ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΕ.
Η Π.Ε.Σ.ΕΚ σε έχει ΑΝΑΓΚΗ και την έχεις ΑΝΑΓΚΗ. Από την πενιχρή σύνταξή σου ενίσχυσε την Ένωση. Γράψου στο σωματείο και ενημέρωσε και άλλους για την λειτουργία του. Κατέβασε την Αίτηση εγγραφής και ενημέρωσε μας με όποιον τρόπο σε εξυπηρετεί.
ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

menu

.

Print Friendly and PDF

Κυριακή, 22 Μαΐου 2011

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΑΒΑΜΕ ΤΗ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
«ΠΑΝΕΛΛΗΝIΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

Άρθρο 1 : Έδρα - Επωνυμία
Ιδρύεται Σωματείο, το οποίο εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων (οδός Κορνάρου αριθ.2) και φέρει την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝIΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ».
Άρθρο 2 : Σκοποί

Σκοποί του σωματείου είναι :

         Η προάσπιση και η αγωνιστική προαγωγή των οικονομικών, κοινωνικών, συνδικαλιστικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων των συνταξιούχων εκπαιδευτικών της  πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
         Η προάσπιση της δημόσιας δωρεάν εκπαίδευσης.
         Η ανάπτυξη αλληλεγγύης και ενότητας με όλους τους εργαζόμενους.
         Η προώθηση της συνεργασίας με όλους τους συνταξιούχους.
         Η στενή συνεργασία με τις οργανώσεις των εν ενεργεία εκπαιδευτικών (ΟΛΜΕ, ΔΟΕ).

Άρθρο 3 : Μέλη
Κάθε εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχει συνταξιοδοτηθεί μπορεί, με αίτησή του, να γίνει μέλος στο σωματείο, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Άρθρο 4 : Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των μελών
1.Όλα τα μέλη του Σωματείου καταβάλλουν υποχρεωτικά στο Σωματείο την ετήσια εισφορά, το ποσό της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβούλιου.
2. Όλα τα μέλη του Σωματείου έχουν ίσα δικαιώματα.
3. Τα μέλη του Σωματείου που συμμορφώνονται στις διατάξεις του παρόντος και στις διατάξεις της Γενικής Συνέλευσης δικαιούνται να λαμβάνουν μέρος στις συνελεύσεις των μελών του Σωματείου, να λαμβάνουν λόγο, να ελέγχουν σ’ αυτές τη διοίκηση του Σωματείου. Δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη.
4. Μέλος του Σωματείου δεν έχει τη δυνατότητα να εκλέγει και να εκλέγεται, εάν δεν έχει καταβάλει την ετήσια εισφορά του.
Άρθρο 5 : Διαγραφή μελών
Μέλος του Σωματείου που αντιστρατεύεται τους σκοπούς αυτού και βαρύνεται για αντισυνδικαλιστική και αντιδημοκρατική δράση, διαγράφεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
Άρθρο 6 :  Πόροι του Σωματείου
Οι πόροι του Σωματείου είναι:
α) οι ετήσιες εισφορές των μελών, όπως προσδιορίζονται εκάστοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
β) έσοδα απ’ τις κάθε είδους δραστηριότητες του Σωματείου.
γ) κληρονομιές, κληροδοσίες και δωρεές φυσικών ή νομικών προσώπων απ’ την Ελλάδα και το εξωτερικό, εφόσον δε δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τους σκοπούς του Σωματείου και ύστερα από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Δ.Σ μπορεί κατά την κρίση του να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση για να επικυρώνει την απόφαση του.
δ) κάθε άλλο έσοδο που περιέρχεται στο Σωματείο σύμφωνα με το νόμο.

Άρθρο 7 : Διαχειριστικό έτος
Το διαχειριστικό έτος του Σωματείου συμπίπτει με το ημερολογιακό. Ο ισολογισμός συντάσσεται για το προηγούμενο έτος και υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση προς έγκριση.

Άρθρο 8 : Όργανα του Σωματείου

Τα όργανα του Σωματείου είναι:
α) η Γενική Συνέλευση,
β) το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 9 : Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο του Σωματείου και έχει αρμοδιότητα να εξετάζει και να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά το Σωματείο μέσα στα πλαίσια του καταστατικού του.
2. Στη Γενική Συνέλευση συμμετέχουν όλα τα ταμειακώς εντάξει, μέλη του Σωματείου, για τα οποία δεν υπάρχει άλλος λόγος εξαίρεσης.
3. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μία φορά τον Ιανουάριο εκάστου έτους, έκτακτα δε εφ’ όσον συντρέχει λόγος που καθιστά αναγκαία τη σύγκληση, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβούλιου ή αν το ζητήσει εγγράφως το 1/5 των μελών του Σωματείου. Στην αίτηση αυτή πρέπει να αναφέρονται ακριβώς οι λόγοι της σύγκλησης και τα προς συζήτηση θέματα.
4. Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου, έστω και αν δεν έχουν τακτοποιήσει τις προς το Σωματείο οικονομικές τους υποχρεώσεις, ειδοποιούνται τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες νωρίτερα από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης με ατομικές  προσκλήσεις ταχυδρομικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο κρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι προσκλήσεις για την Γενική Συνέλευση πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρουν τον τόπο και το χρόνο που θα συγκληθεί η Γενική Συνέλευση και τα θέματα που θα συζητηθούν. Επιτρέπεται να ληφθούν αποφάσεις επί θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης, εφόσον το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 10 : Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης
1. Στις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης ανήκουν όλα τα θέματα που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου βάση του παρόντος καταστατικού και ιδιαίτερα :
α) Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που πραγματοποιείται στην τακτική Γενική Συνέλευση του Ιανουαρίου, με εξαίρεση την περίπτωση της παραγράφου 6 του άρθρου 15 του παρόντος.
β) Η έγκριση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου στην τακτική Γενική Συνέλευση του Ιανουαρίου.
γ) Η έγκριση του οικονομικού απολογισμού-ισολογισμού του προηγούμενου έτους στην τακτική Γενική Συνέλευση του Ιανουαρίου.
δ) Ο έλεγχος της καλής λειτουργίας των οργάνων του Σωματείου.
ε) Η απόφαση για την τροποποίηση των διατάξεων του καταστατικού, τη διάλυση του Σωματείου και τη διάθεση της περιουσίας του.
στ) Η εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής στην τακτική Γενική Συνέλευση του Ιανουαρίου.
2. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Στις συνεδριάσεις των Γενικών Συνελεύσεων κρατούνται πρακτικά.
4. Απαρτία της Γενικής Συνέλευσης υπάρχει, όταν είναι παρόντα τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των ταμειακώς εντάξει μελών του Σωματείου. Ειδικά για την τροποποίηση του καταστατικού ή τη διάλυση του Σωματείου απαιτείται η παρουσία των μισών τουλάχιστον μελών. Η ύπαρξη της απαρτίας διαπιστώνεται από το Γραμματέα και ανακοινώνεται στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης.
5. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται χωρίς άλλη πρόσκληση μετά επτά (7) ημερολογιακές ημέρες, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα. Στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση υφίσταται απαρτία με όσα μέλη είναι παρόντα.
6. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία, ήτοι του πενήντα επί τοις εκατό συν ένα (50% + 1) των παρόντων μελών, εκτός αν ειδικά ορίζεται διαφορετικά σε άλλα άρθρα του παρόντος. Ειδικά για τη λήψη απόφασης τροποποίησης του καταστατικού ή διάλυσης του Σωματείου απαιτείται πλειοψηφία των τριών τεσσάρων (3/4) των ταμειακώς εντάξει και παρόντων μελών του Σωματείου.
7. Στην ψηφοφορία για την έγκριση του Ισολογισμού και την απαλλαγή της Διοίκησης από την διαχειριστική της ευθύνη, δε συμμετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Για όλα τα θέματα της αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης, τα μέλη αποφασίζουν με φανερή ψηφοφορία.
9. Τα πρακτικά συνεδριάσεων υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 11 : ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.Στην περίπτωση αρχαιρεσιών εκλέγεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με σχετική πλειοψηφία, τριμελής Εφορευτική Επιτροπή.
2. Η Εφορευτική Επιτροπή μπορεί να διεξάγει τις εκλογές χωρίς την παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου, μετά από απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Η Εφορευτική Επιτροπή εποπτεύει ώστε οι αρχαιρεσίες να διενεργηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού.  Μετά το τέλος της ψηφοφορίας προβαίνει στη συγκέντρωση των φακέλων με τα ψηφοδέλτια, την καταμέτρηση των ψήφων και την καταγραφή των αποτελεσμάτων, τα οποία ανακοινώνει.

Άρθρο 12 : Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου απαρτίζεται από επτά (7) μέλη ως εξής :
α) Πρόεδρος
β) Αντιπρόεδρος
γ) Γενικός Γραμματέας
δ) Οργανωτικός Γραμματέας
ε) Ταμίας
στ) Μέλος
ζ) Μέλος
2. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν μόνο μέλη του Σωματείου.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται με το σύστημα της απλής αναλογικής, όπως ο Ν.1264/1982 ορίζει, με μυστική ψηφοφορία, από ψηφοδέλτια υποψηφίων που καταρτίζουν οι παρατάξεις και υποβάλλουν στο Δ.Σ., το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση. Τα ψηφοδέλτια είναι ομοιόμορφα και τυπώνονται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε έκαστο ψηφοδέλτιο αναγράφονται με απόλυτη αλφαβητική σειρά τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων.
4. Τα μέλη έχουν δικαίωμα να βάλουν μέχρι επτά (7) σταυρούς προτίμησης σε κάθε ψηφοδέλτιο για το Διοικητικό Συμβούλιο.
5.Οι εκλογές διεξάγονται με την ευθύνη της τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής.
Η καταμέτρηση των ψήφων γίνεται δημόσια από την Εφορευτική Επιτροπή. Σε περίπτωση ισοψηφίας δύο ή περισσότερων ισόψηφων πραγματοποιείται κλήρωση.
Τυχόν ενστάσεις κατά του κύρους της εκλογής, κρίνονται από την Εφορευτική Επιτροπή και υποβάλλονται αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας.
Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν ως υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο.
6. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ετήσια.

Άρθρο 13 : ΣΥΚΓΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται με πρόσκληση του συμβούλου που πλειοψήφησε από τον πρώτο σε ψήφους συνδυασμό, εντός οχτώ (8) ημερών από την εκλογή του και συγκροτείται σε Σώμα.
2. Με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία εκλέγονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, ο Οργανωτικός Γραμματέας και ο Ταμίας. Αν αποβεί άκαρπη η πρώτη και η δεύτερη ψηφοφορία, στην τρίτη ψηφοφορία, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα με σχετική πλειοψηφία.
3. Εντός πέντε ημερών από τη συγκρότησή του σε σώμα, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο παραλαμβάνει από το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο τη Διοίκηση του Σωματείου.
Το παλαιό Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να διαχειρίζεται τις τρέχουσες υποθέσεις μέχρι της αναλήψεως των καθηκόντων από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 14 : Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια φορά κάθε μήνα και έκτακτα, όποτε κριθεί απαραίτητο από τον Πρόεδρο ή ύστερα από αίτημα δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρευρίσκονται τέσσερα από τα μέλη του και οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του προέδρου υπολογίζεται διπλή.
3. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ είναι ανοικτές. Τα μέλη που παρευρίσκονται μπορούν να πάρουν το λόγο με απόφαση του Δ.Σ.
 Άρθρο 15 : Αρμοδιότητες και λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ευθύνη της διοίκησης του Σωματείου και της διαχείρισης όλων των υποθέσεων και της περιουσίας του, πλην εκείνων που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Για την εκπλήρωση της αποστολής του κινείται μέσα στα πλαίσια του παρόντος Καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου.
3. Για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις αποφάσεις που λαμβάνονται σ’ αυτές, κρατούνται πρακτικά από το Γραμματέα. Τα πρακτικά αυτά επικυρώνονται μετά από κάθε συνεδρίαση με τις υπογραφές των μελών που συμμετείχαν σ’ αυτήν. Κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά της συνεδρίασης, στην οποία συμμετείχε, όλα όμως τα μέλη έχουν το δικαίωμα στην περίπτωση που διαφωνούν να ζητήσουν να καταχωρηθεί στα πρακτικά η άποψη τους συνοπτικώς κατά τα ουσιαστικά της σημεία.
4. Σε περίπτωση παραίτησης ή αποχώρησης μέλους του προεδρείου, πλην του προέδρου, η κενή θέση αναπληρώνεται με μυστική ψηφοφορία. Σε περίπτωση παραίτησης ή αποχώρησης του προέδρου, το Δ.Σ. συγκροτείται εκ νέου σε σώμα.
5. Σε περίπτωση που μέλος ή μέλη (όχι περισσότερα από τρία) του Δ.Σ παραιτηθούν, αναπληρώνονται από τον πρώτο στη σειρά αναπληρωματικό μέλος του αντίστοιχου ψηφοδελτίου. Σε περίπτωση μεμονωμένου υποψηφίου ή συνδυασμού που δεν έχει αναπληρωματικούς, γίνεται ανακατανομή των εδρών μεταξύ των συνδυασμών που απομένουν.
6. Σε περίπτωση που παραιτούνται από τέσσερα και πάνω μέλη του Δ.Σ, τότε τα απομένοντα μέλη συγκαλούν το αργότερο σε ένα μήνα έκτακτη Γ.Σ., για να εκλέξει νέο Δ.Σ.
 Άρθρο 16 : Αρμοδιότητες μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
1. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου :
α) Εκπροσωπεί το Σωματείο σε όλα τα δικαστήρια, στις Δικαστικές Αρχές και γενικά στις σχέσεις του προς τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου.
β) Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση.
γ) Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των θεμάτων των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις συζητήσεις, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία για την λήψη αποφάσεων.
δ) Επικυρώνει με την υπογραφή του, τα αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.
2. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον απόντα ή κωλυόμενο Πρόεδρο στα καθήκοντά του.
3. Ο Γενικός γραμματέας:
α) Έχει την ευθύνη διεκπεραίωσης της αλληλογραφίας και της καλής λειτουργίας του γραφείου.
β) Τηρεί το Πρωτόκολλο, το Αρχείο, τα Μητρώα των μελών και γενικά όλα τα βιβλία του Σωματείου εκτός από τα λογιστικά και τα Ταμιακά.
γ) Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, φροντίζει για την καταχώρηση τους στο ειδικό βιβλίο και εκδίδει αντίγραφα και αποσπάσματα από αυτά.
δ) Φυλάσσει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης και φροντίζει για την καταχώρηση τους στο ειδικά βιβλίο και εκδίδει αντίγραφα και αποσπάσματα από αυτά.
ε) Βεβαιώνει με την υπογραφή του όλα τα αντίγραφα ή τις βεβαιώσεις που χορηγεί το Σωματείο από τα βιβλία του.
στ) Επιμελείται με τον Πρόεδρο την κατάρτιση και κοινοποίηση στα μέλη της ημερήσιας διάταξης για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου.
ζ) Είναι υπεύθυνος για την διαρκή ενημέρωση με τα απαραίτητα έγγραφα και στοιχεία των ειδικών φακέλων του Σωματείου στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
ι) Φυλάσσει την σφραγίδα του Σωματείου.
4. Ο Οργανωτικός Γραμματέας είναι υπεύθυνος για την αποτελεσματικότερη οργάνωση των σχέσεων και επαφών του Σωματείου με άλλα συνδικαλιστικά σωματεία.
5. Ο ταμίας:
α) Φροντίζει για τα οικονομικά του Σωματείου.
β) Εισπράττει κάθε ποσό που δίδεται στο Σωματείο για οποιοδήποτε λόγο και εκδίδει ειδικές διπλότυπες αριθμημένες και σφραγισμένες αποδείξεις.
γ) Πληρώνει και εξοφλεί όλες τις υποχρεώσεις του Σωματείου με βάση τα εντάλματα πληρωμής που φέρουν την υπογραφή του Προέδρου και έχουν εκδοθεί σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
δ) Συγκεντρώνει τα παραστατικά του Ταμείου και ενημερώνει το βιβλίο του Ταμείου.
ε) Τηρεί με ευθύνη του όλα τα προβλεπόμενα από τον Νόμο βιβλία καθώς και όσα κρίνει αναγκαία για την λογιστική τάξη του Σωματείου.
στ)  Στο τέλος του έτους υποβάλλει προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο τον Ισολογισμό του Σωματείου για το έτος που πέρασε. Ο Ισολογισμός υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση του Σωματείου προς έγκριση.
ΑΡΘΡΟ 17 : Βιβλία του Σωματείου
Με την ευθύνη του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται υποχρεωτικά από το Σωματείο τα εξής βιβλία:
-        Μητρώα των μελών του Σωματείου με το ονοματεπώνυμο, την διεύθυνση, το έτος γεννήσεως και την ημερομηνία εγγραφής για κάθε μέλος.
-        Βιβλίο Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων.
-        Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
-        Βιβλίο Ταμείου – εισπράξεων και Πληρωμών.
-        Βιβλίο περιουσίας του Σωματείου, όπου καταχωρείται όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία του.
-        Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.

Πέρα από τα παραπάνω βιβλία, τηρούνται και οποιαδήποτε άλλα λογιστικά ή διαχειριστικά βιβλία ή παραστατικά στοιχεία, τα οποία επιβάλλονται είτε από το Νόμο είτε από την οικονομική κατάσταση του Σωματείου για την λογιστική πληρότητά του.
Εφ’ όσον επιτρέπεται από το Νόμο, τα ανωτέρω στοιχεία είναι δυνατόν να τηρούνται και σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
Κάθε μέλος του Σωματείου δικαιούται να λαμβάνει γνώση του Μητρώου των Μελών, του βιβλίου Ταμείου και του βιβλίου περιουσίας του Σωματείου κατόπιν υποβολής εγγραφής αίτησης.
Άρθρο 18 : Τροποποίηση καταστατικού
Καμία μεταβολή δεν μπορεί να γίνει στο παρόν Καταστατικό χωρίς την έγκριση της Γενική Συνέλευσης. Σε αυτή πρέπει να παρίστανται τουλάχιστον τα μισά από τα ταμειακώς εντάξει μέλη και η απόφαση για τροποποίηση του παρόντος να ληφθεί με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.
Ειδικά, για την μεταβολή του σκοπού του Σωματείου, είναι απαραίτητη η συναίνεση όλων των μελών του. Οι απόντες συναινούν εγγράφως.
Άρθρο 19 : Διάλυση του Σωματείου
1. Η διάλυση του Σωματείου μπορεί να γίνει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου στην οποία απαιτείται παρουσία του ½ τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει τακτοποιημένων μελών, λαμβανομένη με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων.
2. Τα περιουσιακά στοιχεία του Σωματείου, μετά την διάλυση του και την σύμφωνα με το νόμο, εκκαθάριση, θα περιέρχονται στην ΟΛΜΕ και ΔΟΕ, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
ΑΡΘΡΟ 20 : ΣΦΡΑΓΙΔΑ
Το Σωματείο έχει σφραγίδα το οποίο θα επιλέξει το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο.
Άρθρο 21: ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Το Καταστατικό αυτό ρυθμίζει την λειτουργία του Σωματείου. Κάθε θέμα που τυχόν δεν προβλέπεται το παρόν, ρυθμίζεται κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και τους Νόμους περί Σωματείων.
Το παρόν Καταστατικό, αποτελούμενο από είκοσι ένα (21) άρθρα, διαβάστηκε, συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του στην συνεδρίαση των ιδρυτών του Σωματείου στις ….. 2011, στην Αθήνα, υπογράφεται δε από τα ιδρυτικά μέλη ως έπεται.

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

11 σχόλια:

 1. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΕΝΑΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΧ ΑΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ
  ΑΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
  ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΔΗΜΟΣΙΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΛΠ
  ΘΑ ΕΠΑΝΕΛΘΩ .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΣΙΓΟΥΡΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Μήπως πρέπει να προβλεφθεί στο καταστατικό η δυνατότητα δημιουργίας παραρτημάτων του σωματείου στην επαρχία;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΚΑΘΕ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ Η ΑΡΧΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΗΜΙΣΥ ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΣ
  ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ!!!


  ΑΡΘΡΟ 20 : ΣΦΡΑΓΙΔΑ
  Το Σωματείο έχει σφραγίδα το οποίο θα επιλέξει το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο.
  Διορθώστε λιγο το οποίο -την οποία

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. τυχόν δεν προβλέπεται το παρόν, ρυθμίζεται κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και τους Νόμους περί Σωματείων.

  δεν προβλεπειτο παρον, η δεν προβλεπεται από το παρον
  ας κοιταξει καποιος το καταστατικο....κειμενα εκπ/κων πρεπεινα ειναι αψογα συντακτικα και εκφραστικά...Sorry αλλά

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Στο άρθρο 12 πρέπει να αποκλειστούν οι Παρατάξεις.
  Όλοι οι υποψήφιοι γράφονται σε ένα ψηφοδέλτιο και ο ψηφοφόρος μπορεί να βάλει μέχρι τρείς σταυρούς.
  Άν πάμε σε κοματικές παρατάξεις "καλά κρασιά"

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Μια απάντηση στο σχόλιο ‘ανώνυμος’
  Κατανοώ τις επιφυλάξεις σου
  Υπάρχουν πολλοί τρόποι και λόγοι να γίνει ένα σωματείο σκατά. Το ενιαίο ψηφοδέλτιο ακόμα και με περιορισμένη σταυροδοσία δεν σου εξασφαλίζει αντικειμενική εκπροσώπηση όλων των απόψεων. Οι παλαιότεροι έχουν εμπειρία και από την ΟΛΜΕ αλλά και σήμερα από πολλά επιστημονικά σωματεία που ισχύει αυτό.
  Η απλή αναλογική είναι το πιο δίκαιο σύστημα . Βέβαια σε υποχρεώνει σε ομαδοποιήσεις. Εσύ πιστεύεις ότι θα υπάρχει μία άποψη για τα αιτήματα η το τρόπο διεκδίκηση τους;. Ακόμα και να συνέβαινε αυτό, τότε μπορεί, με την απλή αναλογική να κατέβει στις εκλογές ένα μόνο ψηφοδέλτιο με όλους μέσα!
  Πιστεύω ότι υπάρχει αρκετή εμπειρία στους συνταξιούχους εκπαιδευτικούς από τη δράση των παρατάξεων και τουλάχιστον τώρα που άσπρισαν τα μαλιά τους να κάνουν την αυτοκριτική τους αποφεύγοντας τα λάθη.

  Εγώ θα έλεγα , αν επιτρέπεται νομικά να μπουν στο καταστατικό όσες περισσότερες διατάξεις για την αμεσοδημοκρατική λειτουργία του σωματείου ,καθώς και την ανακλητότητα των αιρετών του οργάνων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Σχετικά με το καταστατικό έχω να επισημάνω τα παρακάτω.
  1. Είναι ανασταλτικός παράγοντας για τη συσπείρωση των συναδέλφων η παραταξιακή εκπροσώπηση στο Δ.Σ. Η εμπειρία μας έχει δείξει ότι όπου έχουν μπει τα κόμματα και οι παρατάξεις τα αποτελέσματα δεν ήταν καθόλου καλά για τους εργαζομένους. Οι παρατάξεις είναι δέσμιες των κομμάτων με ότι αυτό συνεπάγεται.
  2. Θα είναι καλό να προβλέπεται στο καταστατικό η δημιουργία παραρτημάτων σε όλη την Ελλάδα(όπου είναι δυνατόν).
  3. Να υπάρχει, αν νομικά στέκει, η ανακλητότητα των αιρετών στα όργανα του σωματείου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Έχω χορτάσει,να μην πω οτι έχω αηδιάσει κιόλας στα τόσα χρόνια συνδικαλιστικής δράσης ,δεν θέλω άλΛο παρατάξεις, και ας μου εξηγήσει κάποιος σας παρακαλώ το''προάσπιση και προαγωγή των συνδικαλιστικων δικαιωμάτων''που αναφέρεται στους σκοπούς του σωματείου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Καλημέρα σε όλους
  Εδώ η Ελλάδα ...ξεπουλιέται, εδώ εμείς ...οι πλούσιοι αυτού του τόπου πληρώνουμε συνεχώς, εδώ οι...εθνοσωτήρες αγωνίζονται για να μας ...΄σωσουν κι εμείς καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια και κοιτάζουμε όσα γίνονται λες και αφορούν κάποια άλλη χώρα.
  Νομίζω ότι πρέπει να ενεργοποιηθούμε άμεσα και το ρόλο αυτό ας τον αναλάβει η προσωρινή Δ.Ε..Ας συγκεντρωθούμε όλοι στην Αθήνα για να βάλουμε τις βάσεις της αντίστασης. Αν καθυστερήσουμε και άλλο θα είναι πολύ αργά.
  Βασίλης από Πάτρα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. ..μοιραίοι και άβουλοι αντάμα..

  ΑπάντησηΔιαγραφή