηση της θα πρέπεινα υποβάλουν απλή έγγραφη δήλωση στην αρμόδια 45ηΔιεύθυνση Ελέγχου και Πληρωμής Πολιτικών Συντάξεωντου Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, οπότε παύει ναενεργείται η κράτηση από την πρώτη του μεθεπόμενουμήνα από την υποβολή της δήλωσης.
3.      Με απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών, πουεκδίδεται ύστερα από πρόταση της Π.Ο.ΠίΣ., δύναται νααναπροσαρμόζεται η παραπάνω κράτηση.      ΕΤΟΣ 2002

  .
Αριθ. 14172/0092                                                                  (2)
Αύξηση κράτησης υπέρ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
α. Του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (Π.Δ. 166/2000).
β. Του άρθρου 11 του Ν. 2084/1992 (ΦΕΚ75 Α').
γ. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού των Οικονομικών αριθμ. 1100383/1330/Α0006/ 31.10.2001 (ΦΕΚ1485 Β') «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουρ­γού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών».
δ. Την από 29.5.2001 πρόταση της Πανελλήνιας Ομο­σπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων (Π.Ο.Π.Σ.).
ε. Το γεγονός ότι η μηνιαία κράτηση υπέρ της Πανελλή­νιας Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων, η οποία ενεργείται, μηνιαίως επί των συντάξεων, έχει παραμείνει για αρκετό χρόνο στο καθορισθέν ποσό των σαράντα (40) δραχμών, αποφασίζουμε:
Αυξάνουμε από 1 Ιανουαρίου 2002 την κράτηση, που ενεργείται από τη μηνιαία σύνταξη των πολιτικών συντα­ξιούχων για λογαριασμό της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων (Π.Ο.Π.Σ.) σε 0,23 Ευρώ.
Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βά­ρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2002
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ
"    .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου